Pagina delen

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2020 gemaakte kosten, in totaal € 59.967,- (excl. BTW), voor de opsporing en ruiming van explosieven;
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2021-06).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Elk jaar vraagt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE) en het ruimen daarvan vooraf en tijdens graafwerkzaamheden. Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdrage besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds.

Voor een aantal gemeentelijke (her)ontwikkelingsprojecten in 2020, waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de volgende terreinen onderzocht op explosieven:

 • Rioolvervangingswerkzaamheden kern Warnsveld;
 • Restant kosten V1 ruiming Tichelbeeksewaard;
 • Herinrichtings werkzaamheden veld 21 Noorderhaven.

De gemaakte kosten in 2020 moeten voor 1 april 2021 door de gemeente worden aangegeven via een gemeenteraadsbesluit. Na besluitvorming door de raad wordt het verzoek toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering vindt plaats via de Algemene uitkering in 2021.

Beoogd effect

Verkrijgen van een bijdrage in de kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven in 2020.

Argumenten

1. Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen
Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor gebieden waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. 70% van de kosten worden vergoed. Voor Zutphen is dit 70% van  € 59.967,- is € 41.977,- (excl BTW).

Risico’s

1.1 De financiële risico’s zijn gering
Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit vragen we de bijdrage aan bij het ministerie van BZK.

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen, als dat gewenst is, ter kennisname aan de raad worden overgelegd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn afgerond. De te factureren kosten van de locaties in 2020 en deelname aan een bijeenkomst zijn:

OCE-werkzaamheden rioolvervangingswerkzaamheden oude kern Warnsveld   €  51.912,-
OCE-werkzaamheden V1 ruiming Tichelbeeksewaard                                      €   6.518,-
Kosten gebruik vernietigingslocatie het Grote Veld                                          €       302,-
OCE werkzaamheden herinrichting veld 21 Noorderhaven                                €   1.235,-
Totale kosten (excl BTW)                                                                               € 59.967,-                                                               

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

De kosten worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid € 41.977,- (70% van de totale kosten per project);
 • de initiatiefnemer (de gemeente) € 17.990,- ten laste van de projectbudgetten (30 % van de totale kosten per project).

Bijlagen

 1. Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden oude kern Warnsveld
 2. Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden bij V1 ruiming Tichelbeeksewaard
 3. Kosten gebruik vernietigingslocatie het Grote Veld
 4. Advieskosten OCE Noorderhaven veld 21
 5. Advieskosten extra OCE Noorderhaven veld 21
 6. Begrotingswijziging (2021-06)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0021

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 februari 2021 met nummer 181142b e s l u i t :

1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2020 gemaakte kosten, in totaal € 59.967,- (excl. BTW), voor de opsporing en ruiming van explosieven;
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2021-06).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer