Pagina delen

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2019 gemaakte kosten, in totaal € 45.723,-- excl. BTW, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2020-1).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Elk jaar vraagt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE) en het ruimen daarvan vooraf en tijdens graafwerkzaamheden. Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdrage besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds.

Voor een aantal gemeentelijke (her)ontwikkelingsprojecten in 2019, waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de volgende terreinen onderzocht op explosieven:

 • Aanlegwerkzaamheden Ettegerpark Noorderhaven;
 • Herinrichtingswerkzaamheden voormalige woonwijk Voormars, veld 21, fase 1 Noorderhaven;
 • Herinrichtingswerkzaamheden voormalige woonwijk Voormars, veld 21, fase 2 Noorderhaven;
 • Herinrichtingswerkzaamheden Valckstraat.

Daarnaast komen de kosten van deelname aan een in 2019 gehouden bijeenkomst Vereniging Opruiming Explosieven voor vergoeding in aanmerking.

De bijdrageregeling is in ieder geval nog tot 2020 actief, daarna volgt een versoberde vergoedingsregeling, waarbij de kosten meer neergelegd worden bij de initiatiefnemer zelf. 

De gemaakte kosten in 2019 moeten voor 1 april 2020 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2020.

Beoogd effect

Verkrijgen van een bijdrage voor de opsporing en ruiming van explosieven in 2019.

Argumenten

1. Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen

Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor gebieden waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. 70% van de kosten worden vergoed. Voor Zutphen is dit 70% van € 45.723,-- is € 32.006,-- excl BTW.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s zijn gering

Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit vragen we de bijdrage aan bij het ministerie van BZK.

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn afgerond. De te factureren kosten van de locaties in 2019 en deelname aan een bijeenkomst zijn:

Bijeenkomst Vereniging Opruiming Explosieven                                        €      75,--

OCE-werkzaamheden Ettegerpark Noorderhaven                                      €  8.025,-

OCE-werkzaamheden Voormars fase 1 Noorderhaven                               €   3.836,--

OCE-werkzaamheden locatie Voormars fase 2 Noorderhaven                     € 22.927,--

OCE-werkzaamheden Valckstraat                                                            € 10.860,--

Totale kosten excl BTW (afgerond)                                                           € 45.723,--                                                           

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

De kosten worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid € 32.006,-- (70% van de totale kosten per project);
 • de initiatiefnemer (de gemeente) € 13.717,-- ten laste van de projectbudgetten (30 % van de totale kosten per project).

Bijlagen

 • Deelnamekosten bijeenkomst VEO
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Ettegerpark, ontwikkelingslocatie Noorderhaven
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Voormars fase 1, ontwikkelingslocatie Noorderhaven
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Voormars fase 2, ontwikkelingslocatie Noorderhaven
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Valckstraat
 • Begrotingswijziging 2020-1 (Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven 2019)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 januari 2020 met nummer 158139b e s l u i t :

 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2019 gemaakte kosten, in totaal € 45.723,-- excl. BTW, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2020-1).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Elk jaar vraagt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE) en het ruimen daarvan vooraf en tijdens graafwerkzaamheden.

De raad wordt gevraagd het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2019 gemaakte kosten, in totaal € 45.723,-- excl. BTW, voor de opsporing en ruimingvan explosieven en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen (2020-1).

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor en M van Ast
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

Als voorzitters van het Technisch Blok hebben we met de griffie kritisch gekeken naar de verschillende agendaonderdelen en de toelichtingen hierop aangepast. De teksten zijn beschikbaar op de raadswebsite. In deze vergadering zal ik de bedoeling van ieder agendapunt kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: De raad wil ik graag meegeven dat het college Stichting Buurthuis de Hoven laat weten dat de recent overgelegde stukken, en dan met name de financiële paragraaf, nog onvoldoende zijn. We geven de stichting tot 1 juli 2020 de tijd om dit op te lossen. We maken ons zorgen over de financiering. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die via de provincie beschikbaar zijn gekomen, blijven nog even op de plank liggen voor dit doel. Met de Stichting is dit ook gecommuniceerd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB

Stadspartij: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We zien drie ontwikkelingen. GMB stuurt aan op vergroting van de capaciteit voor slipverwerking. Het verdiepen van de haven kost 150.000 euro. En nu ligt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor. We lijken af te koersen op een grotere capaciteit voor het bedrijf en meer stank en overlast in een groter gebied. De omwonenden zijn bovendien niet gehoord over de capaciteitsuitbreiding. We hebben behoefte aan een Forum om dit alles te bespreken.

Burgerbelang: Daar zijn wij het mee eens. We moeten alle schijn voorkomen dat met het voorliggende besluit ook het doorpakken naar een hogere schoorsteen al aan de orde is.

PvdA: Waarom is voor deze opzet gekozen? Is het mogelijk het verplaatsen en verhogen van de schoorsteen in één traject te doen? De behoefte aan een Forum deel ik niet direct, het lijkt beter eventueel in de raad verder te spreken.

Burgerbelang: De schijn wordt gewekt dat als we nu A zeggen en de schoorsteen verplaatsen, automatisch ook B, de verhoging van de schoorsteen, volgt.

BewustZW: We vragen ons af wat de best beschikbare technieken kunnen doen voor wat betreft het zuiveren van de lucht. En wat de schoorsteen in combinatie met de werking van de windmolen?

College: Als gemeente zijn we geen bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Het college van GS is bevoegd gezag, en is (voor de uitvoering) samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan zet. Ook wij hadden de vraag; waarom niet verplaatsen en verhogen in één procedure. Daar is niet voor gekozen in verband met de veiligheid. In deze procedure is alleen verplaatsing aan de orde. Het leek ons echter belangrijk u alvast te informeren over het door het bedrijf beoogde vervolg, de verhoging van de schoorsteen van 85 naar 125 meter. Dit moet via een nieuwe procedure lopen.

GroenLinks: Hebben we een bevoegdheid of niet?

College: We moeten handelen conform de procedure. Verhoging is formeel niet aan de orde nu.

Burgerbelang: Kan die zin over verhoging uit het voorstel worden geschrapt?

College: We hebben u gemeend de raad in het kader van zorgvuldigheid te moeten informeren over het door ons verwachte vervolg. Dit vervolg is overigens ook al lang bekend.

D66: Waarom wordt de procedure in tweeën geknipt?

College: Daar heeft de aanvrager voor gekozen.

D66: We zijn natuurlijk niet verplicht in te stemmen.

College: De vraag die voorligt van het bevoegd gezag is of een verplaatsing van 20 meter bezwaarlijk is. De zorgen gaan over een verhoging van de schoorsteen, daar komen we nog over te spreken in een nieuwe procedure.

Burgerbelang: Die zin kan dus beter uit het voorstel verdwijnen.

CDA: In het voorgestelde besluit is geen zin opgenomen over het verhogen van de schoorsteen. Het gaat er nu om of er bedenkingen zijn over het verplaatsen van de schoorsteen.

Voorzitter: Gelet op de vragen en meningen stel ik voor dit onderwerp als bespreekpunt in de aanstaande raadsvergadering te agenderen.

College: Ten aanzien van de technische vraag over eventuele stankoverlast door verplaatsing (i.c.m. de windmolens) zal ik navraag doen bij de omgevingsdienst. Dat antwoord koppel ik mondeling terug tijdens de bespreking in de raad.

Stadspartij: Kunt u ook navraag doen over de capaciteitsverhoging?

College: Nee dat zal ik niet doen, dat is op dit moment niet aan de orde.

Voorzitter: Nogmaals, dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad.

6. GGD Uitgangspuntennota 2021

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020

Burgerbelang: De brieven uit rubriek C, nummers 2 en 6 (geluidsoverlast café De Spaan) willen wij graag bespreken.

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

Voorzitter: Goed om alvast te weten dat de fractie van Burgerbelang dit onderwerp wil bespreken. Eventuele verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen via het Presidium. Uw fractievoorzitter kan daar een verzoek doen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020

GroenLinks: Er staan meerdere brieven over het horecabeleid op de lijst. Wij zullen in het Presidium een verzoek gaan doen dit beleid in een Forum te bespreken.

Voorzitter: Dat is inderdaad de juiste route.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad 7 februari 2020

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 13-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 13 januari 2020 wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 23-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 23 januari 2020 wordt vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, deze vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend