Pagina delen

Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2014 gemaakte kosten met een totaal bedrag van € 113.065,--;
 2. de begroting ter zijner tijd dienovereenkomstig te wijzigen (via hangmat)

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Uit de rapportage van het in april 2008 uitgevoerde vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht, de EODD wordt dit bevestigd. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE’s) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst.

Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE’s. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Het direct benaderen van mogelijke verdachte objecten is doelmatig, veilig en geeft “gevoel” bij de mate van verdachtheid van de locatie.

Voor een aantal gemeentelijke projecten in 2014 met veel grondverzet, zijn de terreinen onderzocht op explosieven:

 • Opstellen van een gemeentelijke risicokaart gemeente Zutphen
 • Herontwikkeling voormalige sportvelden Helbergen.
 • Bouw parkeergarage Havenstraat
 • Vervanging gemaal Mulderskamp

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdragebesluit, kunnen gemeenten  een tegemoetkoming van 70% ontvangen in de kosten die gemaakt zijn  voor het opsporen en ruimen van explosieven. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds.

De gemaakte kosten in 2014 moeten voor 1 maart 2015 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal deze  worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de meicirculaire 2015.

Beoogd effect

Het op kosten van de grondeigenaar realiseren van een veilige en explosieven vrije ontwikkelingslocatie waarbij er geen risico’s meer zijn op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Argumenten

1.1  Er wordt een veilige omgeving gerealiseerd

Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens en na de realisatie van de geplande projecten.

1.2  Na onderzoek en eventuele opsporing kan het terrein vrijgegeven worden.

Nadat het terrein is onderzocht en eventuele explosieven zijn verwijderd of onschadelijk gemaakt zijn, wordt het terrein door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf vrijgegeven voor verdere bewerking. Het vrijgeven van terreinen op NGE’s is een noodzakelijke stap t.b.v. de verdere ontwikkeling van genoemde locaties.

1.3  Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen

Het is verstandig om gebruik te maken van de subsidieregeling die het ministerie biedt aan gemeenten waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. Deze gemeenten hebben recht op subsidie op de gemaakte kosten, zodat de kans op uitkering groot is.  

 

Kanttekeningen

1.1 Vrijgave van terreinen op het voorkomen van explosieven blijft noodzakelijk

Ondanks het feit dat sommige terreinen al tijdens de oorlog bebouwd waren en er na deze periode veel grondwerkzaamheden zijn verricht, blijft het risico bestaan dat er explosieven aanwezig zijn. Dit mede omdat vooral vliegtuigbommen tot 5 meter diepte kunnen worden aangetroffen.  

Er kan voorafgaand aan grondwerkzaamheden nu geen garantie worden gegeven op het vrij zijn van terreinenen van explosieven. Hetgeen ook blijkt uit het regelmatig aantreffen van verschillenden soorten munities.Voor de herontwikkeling dienen de gebieden formeel vrijgegeven te worden.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s en risico’s m.b.t. veiligheid zijn gering

Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.       

Na vrijgave van de onderzochte terreinen door de gespecialiseerde bedrijven is het risico op het nog aantreffen van explosieven tot nul gereduceerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 Vervolg na raadsbesluit is:

1. Aanvraag bijdrage indienen bij BZK.

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

Van de vier aangemelde projecten zijn NGE onderzoekswerkzaamheden bij het voormalig sportpark Helbergen en aan de Mulderskamp afgerond. De onderzoeken van explosieven bij de toekomstige parkeergarage en het opstellen van de risicokaart vindt nog plaats, zodat daar alleen de tot nu toe gemaakte kosten kunnen worden aangemeld voor subsidie. De overige kosten die voor deze projecten in 2015 worden gemaakt, worden bij de subsidieaanvraag van volgend jaar meegenomen.

De gefactureerde kosten van de locaties zijn:

 • Opstellen gemeentelijke risicokaart explosieven                  €            17.463,--
 • Opsporingswerkzaamheden voormalig sportpark Helbergen  €            55.221,--
 • Bouw parkeergarage Havenstraat                                       €              2.465,--
 • Vervanging gemaal Mulderskamp                                       €           37.916,--

Totale kosten excl BTW (afgerond)                                              €          113.065,--

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten  van BRL-OCE gecertificeerd opsporingsbedrijven.

De kosten zullen worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid (70% van de totale kosten per project)
 • de initiatiefnemer (de gemeente) (30 % van de totale kosten per project)

Stukken die ter inzage liggen

 • Offerte opstellen gemeentelijke risicokaart voor de gemeente Zutphen, Explovision, kenmerk 203742-10/B01, 4 juni 2014.
 • Factuur opsporingswerkzaamheden sportpark Helbergen, Armaex, kenmerk  614023, 21 maart   2013.
 • Offerte OCE werkzaamheden Havenstraat Zutphen, Armaex, kenmerk Sf/Db 1401320001, 5 december 2014.
 • Opdracht vervanging gemaal G 19 Mulderskamp, Roelofs Wegenbouw, kenmerk WB/pgk/1/31721132.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0017

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 januari 2015 met nummer 51341b e s l u i t :

 1. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2014 gemaakte kosten met een totaal bedrag van € 113.065,--;
 2. de begroting ter zijner tijd dienovereenkomstig te wijzigen (via hangmat).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 9 februari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-02-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-02-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers