Pagina delen

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2018 gemaakte kosten, in totaal € 409.057,--excl. BTW, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2019-2 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Uit de rapportage van het in april 2008 uitgevoerde vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht, de EODD wordt dit bevestigd. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst.

Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Het direct benaderen van mogelijke verdachte objecten is doelmatig, veilig en geeft “gevoel” bij de mate van verdachtheid van de locatie.

Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2018 waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de terreinen onderzocht op explosieven:

 • Herinrichtingswerkzaamheden IJsselkade
 • Ruimingswerkzaamheden aangetroffen V1 in de Tichelbeeksewaard
 • Bodemsaneringswerkzaamheden voormalig bedrijfsterrein van Flamco aan de Hermesweg 2 
 • Herinrichtingswerkzaamheden veld 1 en 4 Noorderhaven
 • Herinrichtingswerkzaamheden voormalige woonwijk de Voormars

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdragebesluit kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE) en het ruimen daarvan. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds. De bijdrageregeling is in ieder geval nog tot 2020 actief, daarna volgt een versoberde vergoedingsregeling, waarbij de kosten meer neergelegd worden bij de initiatiefnemer zelf. 

De gemaakte kosten in 2018 moeten voor 1 april 2019 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2019.

Beoogd effect

Verkrijgen van een bijdrage voor de opsporing en ruiming van explosieven in 2018.

Argumenten

1.1 Er wordt een veilige omgeving gerealiseerd.
Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens en na de realisatie van de geplande projecten.

1.2 Na onderzoek en eventuele opsporing kan het terrein vrijgegeven worden.
Nadat het terrein is onderzocht en eventuele explosieven zijn verwijderd of onschadelijk gemaakt zijn, wordt het terrein door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf vrijgegeven voor verdere bewerking. Het vrijgeven van terreinen op NGE is een noodzakelijke stap t.b.v. de verdere ontwikkeling van genoemde locaties.

1.3 Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor gebieden waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. 70% van de kosten worden vergoed. Voor Zutphen is dit 70% van € 409.057,--  = € 286.340,-- excl BTW.

Kanttekeningen

1.1 Vrijgave van terreinen ten behoeve van het voorkomen van explosieven blijft noodzakelijk.
Ondanks het feit dat sommige terreinen al tijdens de oorlog bebouwd waren en er na deze periode veel grondwerkzaamheden zijn verricht, blijft het risico bestaan dat er explosieven aanwezig zijn. Dit mede omdat vooral vliegtuigbommen tot 5 meter diepte kunnen worden aangetroffen.  

Er kan voorafgaand aan grondwerkzaamheden nu geen garantie worden gegeven op het vrij zijn van terreinen van explosieven. Hetgeen ook blijkt uit het regelmatig aantreffen van verschillende soorten munitie. Voor de herontwikkeling dienen de gebieden formeel vrijgegeven te worden.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s en risico’s m.b.t. veiligheid zijn gering.
Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.
Na vrijgave van de onderzochte terreinen door de gespecialiseerde bedrijven is het risico op het nog aantreffen van explosieven tot nul gereduceerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolg na raadsbesluit is:
Aanvraag bijdrage indienen bij BZK

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn deels afgerond. De gefactureerde kosten van de locaties in 2018 zijn:

 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden herinrichting IJsselkade € 11.736,--
 • Advies- en ruimingswerkzaamheden aangetroffen V1 in de Tichelbeeksewaard € 364.006,--
 • Advieskosten OCE werkzaamheden voormalig bedrijfsterrein Flamco € 440,--
 • Beheerskosten gemeentelijke risicokaart explosieven € 1.100,--
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Noorderhaven € 21.145,--
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden Voormars € 10.630,--

Totale kosten excl BTW (afgerond) € 409.057,--

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

Alle gemaakte kosten met betrekking tot niet gesprongen explosieven zijn in 2018 voor 100% begroot, betaald en gedekt binnen de Rivier in de Stad projecten (IJsselkade en Tichelbeeksewaard) en de grondexploitaties. Er is daarbij rekening gehouden met het feit dat 70% van de gemaakte kosten van het ministerie in 2019 terug ontvangen kan worden. Per saldo blijft 30% ten laste van de Rids projecten en de grondexploitaties.

Bijlagen

 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden bij de herinrichting van de IJsselkade
 • Advies- en ruimingskosten V1 in de Tichelbeeksewaard
 • Advieskosten OCE werkzaamheden bij de sanering van het voormalig Flamco terrein Hermesweg 2
 • Beheerskosten gemeentelijke risicokaart explosieven
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden veld 1 en 4 ontwikkelingslocatie Noorderhaven
 • Advies- en begeleidingskosten OCE werkzaamheden voormalige woonwijk de Voormars

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 januari 2019 met nummer 135095


 

 


b e s l u i t :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2018 gemaakte kosten, in totaal € 409.057,-- (excl BTW) voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2019-2 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 februari 2019 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er nog enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK. De gemaakte kosten in 2018 moeten voor 1 april 2019 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2019.

De raad wordt voorgestel om het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2018 gemaakte kosten, in totaal € 409.057,-- (excl BTW) voor de opsporing en ruiming van explosieven, en om de begroting te zijner tijd via Burap 2019-2 te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en de begroting daartoe te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en A Menkveld
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Van het algemeen spreekrecht is geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 11 februari 2019

GroenLinks: Een deel van de toezeggingen is van enkele jaren geleden. Kan deze lijst opgeschoond worden?

College: We zijn bezig met een opschoningsactie, zodat helder wordt wat is afgedaan of wat de stand van zaken op de verschillende onderdelen is.

VVD: In de agendacommissie is besproken dat in het vervolg bij toezeggingenlijsten en in het overzicht nog te agenderen onderwerpen in forum en raad de oorspronkelijke data zichtbaar te laten en zo mogelijk de eventuele vertraging toe te lichten.

4b. Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

VVD: Waarom staat dit onderwerp op de agenda van de raad?

College: De begroting moet te zijner tijd (Burap-2) aangepast worden naar aanleiding van dit besluit.

5b. GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

GroenLinks: Wat hebben wij hier concreet aan? Wat gaan we merken van dit besluit?

College: Hiermee wordt inzichtelijk wat de inzet is van de GGD voor de komende jaren en hoe het college hier tegenaan kijkt. De zienswijze is een instrument voor de raad om desgewenst bij te sturen.

VVD: De GGD heeft een aantal wettelijke taken en daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Wat betreft het laatste willen we terughoudend zijn, in verband met de kosten die dit met zich meebrengt.

Burgerbelang: Waarom is 11 maart als datum voor het besluit van de raad opgenomen?

College: Het college bereidt als dienst aan de raad een zienswijze voor. Voor het besluit van de raad is alvast een datum opgenomen, maar de raad gaat over haar eigen agenda.

Burgerbelang: De door de GGD voorgestelde indexatie is 5,31%. Het college stelt voor van indexatie af te zien, dus 0% te hanteren. Wat is het effect hiervan?

College: Als genoeg andere gemeenten akkoord gaan betekent dit een bezuiniging van 5,31% of € 36.000. De kans dat dit gebeurt is echter klein.

Burgerbelang: Waarom wordt dit zo laat aan de raad voorgelegd? Hoe zien andere fracties dat?

VVD: Dit is de normale gang van zaken. Voor de raad staat de mogelijkheid open om de zienswijze te amenderen en daarmee wijzigingen of verbeteringen aan te brengen.

ChristenUnie: Het voorstel van het college om af te zien van indexatie vinden wij een slecht signaal naar de andere 21 betrokken gemeenten.

College: We hebben te maken met een enorme bezuinigingsopgave. Behalve onze inwoners vragen we ook aan allerlei partner organisaties om bij te dragen.

Daar komt bij dat de prijsindexatie vorig jaar 2,3% bedroeg, niet 5,31%. De gevraagde indexatie is opmerkelijk hoog.

D66: Wij steunen de zienswijze die het college heeft opgesteld.

CDA: Wij adviseren het college te lobbyen voor meer draagvlak voor het voorstel van 0% indexatie.

College: We maken zeker gebruik van ons netwerk om steun te verwerven.

Het voorstel maakt overigens onderdeel uit van lijst 4 van mogelijke bezuinigingen die destijds in het kader van de begroting zijn besproken.

De door de GGD gewenste besluitvorming voor 1 maart wordt niet gehaald. We hebben aangegeven dat de raad van Zutphen eerst moet besluiten en dat in principe op 11 maart zal doen.

Voorzitter: Ik constateer dat de fractie van de ChristenUnie dit onderwerp wil bespreken in de raad en dat andere fracties dit verzoek steunen.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

Akkoord.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 februari 2019

D66: Bij het memo Burgerbegroting (nummer 06) vragen wij ons af wat de stand van zaken is. We willen graag verder.

College: We pakken het onderwerp Burgerbegroting samen met “we gaan het anders doen” (Right to Challenge) en het Zutphenfonds. In het voorjaar kunnen we met de raad bespreken hoe we de verschillende instrumenten inzetten.

SP: Het memo stand van zaken Kermis (nummer 08) roept vragen op. We willen hierover zo snel mogelijk in debat in de raad.

College: Wij kunnen ons dat voorstellen.

Voorzitter: We geven aan de Agendacommissie mee dat het de wens is van de raad dit memo in het volgende Forum te bespreken.

D66: We zijn benieuwd wanneer het streamen van vergaderingen kan beginnen (Memo Stand van zaken onderzoek naar mogelijke rol B-FM bij live streaming Forum- en raadsvergaderingen, nummer 05).

VVD: In het Presidium is verteld dat op 11 februari weer overleg heeft plaatsgevonden.

VVD: Wij willen alvast het signaal geven dat we het concept van de woonvisie (memo 09) een wollig verhaal vinden. Graag concreter maken.

College: Bedankt voor dit signaal, dat pakken we op.

D66: Wat is de status van de Bestuursopdracht omgevingsvisie stedelijk gebied Zutphen?

College: Deze is inmiddels vastgesteld.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 14-01-2019

SP: Bij het verslag van het Technisch Blok van 14 januari 2019 zijn geen namen van aanwezigen opgenomen.

Voorzitter: We zullen dat herstellen.

Het verslag wordt hierbij vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering van het Technisch Blok om 19.25 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend