Pagina delen

Aanvraag bijdrage Ministerie van BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 68% van de in het jaar 2021 door de gemeente gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven, zijnde in totaal € 658.831,- (excl. BTW);
 2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2022-12).

Inhoud

Inleiding

Elk jaar vraagt de gemeente aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE) en het ruimen daarvan vooraf en tijdens graafwerkzaamheden. Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdrage besluit van het Ministerie van BZK kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 68% ontvangen. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds.

Voor een aantal gemeentelijke (her)ontwikkelingsprojecten in 2021, waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de volgende terreinen onderzocht op explosieven:     

 • Rioolvervangingswerkzaamheden kern Zuid Warnsveld;
 • Herinrichtingswerkzaamheden Deventerweg;
 • Herinrichtingswerkzaamheden IJsselkade fase 2;
 • Bouwrijpmaken veld 2 en 3 Noorderhaven;
 • Bouwrijpmaken veld 21 Noorderhaven.

De in het jaar 2021 gemaakte kosten moeten vóór 1 april 2022 door de gemeente worden aangegeven met een besluit van de gemeenteraad. Daarom ligt dit voorstel en besluit nu ter besluitvorming voor.

Beoogd effect

Verkrijgen van een bijdrage in de kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven in het jaar 2021.

Argumenten

1.1 Het Ministerie van BZK biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
Het Ministerie van BZK biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor gebieden waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. Hierbij wordt 68% van de kosten vergoed. Voor Zutphen is dit 68% van € 968.869,-- is € 658.831,- (excl BTW).

1.2 Alleen door middel van een besluit van de raad kan de gemeente een bijdrage krijgen.
De bijdrage kan alleen worden verstrekt als de gemeenteraad een besluit heeft genomen.

1.3 Besluitvorming moet in februari 2022 plaatsvinden.
Omdat de subsidie vóór 1 april 2022 moet worden aangevraagd en er in maart 2022 geen reguliere vergadering van de gemeenteraad is, moet de raad dit besluit in februari 2022 nemen.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn afgerond. De te factureren kosten van de locaties in 2021 en deelname aan een bijeenkomst zijn:

OCE-werkzaamheden rioolvervanging oude kern Zuid Warnsveld.                    € 645.712,-
OCE-werkzaamheden herinrichting Deventerweg.                                           € 124.157,-
OCE-werkzaamheden IJsselkade fase 2 begeleiding vernieuwing damwandlijn.  €   11.392,- 
OCE werkzaamheden plaatsing damwand veld 2 en 3 Noorderhaven.                €   18.920,-
OCE werkzaamheden bouwrijpmaken veld 21 Noorderhaven.                           € 168.581,-
Kosten gebruik vernietigingslocatie het Grote Veld.                                          €       107,-
Totale kosten (excl BTW)                                                                               € 968.869,-

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

De kosten worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid € 658.831,- (68% van de totale kosten per project);
 • de initiatiefnemer (de gemeente) € 310.038,- ten laste van de projectbudgetten (32% van de totale kosten per project).

Communicatie

Na het raadsbesluit vragen wij de bijdrage aan bij het Ministerie van BZK door middel van toezending van dit besluit. De uitkering vindt plaats via de Algemene uitkering in 2022.

Evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen, als dat gewenst is, ter kennisname aan de raad worden overgelegd.

Bijlagen

 1. OCE begeleidingskosten 2021 rioolvervanging kern Zuid Warnsveld;
 2. OCE begeleidingskosten 2021 herinrichting Deventerweg;
 3. OCE begeleidingskosten 2021 herinrichting IJsselkade;
 4. OCE begeleidingskosten bouwrijpmaken veld 2 en 3 Noorderhaven;
 5. OCE begeleidingskosten bouwrijpmaken veld 21 Noorderhaven;
 6. Kosten gebruik vernietigingslocatie het Grote Veld;
 7. Begrotingswijziging (2022-12).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0016

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 februari 2022 met nummer 305819


gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 68% van de in het jaar 2021 door de gemeente gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven, zijnde in totaal € 658.831,- (excl. BTW);
 2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2022-12).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in