Pagina delen

Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2015 gemaakte kosten met een totaal bedrag van € 677.800.

2. De begroting te zijner tijd via Burap 2016 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Uit de rapportage van het in april 2008 uitgevoerde vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht, de EODD wordt dit bevestigd. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst.

Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Het direct benaderen van mogelijke verdachte objecten is doelmatig, veilig en geeft “gevoel” bij de mate van verdachtheid van de locatie.

Voor een aantal gemeentelijke projecten in 2015 met grondverzet, zijn de terreinen onderzocht op explosieven:

 • Aanleg jachthaven in ontwikkelingslocatie Noorderhaven.
 • Herinrichtingswerkzaamheden Groenmarkt.
 • Rioolvervanging Achterom
 • Voorbereidingswerkzaamheden herinrichting IJsselkade

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdragebesluit, kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van explosieven. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds. De bijdrageregeling is nog tot uiterlijk 2019 actief, daarna volgt een versoberde vergoedingsregeling, waarbij de kosten meer neergelegd worden bij de initiatiefnemer zelf. 

De gemaakte kosten in 2015 moeten voor 1 maart 2016 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal deze worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de meicirculaire 2016

Beoogd effect

Het op kosten van de grondeigenaar realiseren van een veilige en explosieven vrije ontwikkelingslocatie waarbij er geen risico’s meer zijn op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Argumenten

1.1  Er wordt een veilige omgeving gerealiseerd

Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens en na de realisatie van de geplande projecten.

1.2  Na onderzoek en eventuele opsporing kan het terrein vrijgegeven worden.

Nadat het terrein is onderzocht en eventuele explosieven zijn verwijderd of onschadelijk gemaakt zijn, wordt het terrein door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf vrijgegeven voor verdere bewerking. Het vrijgeven van terreinen op NGE is een noodzakelijke stap t.b.v. de verdere ontwikkeling van genoemde locaties.

1.3  Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen

Het is verstandig om gebruik te maken van de subsidieregeling die het ministerie biedt aan gemeenten waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. Deze gemeenten hebben recht op subsidie op de gemaakte kosten, zodat de kans op uitkering groot is.

Kanttekeningen

1.1 Vrijgave van terreinen op het voorkomen van explosieven blijft noodzakelijk

Ondanks het feit dat sommige terreinen al tijdens de oorlog bebouwd waren en er na deze periode veel grondwerkzaamheden zijn verricht, blijft het risico bestaan dat er explosieven aanwezig zijn. Dit mede omdat vooral vliegtuigbommen tot 5 meter diepte kunnen worden aangetroffen.  

Er kan voorafgaand aan grondwerkzaamheden nu geen garantie worden gegeven op het vrij zijn van terreinen van explosieven. Hetgeen ook blijkt uit het regelmatig aantreffen van verschillenden soorten munitie. Voor de herontwikkeling dienen de gebieden formeel vrijgegeven te worden.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s en risico’s m.b.t. veiligheid zijn gering

Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.      

Na vrijgave van de onderzochte terreinen door de gespecialiseerde bedrijven is het risico op het nog aantreffen van explosieven tot nul gereduceerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolg na raadsbesluit is:

1. Aanvraag bijdrage indienen bij BZK

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn nagenoeg afgerond. De kosten die voor projecten in 2016 worden gemaakt, worden bij de subsidieaanvraag van volgend jaar meegenomen.

De gefactureerde kosten van de locaties zijn:

 • Aanleg jachthaven in ontwikkelingslocatie Noorderhaven.        € 610.000
 • Herinrichtingswerkzaamheden Groenmarkt.                            €    4.000
 • Rioolvervanging Achterom                                                     €    3.000
 • Voorbereidingswerkzaamheden herinrichting IJsselkade           €     6.350        
 • Kosten inzet externe adviseur explosieven                              €   30.950
 • Vervolgkosten opstellen gemeentelijke risicokaart explosieven€   23.400

Totale kosten excl BTW (afgerond)                                                  € 677.800

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerd opsporingsbedrijven.

De kosten zullen worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid (70% van de totale kosten per project)
 • de initiatiefnemer (de gemeente) (30 % van de totale kosten per project) 

Bijlagen

 • Verantwoording NGE kosten Jachthaven plan Noorderhaven.pdf
 • Kosten NGE werkzaamheden Groenmarkt Zutphen.PDF
 • Kosten NGE werkzaamheden rioolvervanging Achterom.
 • Kosten NGE begeleiding werkzaamheden IJsselkade.
 • Vervolgkosten opstellen risicokaart explosieven.
 • Inzet externe adviseur explosieven 2015

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 februari 2016 met nummer 76032b e s l u i t :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2015 gemaakte kosten met een totaal bedrag van € 677.800.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2016 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 29-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 februari 2016 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Uit vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht (EODD) is gebleken dat Zutphen tijdens de tweede wereldoorlog doelwit is geweest van aanvallen met vliegtuigbommen. Er bestaat daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rond de spoorzone is het risico daarop het grootst. Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Als blijkt dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Voor een aantal gemeentelijke projecten zijn in 2015 de terreinen onderzocht op explosieven. De kosten voor onderzoek en verwijdering van explosieven zijn subsidiabel vanuit het ministerie van BZK. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming krijgen van 70% in de kosten. De gemaakte kosten in 2015 moeten voor 1 maart 2016 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om een bijdrage in de kosten aan te vragen bij het Ministerie van BZK.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
J.F.A. Kerkhof