Pagina delen

Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, opnieuw vast te stellen;
  2. het college en de burgemeester toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, eveneens opnieuw vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 26 september 2016 heeft uw gemeenteraad een geheel nieuwe tekst voor de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ vastgesteld. Op 14 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van de regio laten weten dat de eerder vastgestelde tekst enige aanpassing behoeft.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft namelijk laten weten dat de GR niet voldoet aan de voorwaarden die BNG stelt aan een GR. Aangegeven is dat in de regeling onvoldoende is gewaarborgd dat de GR haar financiële verplichtingen te allen tijde na kan komen. Voor een aanpassing heeft daarop nog nader overleg plaatsgevonden met de (juridische afdeling van de) BNG. Dit heeft er toe geleid dat er een nieuw artikel 30, is toegevoegd aan hoofdstuk XI. Financiële bepalingen. Het invoegen van dit artikel leidt tot een vernummering van de daarop volgende artikelen.

Daarnaast bleek dat in de toelichting bij artikel 34, sub 3 de tekst van het artikel niet geheel juist te zijn overgenomen. Dit is in de nieuwe toelichting hersteld.

Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek verzoekt daarom de bestuursorganen (raad, college en burgemeester) van de gemeenten van de regio Stedendriehoek de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke Regeling regio Stedendriehoek opnieuw vast te stellen. De gemeenschappelijke regeling bestaat uit de regeling zelf en de bijbehorende toelichting.

Voor een beknopt overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar de bijlage ‘Aanpassingen in de Regeling Stedendriehoek behorende bij de brief van 14 december 2016 met kenmerk Z-15-03505_RS-16-0750’.

Beoogd effect

Een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’.

Argumenten

1.1.  Uit het overleg met de BNG bleek een aanpassing van de GR noodzakelijk.

De BNG is van mening dat zonder de garantstellingsbepaling de GR niet voldoet aan de eisen die de BNG aan een GR stelt. Om deze reden is artikel 30 toegevoegd. Dit heeft geleid tot aanpassing van de nummering.

1.2.Er zat een fout in de toelichting bij artikel 34 van de regeling.

In de toelichting op de voorgaande versie was niet de juiste verhouding van het deel van de bevolking opgenomen. In de laatste zin van de vorige versie was abusievelijk twee derde deel van de bevolking opgenomen in plaats van drie vierde deel van de bevolking. Deze fout is in de nieuwe tekst van (de nieuw vast te stellen versie) artikel 35 van de toelichting hersteld.

1.1.Op grond van de Wgr moet de raad het college en de burgemeester toestemming verlenen

Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester niet overgaan tot het treffen (waaronder ook moet worden verstaan: het wijzigen) van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters wordt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de nieuwe regeling bekendgemaakt in de Staatscourant, zodat deze regeling ook in werking treedt. De gemeente Apeldoorn is als plaats van vestiging van de regio Stedendriehoek voor deze bekendmaking verantwoordelijk.

Het college en de burgemeester hebben de gemeenschappelijke regeling inmiddels vastgesteld, onder voorbehoud van toestemming hiervoor van de raad. De raad stelt eveneens als deelnemend bestuursorgaan aan de regeling ook zelf de nieuwe tekst van de regeling vast. De wijziging van de regeling is overigens tot stand gekomen wanneer de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeester van ten minste vijf gemeenten, vertegenwoordigend tenminste drie vierde deel van de bevolking van de regio zich daarvoor hebben verklaard, met andere woorden: een besluit hebben genomen.

Bijlagen

  • Brief d.d. 14 december 2016 van het Dagelijks bestuur van de regio Stedendriehoek.
  • Aanpassingen Regeling Regio Stedendriehoek dec. 2016.
  • Regeling Regio Stedendriehoek.

Stukken die ter inzage liggen

Bovenvermelde bijlagen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0008

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2017 met nummer 96525


gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, opnieuw vast te stellen;

het college en de burgemeester toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, eveneens opnieuw vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op 26 september 2016 heeft de gemeenteraad een geheel nieuwe tekst voor de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ vastgesteld. Op 14 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van de regio laten weten dat de eerder vastgestelde tekst enige aanpassing behoeft.

De raad wordt voorgesteld om zowel de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, opnieuw vast te stellen als om het college en de burgemeester toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ in gewijzigde vorm, eveneens opnieuw vast te stellen. Omdat de Regeling regio Stedendriehoek in het verleden door zowel raad, college als burgemeester is vastgesteld, moet dat nu wederom gebeuren.

Besluitpunt 1: zelf de GR vaststellen (dit volgt uit artikel 1 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). De raad moet daarnaast ook nog toestemming geven aan het college en de burgemeester om de GR vast te stellen. Vandaar besluitpunt 2: toestemming verlenen aan college en burgemeester (dit volgt uit artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Met dit raadsvoorstel wordt een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling ‘Regeling regio Stedendriehoek’ beoogd.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend