Pagina delen

Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de noordelijke komgrens van Zutphen (Deventerweg) in noordelijke richting te verplaatsen en aan te laten sluiten op de bebouwde kom van Eefde.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De provincie Gelderland heeft in 2012 de omlegging van de N348 gerealiseerd, rond de wijk Polbeek in Zutphen-Noord en ten westen van de kern van Eefde. Deze verbindingsweg is door de provincie aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg. Tussen de provincie Gelderland, de gemeente Lochem en gemeente Zutphen is overeengekomen om maatregelen te treffen op de potentiële sluiproutes via de Van der Capellenlaan en de Kapperallee. In juni 2013 zijn maatregelen genomen in de Kapperallee (gesloten verklaring van maandag tot en met vrijdag van 7.00-9.00 uur). Eind 2014 zijn in de Van der Capellenlaan en directe omgeving in het kader van de herinrichting (deels fysieke) maatregelen genomen (o.a. 30 km/uur en geen doorgaande rijrichting Van der Capellenlaan-Industrieweg). Deze maatregelen behoeven een aanvulling in de sfeer van aanpassing van de bebouwde komgrens op de Deventerweg (noord), nu voor deze weg de functie van ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer is komen te vervallen. De gemeente Lochem heeft in dat kader reeds het besluit genomen om de bebouwde kom grens op haar grondgebied (Rustoordlaan te Eefde) in zuidelijke richting te verplaatsen. Het is wenselijk dat de bebouwde komgrens voor de gehele Deventerweg van toepassing is en zodoende naadloos aansluit op die van de gemeente Lochem, waardoor een aaneengesloten traject van 50/km per uur ontstaat.

Beoogd effect

Door aanpassing van de bebouwde komgrens wordt de rijsnelheid voor het gemotoriseerde verkeer in overeenstemming gebracht met de nieuwe weginrichting en de nieuwe functie van de Deventerweg, zijnde een ontsluitingsweg voor het lokale verkeer.

Daarnaast wordt het traject waar 50 km/h gereden dient te worden groter. Dit heeft voor de aanwonenden de volgende positieve effecten:

- minder doorgaand verkeer via de Deventerweg;

- minder geluidsbelasting/overlast.

Argumenten

1. Verlaging van de maximumsnelheid past bij de nieuwe functie en weginrichting van de Deventerweg (noord).

De Deventerweg (noord) wordt niet meer aangemerkt als ontsluitingsweg voor het doorgaande verkeer maar nog slechts als ontsluitingsweg voor het lokale verkeer. De inrichting van de Deventerweg is hier inmiddels op aangepast (versmalling van de weg, dubbele doorgetrokken asmarkering, vrijliggende fietspaden en een veilige oversteeklocatie voor fietsers ter hoogte van Deventerweg 156). Een snelheid van 50 km/uur sluit aan bij de nieuwe functie en weginrichting van de Deventerweg.

2. De komgrens van Zutphen sluit aan op de bebouwde komgrens van Eefde.

De raad van de gemeente Lochem heeft in februari 2014 besloten de zuidelijke komgrens van Eefde (Rustoordlaan) over circa 150 meter zuidelijk te verplaatsen. Door de bebouwde komgrens van Zutphen in noordelijke richting te verplaatsen sluiten beide komgrenzen op elkaar aan en ontstaat een aaneengesloten traject waar 50 km/uur gereden dient te worden. Hiermee komt een einde aan de situatie dat over een zeer beperkte afstand 80 km/uur gereden mag worden.

3. Het gebruik van de rondweg wordt aantrekkelijker.

Door de komgrenzen van beide gemeenten op elkaar aan te laten sluiten wordt de snelheid verlaagd naar 50 km/uur. Doordat daarnaast het snelheidsregime in overeenstemming is met de inrichting van de Deventerweg wordt het gebruik van de rondweg N348 aantrekkelijker.

Kanttekeningen

De locatie van de bebouwde kom grens voldoet niet aan de aanbevelingen van de CROW.

De CROW heeft aanbevelingen gedaan voor de locatie en de inrichting van de bebouwde komgrens (CROW publicatie 135 ‘Bebouwdekomgrenzen’). Thans ligt de bebouwde kom grens ter hoogte van Deventerweg 164. De grens van de bebouwde kom wordt over ongeveer 500 meter in noordelijke richting opgeschoven. Strikt genomen voldoet de voorgestelde locatie niet aan de aanbevelingen van de CROW. Deze locatie draagt namelijk niet het kenmerk van een bebouwde kom (geen bebouwing binnen korte afstand van de weg). Door het verschuiven van de bebouwde kom grens van Eefde in zuidelijke richting kan, in geval van handhaving van de huidige grens bebouwde kom Deventerweg, over een zeer geringe afstand (buiten de bebouwde kom) met een snelheid van 80 km/uur worden gereden. Dit zal voor bestuurders tot onduidelijkheid in gewenst rijgedrag kunnen leiden. De politie heeft gelet daarop dan ook positief geadviseerd. Uitgaande van de argumenten en het positieve advies van de politie is het voorstel dan ook om de bebouwde kom grens aan te passen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de bebouwde komgrens wordt het besluit digitaal gepubliceerd in de GVOP.

De komgrens wordt aangeduid met bord H1 (begin bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) van Bijlage 1 van het RVV.

De verplaatsing van de borden zal in overleg met de gemeente Lochem tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Financiën

De kosten voor het verplaatsen van de bebouwde komborden komen ten laste van het project herinrichting Van der Capellenlaan.

Bijlagen

1. Raadsbesluit (concept);

2. Gewijzigde bebouwde komgrens Deventerweg (situatietekening);

3. Advies politie.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0121

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 augustus 2015 met nummer 66055


overwegende,

dat de Deventerweg, met de realisatie van de omlegging van de N348, niet meer de functie heeft van ontsluitingsweg voor het doorgaande verkeer maar alleen nog voor het lokale verkeer;

dat de weginrichting in het kader van deze nieuwe functie is aangepast;

dat de snelheid op de Deventerweg in overeenstemming gebracht moet worden met de nieuwe functie en de herinrichting;

dat dit gerealiseerd kan worden door aanpassing van de bebouwde kom grens;

dat overeenkomstig artikel 48 juncto artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd de politie van de eenheid Oost-Nederland, District Noord- en Oost-Gelderland, team IJsselstreek;

gelet op artikel 20a, lid 1 van de Wegenverkeerswet;


b e s l u i t :

de noordelijke komgrens van Zutphen (Deventerweg) in noordelijke richting te verplaatsen en aan te laten sluiten op de bebouwde kom van Eefde.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 september 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsvoorstel om de noordelijke komgrens van Zutphen (Deventerweg) in noordelijke richting te verplaatsen en aan te laten sluiten op de bebouwde kom van Eefde. De provincie Gelderland heeft in 2012 de omlegging van de N348 gerealiseerd, rond de wijk Polbeek in Zutphen-Noord en ten westen van de kern van Eefde. Deze verbindingsweg is door de provincie aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg. Tussen de provincie Gelderland, de gemeente Lochem en gemeente Zutphen is overeengekomen om maatregelen te treffen op de potentiƫle sluiproutes via de Van der Capellenlaan en de Kapperallee. In juni 2013 en eind 2014 zijn deze maatregelen genomen. Deze maatregelen behoeven een aanvulling in de sfeer van aanpassing van de bebouwde komgrens op de Deventerweg (noord), nu voor deze weg de functie van ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer is komen te vervallen. De gemeente Lochem heeft in dat kader reeds het besluit genomen om de bebouwde kom grens op haar grondgebied (Rustoordlaan te Eefde) in zuidelijke richting te verplaatsen. Het is wenselijk dat de bebouwde komgrens voor de gehele Deventerweg van toepassing is en zodoende naadloos aansluit op die van de gemeente Lochem, waardoor een aaneengesloten traject van 50/km per uur ontstaat. Voorgesteld wordt de noordelijke komgrens van Zutphen (Deventerweg) in noordelijke richting te verplaatsen en aan te laten sluiten op de bebouwde kom van Eefde. Het vaststellen van de grens van de bebouwde kom is op grond van artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is een rechtstreeks verzoek vanuit het Ministerie om extra crisisopvang vanuit het rampenplan. Hiertoe wordt de accommodatie de Hanzehal gebruikt tot aan het weekend. In totaal komen hier ongeveer 200 mensen. Dit is gecommuniceerd aan de omwonenden van de Hanzehal en de omwonenden aan de Voorsterallee  in verband met de komst van een AZC in de voormalige rechercheschool. Op dit moment wordt onderzocht of op andere locaties noodopvang kan plaatsvinden.

College: de Stand van zaken rondom het behoud van de rechtbank in zijn meest volwaardige vorm. Bij de Algemene Beschouwingen heeft de Tweede Kamer hiertoe een Motie ingediend waarin wordt aangegeven dat meer tijd benodigd is om tot een meer afgewogen plan te komen.

College: de uitvoeringskosten van het sociaal domein worden iets overschreden. Hier komt nog een melding van hoeveel.

Stadspartij: Komt dat dit jaar?

College: Ja.

GroenLinks: Komt hier een raadsvoorstel van?

College: Ja.

4. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: vanavond dienen wij tijdens de raadsvergadering een amendement op het referendumverordening in.

College: krijgt de portefueillehouder dit amendement ook nog vooraf te zien?

Stadspartij: U heeft nog niets gezien? Ik zorg dat u het krijgt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 september 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 september 2015

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 07-09-2015

Er is een wijziging in het verslag aangedragen door de VVD. deze is inmiddels in het verslag verwerkt.

Verder is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend