Pagina delen

Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en Tribuut belastingsamenwerking mee te delen dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft over deelnemen in de rechtspersoon Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daarmee komt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR/UWO) te vervallen. In plaats hiervan komt een CAO Gemeenten. Voor de gemeente Zutphen wordt deze afgesloten door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tot nu toe konden gemeenschappelijke regelingen (GR’en) voor hun werknemers aansluiten bij de CAR/UWO via zogeheten ‘aansluitovereenkomsten’. Deze zijn echter per 1 januari 2020 opgezegd. Als alternatief heeft de VNG nu de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (de werkgeversvereniging) opgericht. De GR’en kunnen hierbij aansluiten.

Voor de gemeente Zutphen is dit op dit moment voor drie GR’en relevant, te weten:
- Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),
- Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en
- Tribuut belastingsamenwerking.

Om te voorkomen dat verschillen ontstaan tussen de CAO Gemeenten, die de gemeente gebruikt, en de arbeidsvoorwaarden die deze drie GR’en gebruiken, heeft de VNG een alternatief voorgesteld: een nieuw op te richten werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Als deze GR’en aansluiten bij de werkgeversvereniging, kan deze werkgeversvereniging een eigen cao afsluiten met de vakbonden die inhoudelijk identiek is aan die van de VNG (dus de CAO Gemeenten). Hiermee blijft de koppeling met de CAO Gemeenten gewaarborgd. En scheelt het deze GR’en tijd en geld, doordat zij niet zelf cao-onderhandelingen behoeven te voeren met werknemers en vakbonden.

De Wet gemeenschappelijke regelingen bevat de verplichting om de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten over een voornemen om deel te nemen in een rechtspersoon; in dit geval dus de werkgeversvereniging. Dat is waar dit voorstel over gaat.

Beoogd effect

De drie gemeenschappelijke regelingen
- Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),
- Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en
- Tribuut belastingsamenwerking

kunnen per 1 januari 2020 lid worden van de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Argumenten

1.1 Aansluiting bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen maakt mogelijk, dat deze drie gemeenschappelijke regelingen ook na de invoering van de Wnra de gemeentelijke rechtspositie volgen.

De VNG heeft de huidige aansluitovereenkomsten met deze drie gemeenschappelijke regelingen voor de CAR-UWO opgezegd per 1 januari 2020. De dagelijks besturen van deze drie gemeenschappelijke regelingen willen de rechtsposities voor hun medewerkers behouden. Dit past het best bij deze drie gemeenschappelijke regelingen als nauw aan de gemeenten verbonden organisaties.

1.2 De VNG ziet de oprichting van een werkgeversvereniging als beste manier om dit te regelen voor (gemeentelijke) gemeenschappelijke regelingen.

Zo kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO Gemeenten. Hiermee wordt ook voorkómen dat deze GR’en zelf met de medewerkers en de vakbonden moeten onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden; dat is tijdrovend en kost geld en is daarmee niet gewenst.

1.3 De drie GR’en hebben bij brief verzocht om uw raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten.

De brieven gaan als bijlage bij dit raadsvoorstel.

Kanttekeningen

De gemeente Zutphen is deelnemer in nog drie andere GR’en, te weten de GR Regio Stedendriehoek (S3H), de GR Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) en de GR GGD Noord en Oost Gelderland (GGD NOG).

Deze zijn in dit voorstel niet verwerkt om drie verschillende redenen:
- S3H: heeft geen eigen personeel in dienst,
- VNOG: heeft van de minister een jaar uitstel gekregen,
- GGD NOG: hiervoor is reeds een apart voorstel aan de raad voorgelegd, omdat er een wijziging van de GR aan de orde was.

Risico’s

Als uw raad wensen en/of bedenkingen uit die ertoe leiden dat de GR’en geen lid mogen worden van de werkgeversvereniging, dan betekent dit dat de GR’en afzonderlijk met de medewerkers en de vakbonden moeten onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers. Die situatie is niet wenselijk.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de besluitvorming door college en raad worden de GR’en hiervan op de hoogte gesteld. Bij een positieve uitkomst kunnen de GR’en lid worden van de werkgeversvereniging.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Zutphen. Het lidmaatschap van de werkgeversvereniging kost per GR circa € 4.000 per jaar. De GR’en vangen dit binnen de eigen begroting op.

Bijlagen

1. Brief van ODA over lidmaatschap werkgeversvereniging;
2. Brief van PlusOV over lidmaatschap werkgeversvereniging;
3. Brief van Tribuut over lidmaatschap werkgeversvereniging.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0130

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 november 2019 met nummer 153653b e s l u i t :

aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),
Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en Tribuut belastingsamenwerking mee te delen dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft over deelnemen in de rechtspersoon Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daarmee komt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR/UWO) te vervallen. Tot nu toe konden gemeenschappelijke regelingen (GR’en) voor hun werknemers aansluiten bij de CAR/UWO via zogeheten ‘aansluitovereenkomsten’. Deze zijn echter per 1 januari 2020 opgezegd. Als alternatief heeft de VNG nu de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (de werkgeversvereniging) opgericht. De GR’en kunnen hierbij aansluiten.

Voor de gemeente Zutphen is dit op dit moment voor drie GR’en relevant, te weten:
- Omgevingsdienst Achterhoek (ODA),
- Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en
- Tribuut belastingsamenwerking.

Om te voorkomen dat verschillen ontstaan tussen de CAO Gemeenten, die de gemeente gebruikt, en de arbeidsvoorwaarden die deze drie GR’en gebruiken, heeft de VNG een alternatief voorgesteld: een nieuw op te richten werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Als deze GR’en aansluiten bij de werkgeversvereniging, kan deze werkgeversvereniging een eigen cao afsluiten met de vakbonden die inhoudelijk identiek is aan die van de VNG (dus de CAO Gemeenten). Hiermee blijft de koppeling met de CAO Gemeenten gewaarborgd. En scheelt het deze GR’en tijd en geld, doordat zij niet zelf cao-onderhandelingen behoeven te voeren met werknemers en vakbonden.

De Wet gemeenschappelijke regelingen bevat de verplichting om de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten over een voornemen om deel te nemen in een rechtspersoon; in dit geval dus de werkgeversvereniging. Het college stelt de raad voor te besluiten aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) en Tribuut belastingsamenwerking mee te delen dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft over deelnemen in de rechtspersoon Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend