Pagina delen

Aanvraag Vangnetuitkering 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de verklaring van het college dat vóór 15 augustus 2020 aanvullende interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget te komen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2019 is het budget voor uitkeringen voor levensonderhoud overschreden. Het tekort bedraagt onder voorbehoud van het akkoord van de accountant € 2.433.410,-. Dit komt neer op 12,41% van het definitief toegekende budget.
Gemeenten kunnen via het vangnet Participatiewet aanspraak maken op een compensatie van het tekort. Dat betaalt het Rijk. Zutphen doet al enkele jaren achtereen een beroep op deze compensatie.

Het vangnet kent een getrapte vergoeding. In 2019 is de vergoeding als volgt opgebouwd en vergeleken met eerdere jaren verlaagd:

  1. Trede 1: Het deel van het tekort tussen nul en 7,5 % wordt niet vergoed. Tot en met 2018 was dit tussen nul en 5%.
  2. Trede 2: Het deel van het tekort tussen 7,5% en 12,5% wordt voor 50% vergoed. Tot en met 2018 werd de vergoeding van 50% berekend over het tekort tussen 5% en 12,5%.
  3. Trede 3: Het deel van het tekort dat meer dan 12,5% bedraagt, wordt geheel vergoed. In 2018 was dat ook zo.

Bovendien moet het tekort over 2017, 2018 en 2019 samen ook meer bedragen dan 7,5 % van het budget over 2019. Ook dit betekent een verlaging van de Rijksvergoeding t.o.v. 2018 (en eerder); toen was het percentage geen 7,5%, maar 5%.

Bij de aanvraag over 2019 moet het volgende inzichtelijk gemaakt worden:

  • Analyse van omvang en oorzaken van het tekort;
  • Een plan met maatregelen om tot een tekortreductie te komen en het beoogde (gezamenlijke) effect, waarmee door de gemeenteraad is ingestemd;
  • De gemeente dient inzichtelijk te maken welke maatregelen zijn uitgevoerd en wat de effecten daarvan zijn geweest;
  • Een gemeente met een aanhoudend tekort dient interne en externe maatregelen te nemen om tot tekortreductie te komen.

In het Forum van 17 februari jl. zijn de raadsleden geïnformeerd over de - drie - vangnetmaatregelen die wij treffen om het tekort (verder) te reduceren. Deze maatregelen zijn:

1) De herinrichting van het sociaal domein waarbij de taak van GelreWerkt! is geïntegreerd binnen de gemeentelijke organisatie;
2) De herijking van de visie op het sociaal domein;
3) Voortzetting projectmatige verbeteraanpak 2017- 2018; uitvoering van verbetermaatregelen voorgaande vangnetaanvragen.

Voor de definitieve aanvraag van de Vangnetuitkering 2019 moeten wij een digitaal aanvraagformulier invullen. De gemeenteraad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college uitspreekt.

Beoogd effect

Beoogd resultaat van het vaststellen van het bijgevoegde document is dat het college op tijd, d.w.z. vóór 15 augustus 2020, de aanvraag Vangnetuitkering 2019 indient. Het beoogde effect hiervan is dat de aanvraag Vangnetuitkering 2019 wordt gehonoreerd. De gemeente wordt dan deels gecompenseerd voor het tekort op de middelen voor het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud.

Argumenten

1.1 Met de beantwoording van de vragen van het aanvraagformulier wordt voldaan aan de eisen voor toekenning.
Het indienen van het aanvraagformulier met de betreffende antwoorden is een harde voorwaarde voor een eventuele toekenning van de Vangnetuitkering 2019.

1.2 De raad dient in te stemmen met de juistheid van de aanvraag.
De raad is op 17 februari 2020 hierover geïnformeerd.

Kanttekeningen

1.1 De toetsingscommissie toetst alleen formeel of aan de voorwaarden is voldaan.
De toetsingscommissie Vangnet Participatiewet beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk. Het inhoudelijke oordeel is aan de gemeente zelf.

Risico’s

De aanvraag voor het vangnet Participatiewet moet uiterlijk 15 augustus 2020 zijn ingediend door het college.
Omdat de raad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag moet hier uiterlijk de laatste raadsvergadering voor de zomer over besloten worden. De planning is om besluitvorming in de raad van 13 juli 2020 te laten plaatsvinden, zodat de ondertekende aanvraag volgens het modelformulier tijdig kan worden ingediend.
Anders honoreert het Rijk de aanvraag niet en ontvangt Zutphen geen compensatie voor het tekort op het Participatiewet-budget.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na een positief besluit van uw raad wordt de aanvraag Vangnetuitkering 2019 zo spoedig mogelijk digitaal ingediend, zodat deze vóór de fatale termijn van 15 augustus 2020 bij de Toetsingscommissie is.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Vangnetuitkering naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 uitgekeerd.

Rapportage/evaluatie

De resultaten van de maatregelen worden via bestuursrapportages verantwoord.

Financiën

Uitgaande van het geprognosticeerde tekort op het Participatiewet-budget 2019, kan de gemeente Zutphen in beginsel met succes een beroep doen op de Vangnetuitkering 2019. Bij toekenning betekent dit een aanvullende uitkering over het jaar 2019. Op basis van de voorlopige jaarcijfers is de omvang van de Vangnetuitkering 2019 voor de gemeente Zutphen in dat geval € 481.647.
De voorlopige Vangnetuitkering 2019 valt in 2019, afgerond 28% lager uit dan in 2018.

Bijlagen

Antwoorden aanvraagformulier vangnet Participatiewet 2019

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 juni 2020 met nummer 165853


gelet op artikel 74 Participatiewet

 


b e s l u i t :

In te stemmen met de verklaring van het college dat vóór 15 augustus 2020 aanvullende interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget te komen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer