Pagina delen

Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Extra budget ter hoogte van € 139.687 beschikbaar te stellen voor het Programmabureau Sociaal Domein, bestaande uit € 91.000 voor dekking van extra inhuur en € 48.687 voor dekking van overige tekorten.

2. Dit voor een bedrag van €83.985 te dekken uit de extra middelen die het Rijk in de meicirculaire 2014, via decentralisatie-uitkering Jeugd, beschikbaar heeft gesteld en het restant, ter hoogte van €55.702, te onttrekken aan de Saldireserve.

3. De begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Rijk heeft in 2012 aangekondigd een aantal taken in het Sociale Domein over te hevelen naar de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit van deze operatie heeft Zutphen in samenwerking met de gemeente Lochem een programmabureau opgericht voor de coördinatie van deze operatie. Voor de uitvoering van haar taken is voor de jaren 2013 en 2014 aan het programmabureau een budget toegekend van € 1.274.090. Het aandeel voor gemeente Zutphen hierin bedraagt € 828.159. Gaandeweg het jaar 2014 is gebleken dat dit budget niet toereikend is en worden overschrijdingen zichtbaar op deelbudgetten. Tevens is gebleken dat extra capaciteit nodig is om op 1 januari 2015 startklaar te staan voor de uitvoering van de taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz en Participatie. 

Beoogd effect

Tijdige realisatie van de voorbereidende activiteiten inzake de decentralisaties in het Sociale Domein.

Argumenten

1. Zonder extra middelen is het Programmabureau niet in staat om de organisaties van Zutphen en Lochem tijdig gereed te maken voor de uitvoering van de taken per 1 januari 2015

Gedurende het programma wordt steeds duidelijker dat het programma inhoudelijk bijzonder complex en veelomvattend is. Daarnaast trekt het een zware wissel op de ambtelijke organisaties. Dat vraagt ook gedurende de rit om interventies die op voorhand niet te verwachten en niet te voorzien waren.

De extra inhuur (totaal € 91.000 voor gemeente Zutphen) vindt plaats op de volgende terreinen:

Beleidsondersteuning

In de eindfase van de voorbereidingen blijkt er vanuit met name de projectleiders extra ondersteuning nodig te zijn. Er moet in korte tijd veel werk verzet worden. Het programmabureau heeft hierin voorzien door het inzetten van medewerkers uit de staande organisaties, die hiervoor een vergoeding van totaal ca. € 30.000 ontvangen (aandeel Zutphen: € 19.500).

Kwartiermakers

De praktijk wijst uit dat het inrichten van de integrale toegang meer inzet vergt dan voorzien. Hiervoor moet € 70.000 extra worden begroot (aandeel Zutphen: € 45.500).

Communicatie

De implementatiefase waarin we nu zitten vereist goede communicatie naar de samenleving. Vanuit het programma wordt dit zoveel mogelijk voor de twee gemeenten gezamenlijk opgepakt, zodat de kosten relatief beperkt blijven, zijnde € 15.000 (aandeel Zutphen: € 9.750).

Informatiemanagement

Hoewel de beide gemeenten met eigen systemen en software werken en lokaal implementeren en inrichten, blijkt er behoefte aan meer advisering en begeleiding vanuit het programmabureau.  De begrote kosten hiervoor bedragen € 25.000 (aandeel Zutphen: € 16.250).

Daarnaast zijn per saldo extra middelen benodigd (totaal € 48.687 voor gemeente Zutphen) vanwege ontwikkelingen met betrekking tot de volgende eerder vastgestelde budgetten van het programmabureau:

Personeel

Dit betreft de personele kosten van het programmabureau. Er wordt hier een overschrijding verwacht van ca. € 58.000 (aandeel Zutphen: ca. € 37.000). Deze wordt met name veroorzaakt doordat extra inhuur van financiële expertise noodzakelijk was.

Ontwikkeling toegang

Extra kosten ad. € 30.000 (aandeel Zutphen: ca. € 20.000) zijn gemaakt doordat het beschrijven van de toekomstige procesinrichting (voor zover dit gezamenlijk kan) vanuit het programmabureau is opgepakt. Deze kosten zijn onontkoombaar omdat goede procesbeschrijvingen de basis vormen voor de uitvoering vanaf 1 januari 2015.

Jeugdzorg, afdracht regio 20%

De raming voor de afdracht van implementatiebudgetten aan de regio was wel opgenomen, maar is te laag aangezien er sprake bleek te zijn van twee tranches. De tweede tranche (ca. € 40.000) was nog niet opgenomen in de begroting. Daar tegenover staat overigens een verwachte meevaller van ca. € 40.000 op de lokale invoeringskosten.

AWBZ/WMO

Op de oorspronkelijk begrote onderdelen wordt in totaal een meevaller verwacht van ca. € 13.000 (aandeel Zutphen: ca. € 8.000).

2. Continuering van de zorg komt in gevaar indien de gemeenten niet tijdig gereed zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociale Domein

Goede communicatie naar buiten en inrichting van processen en systemen binnen de organisatie zijn nu van groot belang om zorgbehoevende inwoners vanaf 1 januari 2015 op een goede en verantwoorde manier te kunnen ondersteunen. Daarbij hoort de inrichting van de toegang, goede afspraken met zorgverleners, het kunnen afhandelen van aanvragen, het factureren en het monitoren op kwaliteit en budget. Om dit af te kunnen ronden zijn extra middelen nodig.

3. Er is dekking voor een deel van het benodigde extra budget en de kosten worden verdeeld tussen Zutphen en Lochem.

De totale extra benodigde middelen bedragen voor het programmabureau € 214.903. Er is eerder bepaald dat de kosten conform de verhouding 65% voor Zutphen en 35% voor Lochem worden verdeeld. Bij toepassing van deze verdeling bedraagt het extra aandeel van Zutphen € 139.687, waarbij voorgesteld wordt om de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld (€88.985) hiervoor in te zetten en het restant van €55.702 te onttrekken aan de Saldireserve. 

Kanttekeningen

1. Het is reeds halverwege november en de tijd om nu nog extra capaciteit in te zetten is erg kort.

Effectief is de periode tot aan 1 januari nog slechts een maand. Edoch wordt er op dit moment met alle mogelijkheden en middelen die beschikbaar zijn gewerkt om tijdig startklaar te geraken voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein. Extra inzet van capaciteit is daarbij onontbeerlijk.

2. Ook na 1 januari 2015 zullen de gemeente en haar partners nog op een aantal fronten processen en procedures moeten verfijnen en detailafspraken maken.

Het Programmabureau is reeds vergevorderd met haar opdracht om de gemeenten startklaar te maken en de lijnorganisaties voor te bereiden op de taken per 1 januari 2015. De afgelopen tijd is zowel in het OpdrachtGeversOverleg als de Stuurgroep frequent gesproken over de voortgang en de knelpunten. Maatregelen om knelpunten op te lossen zijn veelal direct uitgevoerd. De risico’s die we lopen als we niet tijdig gereed zijn, zijn immers dermate dat krachtige en snelle interventies onontkoombaar zijn.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject 

Het College en de Raad worden frequent, via de Stuurgroep, Fora en presentaties geïnformeerd over de status en voortgang van de operaties in het Sociale Domein. 

Rapportage/evaluatie

Het Programmabureau rapporteert regelmatig over de uitputting van de budgetten in de werkgroep Bedrijfsvoering, Coördinatiegroep, het Opdrachtgeversoverleg en de Stuurgroep. Aan het eind van 2014 maken zij een eindbalans op over het hele jaar en rapporteren dit o.a. aan College en Raad.

Financiën

De belangrijkste financiële consequenties, alsmede de dekking zijn eerder in dit raadsvoorstel toegelicht.

Samengevat:

Programma

Zutphen

Lochem

Totaal

Saldo oorsponkelijke begroting

-48.687

-26.216

-74.903

Aanvraag budget extra inhuur

-91.000

-49.000

-140.000

Extra algemene uitkering

83.985

63.817

147.802

Te dekken (voor Zutphen tlv saldireserve)

-55.702

-11.399

-67.101

Mede ter afdoening van eerder aan de raad gedane toezeggingen (2014-03 en 2014-07) is een volledige actualisatie van het programmabudget uitgevoerd. De hiervoor opgestelde raadsmemo inclusief een meer gedetailleerd financieel inzicht vindt u in de bijlage bij dit voorstel. 

Bijlagen

1. Raadsmemo ter afdoening van toezegging 2014-03 en 2014-07

2. Totaaloverzicht uitgaven Programmabureau Sociaal Domein

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0170

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2014 met nummer 46765b e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het Rijk heeft in 2012 aangekondigd een aantal taken in het Sociale Domein over te hevelen naar de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit van deze operatie heeft Zutphen in samenwerking met de gemeente Lochem een programmabureau opgericht voor de coördinatie van deze operatie. Gaandeweg het jaar 2014 is gebleken dat het budget niet toereikend is. Tevens is gebleken dat extra capaciteit nodig is om op 1 januari 2015 startklaar te staan voor de uitvoering van de taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz en Participatie. Zonder extra middelen is het Programmabureau volgens het college niet in staat om de organisaties van Zutphen en Lochem tijdig gereed te maken voor de uitvoering van de taken per 1 januari 2015. De extra inhuur (totaal € 91.000 voor gemeente Zutphen) vindt plaats op verschillende terreinen. Om de gevraagde middelen beschikbaar te kunnen stellen is wijziging van de Programmabegroting 2014 nodig. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Het stuk is gelijk met het voorstel tot het verlenen van een Implementatiebudget Sociaal Domein tbv het Plein behandeld. Onder dat dossier is ook het forumverslag te vinden.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 01-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend