Pagina delen

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2016 gemaakte kosten, in totaal € 34.436, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2017 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Uit de rapportage van het in april 2008 uitgevoerde vooronderzoek van de explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht, de EODD wordt dit bevestigd. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen. Rondom de spoorzone is het risico daarop het grootst.

Om risico’s tijdens de aanlegfase van projecten in de gemeente met veel grondverzet te voorkomen, is het van belang om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden de terreinen te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er “verdachte objecten” in de ondergrond aanwezig zijn, dan zullen deze direct worden benaderd en verwijderd. Het direct benaderen van mogelijke verdachte objecten is doelmatig, veilig en geeft “gevoel” bij de mate van verdachtheid van de locatie.

Voor een aantal gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in 2016 met grondverzet, zijn de terreinen onderzocht op explosieven:

 • Diverse projecten in de herontwikkelingslocatie Noorderhaven
 • Herinrichtingswerkzaamheden Groenmarkt
 • Voorbereidingswerkzaamheden herinrichting IJsselkade
 • Voorbereidingswerkzaamheden aanleg recreatievoorzieningen Tichelbeeksewaard.

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

Vanuit de bijdrageregeling uit het Bijdragebesluit, kunnen gemeenten een tegemoetkoming van 70% ontvangen in de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van explosieven. De regeling is gedecentraliseerd via het gemeentefonds. De bijdrageregeling is nog tot uiterlijk 2019 actief, daarna volgt een versoberde vergoedingsregeling, waarbij de kosten meer neergelegd worden bij de initiatiefnemer zelf. 

De gemaakte kosten in 2016 moeten voor 1 maart 2017 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2017.

Beoogd effect

Het op kosten van de grondeigenaar realiseren van een veilige en explosieven vrije ontwikkelingslocatie waarbij er geen risico’s  meer zijn op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Argumenten

1.1  Er wordt een veilige omgeving gerealiseerd

Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens en na de realisatie van de geplande projecten.

1.2  Na onderzoek en eventuele opsporing kan het terrein vrijgegeven worden.

Nadat het terrein is onderzocht en eventuele explosieven zijn verwijderd of onschadelijk gemaakt zijn, wordt het terrein door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf vrijgegeven voor verdere bewerking. Het vrijgeven van terreinen op NGE is een noodzakelijke stap t.b.v. de verdere ontwikkeling van genoemde locaties.

1.3  Het ministerie biedt gemeenten de mogelijkheid om subsidie aan te vragen

Het is verstandig om gebruik te maken van de subsidieregeling die het ministerie biedt aan gemeenten waar de kans op het aantreffen van explosieven aanwezig is. Deze gemeenten hebben recht op subsidie op de gemaakte kosten, zodat de kans op uitkering groot is.

Kanttekeningen

1.1 Vrijgave van terreinen ten behoeve van het voorkomen van explosieven blijft noodzakelijk

Ondanks het feit dat sommige terreinen al tijdens de oorlog bebouwd waren en er na deze periode veel grondwerkzaamheden zijn verricht, blijft het risico bestaan dat er explosieven aanwezig zijn. Dit mede omdat vooral vliegtuigbommen tot 5 meter diepte kunnen worden aangetroffen.  

Er kan voorafgaand aan grondwerkzaamheden nu geen garantie worden gegeven op het vrij zijn van terreinen van explosieven. Hetgeen ook blijkt uit het regelmatig aantreffen van verschillende soorten munitie. Voor de herontwikkeling dienen de gebieden formeel vrijgegeven te worden.

Risico’s

1.1 De financiële risico’s en risico’s m.b.t. veiligheid zijn gering

Omdat er uitsluitend na afloop van de werkzaamheden subsidie mag worden aangevraagd, zijn de kosten in beeld en zijn er geen risico’s dat er te weinig subsidie is aangevraagd.

Na vrijgave van de onderzochte terreinen door de gespecialiseerde bedrijven is het risico op het nog aantreffen van explosieven tot nul gereduceerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolg na raadsbesluit is:

Aanvraag bijdrage indienen bij BZK

Rapportage/evaluatie

Na de opsporingswerkzaamheden zijn evaluatie rapporten opgesteld door de BRL-OCE gecertificeerde aannemer. Deze kunnen indien gewenst ter kennisname aan de raad worden toegestuurd.

Financiën

De werkzaamheden naar het zoeken van niet gesprongen explosieven bij de aangemelde projecten zijn nagenoeg afgerond.

De gefactureerde kosten van de locaties in 2016 zijn:

 • Diverse uitvoeringprojecten in herontwikkelingsgebied Noorderhaven                                            €  15.671,--
 • Herinrichtingswerkzaamheden Groenmarkt.                                                                                 €    2.577,--
 • Herinrichting Tichelbeeksewaard                                                                                                 €      610,--
 • Voorbereidingswerkzaamheden herinrichting IJsselkade                                                               €    2.250,--        
 • Kosten inzet externe adviseur explosieven                                                                                  €    8.690,--
 • Extra inzet voor realisatie en onderhoud gemeentelijke risicokaart explosieven                              €    1.458,--
 • Cursus veiligheid voor gemeentelijke uitvoerders bij het omgaan met niet gesprongen explosieven €     3.180,--

 Totale kosten excl BTW (afgerond)                                                                                                      €   34.436,--

De facturen zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten van BRL-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven.

De kosten zullen worden gedekt door:

 • subsidie van de Rijksoverheid (70% van de totale kosten per project)
 • de initiatiefnemer (de gemeente) (30 % van de totale kosten per project)

 Stukken die ter inzage liggen

 • Kosten begeleiding NGE werkzaamheden in herontwikkelingsgebied Noorderhaven.
 • Kosten NGE werkzaamheden Groenmarkt Zutphen.
 • Kosten NGE werkzaamheden voorbereiding herinrichting Tichelbeeksewaard
 • Kosten NGE voorbereiding herinrichtingswerkzaamheden IJsselkade.
 • Kosten inzet externe adviseur explosieven
 • Extra kosten voor realisatie en onderhoud gemeentelijke risicokaart explosieven
 • Kosten cursus veiligheid voor gemeentelijke uitvoerders bij het omgaan met niet gesprongen explosieven

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2017 met nummer 96260b e s l u i t :

 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 70% van de in 2016 gemaakte kosten, in totaal € 34.436, voor de opsporing en ruiming van explosieven.
 2. De begroting te zijner tijd via Burap 2017 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefond uit te keren voor de opsporing en ruiming van explosieven en hiertoe te zijner tijd de Burap 2017 te wijzigen.

Zutphen is tijdens de tweede wereldoorlog doelwit geweest van aanvallen met vliegtuigbommen die gepaard gingen met diverse gevechtshandelingen. Binnen en buiten de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld bestaat er daarom enig risico dat bij graafwerkzaamheden niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen.

Het onderzoeken naar en verwijderen van explosieven is subsidiabel vanuit het ministerie van BZK.

De gemaakte kosten in 2016 moeten voor 1 maart 2017 door de gemeente worden aangegeven middels een goedgekeurd gemeenteraadsbesluit. Na goedkeuring door de Raad zal het verzoek worden toegezonden aan het ministerie van BZK. De uitkering zal dan plaatsvinden via de Algemene uitkering in 2017.

Met dit raadsvoorstel wordt het op kosten van de grondeigenaar realiseren van een veilige en explosieven vrije ontwikkelingslocatie beoogd waarbij er geen risico’s  meer zijn op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend