Pagina delen

Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de antwoorden voor de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018 en hiermee de juistheid te bevestigen van de verklaring van het college dat hij aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2018 is door de gemeente Zutphen meer geld uitgegeven aan het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, dan waarin het door het Rijk ter beschikking gestelde Participatiewet-budget voorzag. De omvang van het tekort in 2018 op het Participatiewet-budget bedraagt voorlopig onder voorbehoud akkoord accountant € 2.355.717. Dit komt neer op een tekort van 11,54% van het definitief toegekende budget. Een tekort op het Participatiewet-budget is voor de gemeente Zutphen niet iets nieuws. De gemeente heeft al enkele jaren achtereen te maken met tekorten op het budget bedoeld voor het verstrekken van uitkeringen.

Bij een tekort van groter dan 5% van het definitief toegekende budget kunnen de gemeenten onder voorwaarden aanspraak maken op een compensatie van het tekort via de regeling Vangnet Participatiewet. Bij de aanvraag over 2018 moet het volgende inzichtelijk gemaakt worden:

  • Analyse van omvang en oorzaken van het tekort;
  • Een plan met maatregelen om tot een tekortreductie te komen en het beoogde (gezamenlijke) effect, waarmee door de gemeenteraad is ingestemd;
  • De gemeente dient inzichtelijk te maken welke maatregelen zijn uitgevoerd en wat de effecten daarvan zijn geweest;
  • Een gemeente met een aanhoudend tekort dient interne en externe maatregelen te nemen om tot tekortreductie te komen.

Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad via het rapport “4e Voortgangsmemo Liquidatie Het Plein, oprichting stichting Werkbedrijf Zutphen en inrichting toegang sociaal domein” kennisgenomen van de (Vangnet)maatregel die door het college is getroffen om het tekort op het Participatiewet-budget te reduceren. Deze maatregel is de volgende: “De oprichting van het werkbedrijf en de herinrichting van de toegang Sociaal Domein”.

Voor de definitieve aanvraag van de Vangnetuitkering 2018 moet het college van de gemeente Zutphen een digitaal aanvraagformulier invullen. De gemeenteraad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregel van het college uitspreekt.

Beoogd effect

Beoogd resultaat van het vaststellen van het bijgevoegde document is een complete aanvraag voor de Vangnetuitkering 2018 tijdig te kunnen indienen; tijdig wil zeggen: vóór 15 augustus 2019. Het beoogde effect hiervan is dat de aanvraag om Vangnetuitkering 2018 wordt gehonoreerd. De gemeente wordt dan deels gecompenseerd voor het tekort op de middelen voor het verstrekken van uitkeringen.

Argumenten

1.1 Met de beantwoording van de vragen van het aanvraagformulier wordt voldaan aan de eisen voor toekenning.

Het indienen van het aanvraagformulier met de betreffende antwoorden is een harde voorwaarde voor een eventuele toekenning van het vangnet Participatiewet.

1.2 De raad dient in te stemmen met de juistheid van de aanvraag.

De raad moet niet alleen geïnformeerd worden over de maatregelen. De raad moet voordat de aanvraag wordt gedaan, instemmen met de juistheid van de verklaring. De inhoudelijke afstemming heeft in december 2018 plaatsgevonden.

Kanttekeningen

1.1 De toetsingscommissie toetst alleen formeel of aan de voorwaarden is voldaan.

De toetsingscommissie Vangnet Participatiewet beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk. Het inhoudelijke oordeel is aan de gemeente zelf.

Risico’s

2.1 De aanvraag voor het vangnet Participatiewet moet uiterlijk 15 augustus 2019 zijn ingediend door het college.

Omdat de raad moet instemmen met de juistheid van de aanvraag moet hier uiterlijk de laatste raadsvergadering voor de zomer over besloten worden. De planning is om besluitvorming in de raad van 8 juli 2019 te laten plaatsvinden, zodat de ondertekende aanvraag volgens het modelformulier tijdig kan worden ingediend.

Anders honoreert het Rijk de aanvraag niet en ontvangt Zutphen geen compensatie voor het tekort op het Participatiewet-budget.

2.2 Er bestaat een kans dat Zutphen in 2020 niet langer voor een Vangnetuitkering in aanmerking komt.

Zutphen doet vanaf 2015 tot en met 2018 een afnemend beroep op de Vangnetuitkering. Dat is een positieve ontwikkeling. Als deze doorzet, is de kans reëel dat vanaf 2019 niet langer met succes een beroep op de Vangnetuitkering kan worden gedaan. Dat wordt versterkt doordat de eigen risicodrempel vanaf dit jaar stijgt van 5%, nu, naar 7, 5%.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na een positief besluit van uw raad wordt de aanvraag Vangnetuitkering 2018 zo spoedig mogelijk digitaal ingediend, zodat deze vóór de fatale termijn van 15 augustus 2019 bij de Toetsingscommissie is.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de compensatie in de vorm van het vangnet Participatiewet naar verwachting eind 2019/ begin 2020 uitgekeerd.

Rapportage/evaluatie

De resultaten van de maatregelen zullen via bestuursrapportages verantwoord worden.

Financiën

Uitgaande van het geprognotiseerde tekort op het Participatiewet-budget 2018, kan de gemeente Zutphen in beginsel met succes een beroep doen op de Vangnetuitkering 2018. Bij toekenning betekent dit een aanvullende uitkering over het jaar 2018. Op basis van de voorlopige jaarcijfers is de omvang van de Vangnetuitkering 2018 voor de gemeente Zutphen in dat geval € 667.658.

Bijlagen

Aanvraagformulier Vangnetuitkering 2018.
Bijlage bij het Aanvraagformulier Vangnet 2018.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0064

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 137913b e s l u i t :

In te stemmen met de antwoorden voor de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018 en hiermee de juistheid te bevestigen van de verklaring van het college dat hij aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere tekortreductie van het Participatiewet-budget.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente ontvangt middelen voor het doen van uitkeringen uitkeringen in het kader van de Participatiewet, loonkostensubsidies voor beschut werk, bijstandsverlening aan zelfstandigen, IOAW, IOAZ.

Wanneer sprake is van grote tekorten op dit budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet, biedt de Vangnetuitkering gemeenten de mogelijkheid tot compensatie via een aanvullend budget.
Aan deze compensatiemogelijkheid zijn voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden om als gemeente in aanmerking te komen voor deze extra uitkering is dat de raad instemt met de verklaring van het college dat naar aanleiding van consultatie van een externe ook maatregelen zijn getroffen om het tekort verder terug te brengen. Deze voorwaarde is bedacht om te stimuleren dat gemeenten ook op dit gebied van elkaar leren.

Het college moet verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie. De raad dient vast te stellen dat het college inzicht heeft gegeven in genomen maatregelen om het tekort te beperken.
De instemming van de raad heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel over de door het college getroffen maatregelen en de raad hoeft het daar dus niet mee eens te zijn.

Om tot het gevraagde oordeel te kunnen komen dient het college de raad:

  1. de oorzaken van het tekort inzichtelijk te hebben gemaakt;
  2. inzicht te geven in welke maatregelen zijn genomen met daarbij een toelichting waarom deze naar verwachting leiden tot een reductie van het tekort;
  3. inzicht te geven in welke mate de maatregelen beogen bij te dragen aan het terugdringen van het tekort.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

 
Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend