Pagina delen

Aanvraag vangnetuitkering 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de verklaring van het college dat vóór 15 augustus 2022 aanvullende interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget te komen.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2021 is het budget voor uitkeringen voor levensonderhoud overschreden. Het tekort bedraagt onder voorbehoud van het akkoord van de accountant € 1.797.026 Dit komt neer op 9,11 % van het definitief toegekende budget. Gemeenten kunnen via het vangnet Participatiewet aanspraak maken op een compensatie van het tekort die het Rijk betaalt.

Het vangnet kent een getrapte vergoeding. In 2021 is de vergoeding als volgt opgebouwd.

  1. Trede 1: Het deel van het tekort tussen nul en 7,5 % wordt niet vergoed.
  2. Trede 2: Het deel van het tekort tussen 7,5% en 12,5% wordt voor 50% vergoed.
  3. Trede 3: Het deel van het tekort dat meer dan 12,5% bedraagt, wordt geheel vergoed.

Bovendien moet het tekort over 2019, 2020 en 2021 samen ook meer bedragen dan 7,5 % van het definitieve budget over 2021.

Bij de aanvraag over 2021 moet het volgende inzichtelijk gemaakt worden:

  • Analyse van omvang en oorzaken van het tekort;
  • Een plan met maatregelen om tot een tekortreductie te komen en het beoogde (gezamenlijke) effect, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd;
  • De gemeente moet inzichtelijk maken welke maatregelen zijn uitgevoerd en wat de effecten daarvan zijn geweest;
  • Een gemeente met een aanhoudend tekort, zoals Zutphen, moet interne en externe maatregelen nemen om tot tekortreductie te komen.

Voor de definitieve aanvraag van de vangnetuitkering 2021 moeten wij een digitaal aanvraagformulier invullen. De gemeenteraad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over onze maatregelen uitspreekt.
De meeste maatregelen die we treffen om tot tekortreductie te komen zijn overgenomen uit (team)jaarplannen van 2021 en eerder. We hebben bij Radar, bureau voor sociale vraagstukken, “extern advies” ingewonnen. Radar bevestigt in zijn adviesrapport dat we op het juiste spoor zitten; de maatregelen die Radar in overweging geeft, voeren we al uit. Weliswaar, niet altijd volgens de (exacte) definitie en benaming die Radar hanteert, maar wel in de geest ervan en met het doel zoals Radar beschrijft; het advies van Radar is kortom, reden om nog intensiever in te zetten op de gemaakte keuzes.

Beoogd effect

Het beoogde effect is dat de aanvraag vangnet 2021 wordt gehonoreerd. De gemeente wordt dan deels gecompenseerd voor het tekort op de middelen voor het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud. Randvoorwaarde is dat we op tijd, dat wil zeggen vóór 15 augustus 2022, de aanvraag vangnetuitkering 2021 indienen.

Argumenten

1.1 Met de beantwoording van de vragen van het aanvraagformulier wordt voldaan aan de eisen voor toekenning.
Het indienen van het ingevulde aanvraagformulier is een harde voorwaarde voor een toekenning van de vangnetuitkering 2021.

1.2 We verklaren dat we maatregelen hebben getroffen om tot tekortreductie te komen en de raad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag.
Het Rijk kan de aanvraag vangnetuitkering honoreren als:

  • we hebben verklaard dat we maatregelen hebben getroffen om te komen tot tekortreductie én
  • deze verklaring heeft de instemming van de gemeenteraad.

Kanttekeningen

1.1 De toetsingscommissie toetst alleen formeel of aan de voorwaarden is voldaan.
De toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk. Het inhoudelijke oordeel is aan de gemeente zelf.

Risico’s

De aanvraag voor het vangnet Participatiewet moet uiterlijk 15 augustus 2022 door ons zijn ingediend.
Omdat de raad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag kan en moet hier uiterlijk de laatste raadsvergadering voor de zomer over besloten worden. De planning is om besluitvorming in de raad van 4 juli 2022 te laten plaatsvinden, zodat de ondertekende aanvraag volgens het modelformulier tijdig kan worden ingediend.
Anders honoreert het Rijk de aanvraag niet en ontvangt Zutphen geen compensatie voor het tekort op het Participatiewet-budget.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na een positief besluit van uw raad wordt de aanvraag vangnetuitkering 2021 zo spoedig mogelijk digitaal ingediend, zodat deze uiterlijk vóór de uiterste datum van 15 augustus 2022 bij de Toetsingscommissie is.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de vangnetuitkering naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 uitgekeerd.

Rapportage/evaluatie

De resultaten van de maatregelen worden gemonitord.

Financiën

Uitgaande van het verwachte tekort op het Participatiewet-budget 2021, kan de gemeente Zutphen een beroep op de vangnetuitkering 2021 doen. Bij toekenning betekent dit een aanvullende uitkering over het jaar 2021. Op basis van de voorlopige jaarcijfers is de omvang van de vangnetuitkering 2021 voor de gemeente Zutphen in dat geval €159.076,-.

Bijlagen

Antwoorden aanvraagformulier vangnet Participatiewet 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 mei 2022 met nummer 341693


gelet op artikel 74 Participatiewet


b e s l u i t :

In te stemmen met de verklaring van het college dat vóór 15 augustus 2022 aanvullende interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget te komen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer