Pagina delen

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2017 gemaakte kosten, in totaal € 206.825,--excl. BTW, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2018 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Uit de rapportage van het in april 2008 uitgevoerde vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht, de EODD wordt dit bevestigd. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst.

Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Het direct benaderen van mogelijke verdachte objecten is doelmatig, veilig en geeft “gevoel” bij de mate van verdachtheid van de locatie.

Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2017 waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de terreinen onderzocht op explosieven:

 • Uitvoeringswerkzaamheden Noorderhaven-Spoorzone
 • Uitvoeringswerkzaamheden herinrichting IJsselkade
 • Onderzoek naar aangetroffen V1 en het aanleggen van recreatie voorzieningen in de Tichelbeeksewaard
 • Uitvoeringswerkzaamheden bij vervanging gemaal aan de Valckstraat

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdragebesluit kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van explosieven. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds. De bijdrageregeling is nog tot uiterlijk 2019 actief, daarna volgt een versoberde vergoedingsregeling, waarbij de kosten meer neergelegd worden bij de initiatiefnemer zelf. 

De gemaakte kosten in 2017 moeten voor 1 maart 2018 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2018.

Beoogd effect

Verkrijgen van een bijdrage voor de opsporing en ruiming van explosieven in 2017.

Argumenten

1.1  Er wordt een veilige omgeving gerealiseerd.
Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens en na de realisatie van de geplande projecten.

1.2  Na onderzoek en eventuele opsporing kan het terrein vrijgegeven worden.
Nadat het terrein is onderzocht en eventuele explosieven zijn verwijderd of onschadelijk gemaakt zijn, wordt het terrein door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf vrijgegeven voor verdere bewerking. Het vrijgeven van terreinen op NGE is een noodzakelijke stap t.b.v. de verdere ontwikkeling van genoemde locaties.

1.3  Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor gebieden waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. 70% van de kosten worden vergoed. Voor Zutphen is dit 70% van € 206.825,--  = € 144.777,-- excl BTW.

Kanttekeningen

1.1 Vrijgave van terreinen ten behoeve van het voorkomen van explosieven blijft noodzakelijk.
Ondanks het feit dat sommige terreinen al tijdens de oorlog bebouwd waren en er na deze periode veel grondwerkzaamheden zijn verricht, blijft het risico bestaan dat er explosieven aanwezig zijn. Dit mede omdat vooral vliegtuigbommen tot 5 meter diepte kunnen worden aangetroffen.
Er kan voorafgaand aan grondwerkzaamheden nu geen garantie worden gegeven op het vrij zijn van terreinen van explosieven. Hetgeen ook blijkt uit het regelmatig aantreffen van verschillende soorten munitie. Voor de herontwikkeling dienen de gebieden formeel vrijgegeven te worden.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s en risico’s m.b.t. veiligheid zijn gering.
Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.
Na vrijgave van de onderzochte terreinen door de gespecialiseerde bedrijven is het risico op het nog aantreffen van explosieven tot nul gereduceerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolg na raadsbesluit is:
Aanvraag bijdrage indienen bij BZK

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn deels afgerond. De gefactureerde kosten van de locaties in 2017 zijn:

 • Uitvoeringswerkzaamheden herinrichting IJsselkade € 63.666
 • Uitvoeringswerkzaamheden Noorderhaven-Spoorzone € 42.776
 • Onderzoek naar aangetroffen V1 en het aanleggen van recreatie € 92.433
  voorzieningen in de Tichelbeeksewaard
 • Uitvoeringswerkzaamheden vervanging gemaal aan de Valckstraat € 5.450
 • Onderhoud gemeentelijke risicokaart explosieven € 2.500

Totale kosten excl BTW (afgerond) € 206.825

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

De kosten zullen worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid (70% van de totale kosten per project)
 • de initiatiefnemer (de gemeente) (30 % van de totale kosten per project)

Bijlagen

 • Advieskosten OCE werkzaamheden herinrichting IJsselkade
 • Uitvoeringskosten OCE werkzaamheden herinrichting IJsselkade
 • Kosten opstellen project gebonden risico veld 1 Noorderhaven
 • Advies en begeleidingskosten OCE werkzaamheden spoorzone
 • Advieskosten vrijgave veld 8 Noorderhaven
 • Advies- en uitvoeringskosten OCE werkzaamheden Tichelbeeksewaard
 • Advieskosten voorbereiding vervanging gemaal aan de Valckstraat
 • Kosten voor onderhoud gemeentelijke risicokaart explosieven

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2018 met nummer 115096b e s l u i t :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2017 gemaakte kosten, in totaal € 206.825,-- (excl BTW) voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2018 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 februari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst. Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2017, waarbij grondverzet heeft plaatsgevonden, zijn de terreinen onderzocht op explosieven.

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming van 70% ontvangen. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van explosieven. De gemaakte kosten in 2017 moeten voor 1 maart 2018 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2018.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-02-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM Wesselink
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan, getiteld: ‘Paulus Potterstraat op weg’.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 februari 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 februari 2018

D66 verwijst naar toezegging 2016-004 inzake De Hanzehof, inhoudende: “Het College komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst.” D66 vraagt of deze toezegging nog voor de verkiezingen kan worden ingelost.

Het College antwoordt dat de onderzoeksvraag momenteel aan de orde is. Toegezegd wordt dat de raad nog voor de verkiezingen via een memo zal worden geïnformeerd.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2019

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende uitgangspuntennota te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende aanvraag te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren

De PvdA heeft de motie ‘Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren’ samen met de Stadspartij ingediend. De achterliggende intentie is om te bevorderen dat de stad leefbaar en levendig blijft. Het is moeizaam om kleinere activiteiten te organiseren in de stad en in de wijken. De leges wordt gebaseerd op de bezoekersaantallen en kunnen dus sterk variëren. Veel organisatoren van evenementen krijgen na verloop van maanden nog een rekening voor extra kosten, zoals voor het plaatsen van borden, schoonmaken en opleveren van het terrein. Er is sprake van variabele kosten die niet exact zijn te omschrijven. De indieners roepen op hier goed naar te kijken.

De voorzitter biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de indieners.

De ChristenUnie beoordeelt de motie positief, maar attendeert er op dat dezelfde problematiek in Warnsveld speelt. Voorts pleit de fractie ervoor om in de opdracht aan het College ook de gemeenten Lochem en Bronkhorst oriënterend te betrekken. De gemeente Lochem werkt met vergunningen en dat scheelt veel in de kosten.

De PvdA licht toe dat de motie betrekking heeft op de hele gemeente Zutphen. Bepaalde activiteiten ontvangen subsidie van de gemeenten en moeten anderzijds leges betalen. Ook dat is een aspect dat dient te worden bezien.

De ChristenUnie suggereert een kleine correctie in de motie: spreker adviseert duidelijkheidshalve de zinsnede ‘de stad Zutphen’ te wijzigen in ‘de gemeente Zutphen’.

De PvdA en de Stadpartij nemen deze suggestie over.

De SP is voorstander van de motie en wil deze ook graag betrekken op de hele gemeente.

GroenLinks wenst in het onderzoek ook te kijken naar de subsidies, zoals de PvdA reeds aangaf. Als dat aspect aan het verzoek in de motie wordt toegevoegd, kan ook GroenLinks instemmen.

De VVD informeert naar het doel van voorliggende motie. Er zijn al veel evenementen in de stad en als de kosten voor het organisatoren daarvan lager worden, komen er mogelijk nog meer evenementen. De vraag is of dàt het doel moet zijn.

De SP wijst de VVD erop dat wordt voorgesteld iets te onderzoeken en niet om evenementen gratis aan te bieden.

De VVD heeft hier - de Horecavisie in ogenschouw nemend - toch twijfels over.

De Stadspartij licht desgevraagd toe dat het in deze motie om de leges gaat. Deze komen bovenop de kosten van de organisatie van het evenement. Het vermoeden bestaat dat de leges willekeurig wordt opgelegd en dat is mede reden voor het gevraagde onderzoek.

De PvdA licht toe dat bij de aanvraag wordt gevraagd hoeveel bezoekers worden verwacht. Hoe meer bezoekers verwacht worden, hoe hoger de leges.

Reactie College

Het College werkt momenteel aan het nieuwe evenementenbeleid voor 2019. Daarbij wordt onder meer gekeken welke evenementen passen bij ‘het DNA van de stad’ en hoe de gemeente dit kan stimuleren en ondersteunen. Nieuw binnen de gemeente is het evenemententeam, dat ervoor moet gaan zorgen dat aanvragers van evenementen snel worden geholpen.

De wethouder beoordeelt de motie positief, maar zou deze motie bij voorkeur in de beleidsontwikkeling meenemen en de streefdatum van 1 mei 2018 achterwege willen laten. Het streven is om eind 2018 het nieuwe evenementenbeleid geformuleerd te hebben. Voorliggende motie kan daarin dus meegenomen worden.

De PvdA blijkt desgevraagd bereid om het advies van het College te volgen, de datum van 1 mei 2018 achterwege te laten om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in de formulering van het nieuwe evenementenbeleid 2019.

De motie wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van vanavond.

7. Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij

De SP licht de motie toe. Hierin wordt gevraagd de kosten voor de aanleg van een glijbaan en buitenbad in beeld te brengen zodat de discussie op basis van feiten en cijfers kan worden gevoerd.

Het CDA ondersteunt de overwegingen in de motie. Het is inderdaad beter om de discussie op basis van feiten en cijfers te voeren. De in de motie vermelde datum (12 maart 2018) lijkt de fractie echter wat ambitieus.

De SP geeft aan voor deze datum te hebben gekozen omdat dit de laatste raadsvergadering is voordat de onderhandelingen voor een nieuw College starten.

De Stadpartij wil graag het extern onderzoek afwachten.

De SP geeft aan dat het extern onderzoek op 1 februari zou worden gepresenteerd, maar de eerste gesprekken zijn pas op 1 februari gevoerd. De SP vindt dat niet langer moet worden gewacht.

Het College licht toe dat de uitkomsten van het onderzoek op 12 maart in het Forum worden besproken. Wat betreft de motie, merkt de wethouder op dat met het nieuwe interim-bestuur de afspraak is gemaakt dat zij met een advies komt voor wat betreft het aantrekkelijk maken van het zwembad. De motie doorkruist de gemaakte afspraken met het interim bestuur. De planning van het interim-bestuur is, dat dit advies er in mei zal liggen. Het College wenst daar niet op vooruit te lopen met deze motie.

De SP zou de redenering van het College om willen keren: het aantrekkelijk willen maken van het zwembad doorkruist deze motie. Deze motie is al vaker aan de raad voorgelegd en zal een van de onderwerpen zijn tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook om die reden is het verstandig om nu reeds in te zetten op het beschikbaar komen van de feiten en cijfers. De fractie verwacht dat de nodige concretisering binnen enkele weken beschikbaar moet kunnen zijn. Het is wel van belang om zo snel mogelijk te starten. Spreker wijst er op dat deze discussie al sinds 2012 speelt. Sinds die tijd pleit de SP al voor een recreatiebad in Zutphen. De fractie vraagt om de resultaten van het onderzoek op 12 maart a.s. te presenteren.

Burgerbelang kan zich niet in voorliggende motie vinden. Dit riekt naar populisme. Afgevraagd kan worden wat er binnen twee weken kan worden bereikt met een goed en gedegen onderzoek.

De PvdA heeft begrip voor de urgentie die de SP hieraan wil geven, maar de fractie wil er wel zeker van zijn dat correcte feiten en cijfers op tafel komen. Ook de informatie die reeds beschikbaar is, dient in de discussie te worden betrokken. Vooralsnog zal de fractie niet met de motie instemmen.

De SP licht de motie nader toe. In feite wordt niet meer gevraagd dan het in beeld brengen van de kosten en mogelijkheden voor de om- of aanbouw van een recreatiebad en wordt verzocht deze informatie op 12 maart te presenteren. Spreker gaat er van uit dat het mogelijk is om binnen dit tijdsbestek veel informatie beschikbaar te hebben.

Burgerbelang vindt het frappant en populistisch dat dit punt nu reeds op de agenda wordt geplaatst voor de Collegeonderhandelingen.

De voorzitter constateert dat drie partijen de motie mee terugnemen naar de fractie.

Als een meerderheid in de raad de motie op de agenda wil houden, dan blijft deze op de agenda van de raadsvergadering staan.

8. Motie: Kansen voor ieder kind

D66 verwijst naar de tekst van de motie, die samen met de fracties van het CDA en BewustZW wordt ingediend. De fractie meent dat de tekst van de motie voor zichzelf spreekt. Spreker vraagt om deze motie snel in bespreking te brengen in verband met de aankomende examens.

De Stadpartij informeert bij het College of de gelden, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zijn meegenomen in de septembercirculaire en of het College al iets op het programma heeft staan, dat de motie wellicht overbodig maakt. Aan de indieners wordt gevraagd waarom een plafond van 130 procent wordt gehanteerd. Tot slot, vraagt de Stadspartij of dit in samenwerking met de scholen kan worden geïnitieerd.

GroenLinks vraagt in aanvulling op de Stadpartij hoe dit past binnen het armoede- en schuldenbeleidsplan. Voorkomen moet worden dat niet allerlei losse regelingen ontstaan. Dat zou de transparantie niet ten goede komen. De fractie draagt het doel van de motie een warm hart toe, maar dit moet wel op een heldere manier vorm krijgen.

De PvdA heeft begrepen dat de motie het bestaande armoedebeleid doorkruist en mogelijk gevolgen heeft voor het budget van het bestaande armoedebeleid. Afgevraagd wordt of deze ondersteuning kan worden meegenomen in het ‘totaalplaatje’ van het armoedebeleid.

Het College licht desgevraagd toe dat de motie tot gevolg heeft dat het budget voor sociale, culturele en sportactiviteiten binnen de ‘Meedoenregeling’ lager wordt. Dit kan betekenen dat kinderen bijvoorbeeld niet meer kunnen sporten. Het College wijst op de bestaande afspraken voor huiswerkbegeleiding; dit verloopt naar wens. Deze afspraken vallen buiten de Meedoenregeling. Het College acht het terecht dat het op deze manier gebeurt, want zo kunnen de gelden van de Meedoenregeling worden gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld

Het CDA stelt dat de motie niet in de plaats komt van de Meedoenregeling, maar dat deze gaat gelden voor ouders, die al recht hebben op de Meedoenregeling. Dat is ook de reden dat is gekozen voor een plafond van 130 procent. De motie komt dus naast de Meedoenregeling te staan. Het Kabinet heeft in 2017 namelijk extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dat extra geld willen de indieners gebruiken voor deze ondersteuning.

Het College wijst nogmaals op de bestaande afspraken met de huiswerkinstituten; de ervaringen hiermee zijn positief. Het College is er geen voorstander om hier weer iets nieuws naast te gaan organiseren.

De SP constateert dat hetgeen in de motie wordt gevraagd, reeds bestaat en dat de motie zelfs voor verwarring zou kunnen zorgen. Dit maakt de motie wellicht overbodig.

Het CDA vraagt op welke wijze de gemeente Zutphen de extra gelden gaat inzetten, die beschikbaar komen vanuit het Rijk.

Het College kan daar op dit moment geen antwoord op geven omdat niet bekend is om hoeveel geld het precies gaat. De wethouder zal de raad op een later moment hierover informeren.

De voorzitter stelt vast dat de indieners van de motie in overleg gaan en hierop terugkomen.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst van ingekomen stukken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 25-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 25-01-2018 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 29-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 29-01-2018 conform wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend