Pagina delen

Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

van het CJG beschikbare budget een krediet € 30.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanwege de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de jeugdwet per 1 januari 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per 1-1-2015 voert de gemeente de nieuwe jeugdwet uit. Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert als een van de drie hoofdtoegangen in het nieuwe beleid van de gemeente de toegang tot jeugdhulp. Dit is vastgesteld in het “Beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2017”, de “Verordening Jeugdhulp Zutphen 2014” (oktober 2014) en het collegebesluit “Nadere beleidsregels Jeugdhulp” (december 2014). In november 2014 heeft u tevens ingestemd met het “Inrichtingsplan CJG”.

De medewerkers van de nieuwe toegangstaken werken bij het CJG. Er is echter onvoldoende beschikbare ruimte in de huidige opzet van het gebouw van het CJG. Er is wel ruimte beschikbaar, maar die is open. Daarom is het voorstel de raad te vragen krediet beschikbaar te stellen van maximaal 30.000,- (incl. BTW) voor de verbouwing van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Beoogd effect

Adequate werkruimte voor de medewerkers van de toegang tot de jeugdhulp, op de plaats waar organisaties voor ondersteuning aan jeugd en gezin samenkomen.

Argumenten

1.1.  Het CJG is de toegang tot de jeugdhulp in Zutphen. De CJG-medewerkers vallen voorlopig onder gemeente, waarmee de gemeente verantwoordelijk is voor een passende werkomgeving.

Het CJG is vanaf 2015 de toegang tot de jeugdhulp, conform het collegebesluit d.d. 26 november 2014. Het CJG geeft de verleningsbeschikkingen voor individuele jeugdhulp af (zie bijlage inrichtingsplan CJG). Het CJG besluit of en welke individuele jeugdhulp er nodig is. Het CJG is tot nu toe een netwerkorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid en er is nog niet besloten hoe het CJG zich door gaat ontwikkelen en in welke organisatievorm. Daarom vallen de toegangsmedewerkers in ieder geval in 2015 onder de gemeentelijke organisatie.

1.2.In het gebouw van het CJG werken is een groot voordeel voor de toegangsmedewerkers van jeugdhulp.

In het gebouw van de CJG zijn de lijnen met de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de eerste lijn kort, alleen al door de fysieke omgeving. Het is daarom een voordeel voor de medewerkers om daar te werken, wat onverlet laat dat samenwerking met Het Plein en de wijkteams van groot belang blijft.

1.3.  De gemeente is eigenaar van het gebouw en heeft een belang bij dat het maximaal wordt benut.

Kanttekeningen

Status en de omvang van het CJG is nog niet volledig uitgekristalliseerd.

Het CJG heeft van de gemeente opdracht gekregen door te ontwikkelen naar een organisatie die de nieuwe jeugdwet taken ook in de toekomst kan uitvoeren. Een van de vraagstukken in de doorontwikkeling is de positionering van het CJG en de omvang van het CJG.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De afdeling Vastgoedbeheer behandelt de offertes en ziet toe op de verbouwing.

Rapportage/evaluatie

Rapportage is onderdeel van de Burap.

Financiën

Op 26-januari 2015 is de raad akkoord gegaan met het voorstel uitvoeringskosten decentralisaties. In dit voorstel is ook een bedrag opgenomen van € 6.000 voor de kapitaallasten van de investering van€ 30.000. De raad is al akkoord gegaan met de kapitaallasten maar het krediet moet nog beschikbaar worden gesteld. De afschrijvingstermijn van de verbouwing is 5 jaar.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0070

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 april 2015 met nummer 59768b e s l u i t :

van het CJG beschikbare budget een krediet € 30.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanwege de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet per 1 januari 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 mei 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Bij de besluitvorming over het Beleidsplan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Lochem-Zutphen in oktober 2014 is geaccordeerd dat individuele voorzieningen uit de wet Jeugdhulp worden belegd bij het CJG. Daarmee heeft het CJG er een aantal belangrijke nieuwe taken bij gekregen. Vervolgens is een expertteam jeugd met specialisten op gebied van GGZ, LVB en Jeugdzorg aangehaakt in het CJG. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van geldmiddelen om de benodigde verbouwing van het gemeentelijke pand waarin het CJG is gehuisvest mogelijk te maken. Het is de bevoegdheid van de raad om de begroting te wijzigen en daarmee geld beschikbaar te stellen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BewustZWA.W. Jansen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
D66W.M. Voorham en H.F. Remmers
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
PvdAF.J.G.M. Manders
SPM.J. ten Broeke
StadspartijJ. Boersbroek en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat niemand zich gemeld heeft om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft het volgende aan. De aangekondigde interpellatie zal over twee weken plaatsvinden. In april is al in het technisch blok gemeld dat er voor de Adriaan van de Endeschool verzuimd is krediet aan te vragen. Nu blijkt dat dit wat ruimer is dan in april is gemeld. Er is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel Warmte en Koude Opslag van de Adriaan van de Endeschool. Daarnaast is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel kinderopvang van de Walter Gillijnschool.

Het raadsvoorstel voor de Adriaan van de Endeschool is onderweg. Het raadsvoorstel voor de Walter Gillijnschool wordt morgen in het college behandeld en komt dan naar de raad toe. Over twee weken zullen dan de vragen die Burgerbelang heeft gesteld worden beantwoord.

Over het dossier De Teuge ligt een memo ter inzage. Actueel is dat de uitspraak gunstig is voor Vitens ten nadele van de bewoners. De bewoners kunnen nog in beroep tegen de uitspraak. Als de beroepstermijn voorbij is zal er een raadsvoorstel komen en zullen de proceskosten worden geïnd.

De belastingsamenwerking Tribuut is nog in oprichting. Mogelijk gaat dit via aanbesteding plaatsvinden. Indien het hele gebeuren via aanbesteding plaats gaat vinden, zal de samenwerking niet per 1 januari 2016 van start gaan.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen? Niemand? Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Wegsleepverordening

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp.

Stadspartij: De voertuigen worden weggesleept naar Apeldoorn, waarom niet naar Zutphen? Dat zou volgens voorliggend raadsvoorstel duurder zijn, maar voor de burger is het goedkoper omdat er dan geen vervoerskosten naar Apeldoorn gemaakt hoeven worden. Dit graag een bespreekpunt maken in de Raad van vanavond.

BewustZW: Dit onderwerp staat als vermoedelijk hamerstuk geagendeerd. Dan staat het vast dat het naar de Raad gaat en is er geen ruimte voor debat.

SP: wij steunen de mening van de Stadspartij.

Voorzitter: moeten we dit apart agenderen voor een volgende forumvergadering?

BewustZW: Hoe kijkt het college hier tegen aan?

College: Omdat Heutink stopt is er gezocht naar een andere mogelijkheid . De voorgestelde locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, daarom is het een goede optie. Wethouder Pennings weet hier meer over. Indien dit de enige vraag is, dan kan zijn vanavond in de raadsvergadering over dit punt een uitgebreide toelichting geven zodat toch vanavond in de Raad over dit punt een besluit kan worden genomen.

Voorzitter: gaat de Stadspartij hiermee akkoord?

Stadspartij: Wij blijven bij onze mening dat het voorgesteld terrein niet makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, dit blijft een bespreekpunt.

Voorzitter: Dit wordt een vanavond een bespreekpunt in de raadsvergadering.

Advies:

Bespreekpunt, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6c. Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Gezond in de Stad

College: dit stuk is geagendeerd als bespreekpunt maar is tevens hamerstuk bij de raadsvergadering van vanavond.

Voorzitter: zijn er vragen?

D66: Het genoemde bedrag, krijgen we dat of staat er cofinanciering tegenover?

College: er is geen cofinanciering nodig. Belangrijk is dat dit geen losstaand project is. Het project haakt aan bij preventieve gezondheid en meer bewegen.

GroenLinks: Het is een goed voorstel. Concrete uitwerking gaat over preventie maar ook over voeding. Wellicht moeten we hier ook supermarkten bij betrekken. Ik heb positieve geluiden gehoord over dit project in de wijk Noordveen.

PVDA: Wij zijn blij met het bedrag. Wordt er ook gekeken naar een combinatie met activiteiten die al op dit gebied spelen?

College: Bedoeling is om te kijken naar wat er al is en dat te versterken met deze middelen.

PVDA: Hoe loopt de coördinatie, via de sociale wijkteams?

College: de regie ligt bij de betreffende vakambtenaar, maar dat betekent niet dat de verbinding niet wordt gezocht. Per wijk wordt er naar een passende structuur gezocht.

Stadspartij: Fijn dat er hiervoor geld wordt vrijgemaakt. De bijdrage van 2014 wordt via een ander traject aangewend. Waarom een ander traject? Wat staat daar tegenover?

College: Het bedrag wat het Rijk in 2014 beschikbaar heeft gesteld is niet aangewend. Daarom wordt voorgesteld dat nu opnieuw te besteden. Omdat het bedrag is wat in 2014 beschikbaar is gesteld moet een ander traject worden gevolgd.

Stadspartij: Hoe hoog is dat bedrag uit 2014?

College: Dat is ook 51.000,-- EURO. In totaal gaat het om ruim anderhalve ton: 51.00,-- EURO in 2014, 51.00,-- EURO in 2015 en 51.00,-- EURO in 2016.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Geen vragen?

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 20-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10b. Forumverslag 23-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we gekomen bij de afsluiting. Bedankt voor de soepele vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 mei 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-05-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend