Pagina delen

Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. in te stemmen met het fiche tot aanpassing van het stadscontract 2012-2015 ten behoeve van de realisering van het cultuurcluster Hof van Heeckeren en een subsidieverzoek voor de Broederenkerk e.o. voor te laten bereiden;
 2. het op 24 februari 2014 verstrekte krediet van € 8.480.000 t.b.v. Realisatie Broederenklooster in te trekken;
 3. onder voorbehoud van de provinciale subsidie van € 2.852.000 een krediet van bruto € 6.108.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van het cultuurcluster Hof van Heeckeren, waarvan € 159.000 wordt gedekt via fondsenwerving voor de inrichting;
 4. een krediet van € 205.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van het depot van Archeologie in het pand Dieserstraat 11;
 5. een bedrag van € 698.000 exclusief BTW te reserveren voor de verbouw van de Broederenkerk en hiervan een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen;
 6. een bedrag van € 480.000 uit de Reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster terug te storten in de Reserve onderhoud gebouwen en de restauratiekosten van de daken van Museum Rozengracht ad € 275.000 ten laste van de Reserve onderhoud gebouwen te brengen;
 7. de begroting 2015 overeenkomstig voorgaande aan te passen;
 8. kennis te nemen van de uitvoering van de structurele bezuiniging van € 500.000 ingaande 2017 voor de culturele voorzieningen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten om via alternatief ’s Gravenhof  (inclusief Broederenkerk) te investeren in de culturele infrastructuur van Zutphen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 januari 2015 een voorstel aan Provinciale Staten geformuleerd over de aanpassing van het stadscontract 2012 – 2015. De aanpassing betreft een bijdrage tot € 2.852.000 aan het cultuurcluster Hof van Heeckeren. Gedeputeerde Staten wil zijn medewerking aan de Broederenkerk beoordelen aan de hand van een integraal plan inclusief de herbestemming van het Broederenklooster.

Na het raadsbesluit van 16 december 2014 is direct gestart met de uitvoering om de provinciale subsidie te kunnen inzetten binnen de periode van het stadscontract 2012 – 2015. De investeringsbegroting is verder gedetailleerd en uitgewerkt. Niet alle kosten blijken subsidiabel volgens de provincie. Een deel van de inrichting zal worden gerealiseerd via fondsenwerving.

Beoogd effect

Realisatie van een impuls aan de culturele infrastructuur van Zutphen via een cultuurcluster van musea en archeologie aan het ’s Gravenhof en vernieuwing van de bibliotheekvoorziening in de Broederenkerk.

Argumenten

1.1 Het fiche Broederenklooster moet worden aangepast op basis van het raadsbesluit van december 2014

In vervolg op het raadsbesluit van december 2014 is een verzoek ingediend bij de provincie over aanpassing van het stadscontract 2012 – 2015 en een bijdrage in het alternatief ’s Gravenhof. Er is overeenstemming bereikt met gedeputeerde Staten over een voorstel aan Provinciale Staten van februari 2015 over de provinciale bijdrage in het cultuurcluster Hof van Heeckeren. De gemeentelijke investering is hoger dan in december 2014 voorzien, omdat een deel van de investering niet subsidiabel is. In het fiche is tevens de gemeentelijke intentie om te komen tot vernieuwing van de Broederenkerk opgenomen.

1.2 Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 januari 2015 besloten nog geen voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten over de bibliotheekvernieuwing in de Broederenkerk

Gedeputeerde Staten stelt dat er nog geen herbestemming van het Broederenklooster is. Daarmee is er op deze locatie nog geen sprake van een integrale culturele en stedelijke verbetering. GS zien deze ontwikkeling als een volgende stap.

2.1 Het  door de gemeenteraad verstrekte krediet voor het Broederenklooster moet worden ingetrokken

Het besluit van de gemeenteraad op 24 februari 2014 maakte de realisatie van het Broederenklooster mogelijk. Inmiddels is dat besluit achterhaald met de keuze voor het alternatief ’s Gravenhof, waardoor het krediet, inclusief voorbereidingskredieten vervalt, totaal € 8.480.000.

3.1 Op basis van de besluitvorming in Gedeputeerde Staten is de begroting voor het cultuurcluster aangepast

De investeringsraming voor het cultuurcluster Hof van Heeckeren (inclusief depot Dieserstraat) bedraagt totaal € 6.313.000.  Dit bedrag kan worden gefinancierd via een provinciale subsidie van € 2.852.000 en fondsenwerving tot € 159.000.  Er resteert dan een gemeentelijke bijdrage van € 3.302.000. 

3.2 Met het oog op de strakke  planning wordt u nu reeds een kredietaanvraag voorgelegd terwijl de besluitvorming over de provinciale bijdrage nog niet is afgerond.

Met het oog op de planning van de verbouw van Hof van Heeckeren is spoedige beschikking over een uitvoeringskrediet gewenst. Er is daarom besloten de besluitvorming binnen gemeente en provincie gedeeltelijk parallel te laten lopen. Op 20 januari 2015 heeft Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten vastgesteld over de aanpassing van het stadscontract 2012 – 2015. Provinciale Staten neemt op 25 februari 2015 een besluit. Indien de besluitvorming bij de provincie aanleiding geeft tot bijstelling van de gemeentelijke besluitvorming kan deze informatie ruim voor de forumbehandeling van 9 maart 2015 worden verwerkt.

4.1 Het depot van archeologie dient te worden aangepast

Binnen het pand aan het ’s Gravenhof is geen ruimte voor het depot van archeologie. Momenteel wordt hiervoor een deel van pand Dieserstraat 11 gehuurd. Er is hier onvoldoende opslagcapaciteit en het klimaat voldoet niet aan de eisen. Het plaatsen van verrijdbare stellingen en een klimaatinstallatie zijn noodzakelijk om wel aan de gestelde eisen te voldoen. De kosten bedragen in totaliteit € 205.000.

5.1 De vernieuwing van de bibliotheek en de versterking van haar maatschappelijke rol vereist de aanpassing van de Broederenkerk

Het alternatief ’s Gravenhof betreft de realisering van een cultuurcluster in het Hof van Heeckeren én de vernieuwing van de bibliotheek in de Broederenkerk. Graafschap bibliotheken legt verbindingen tussen het culturele, educatieve en maatschappelijke veld en is daarmee een spin in het web in Zutphen. De Broederenkerk trekt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Mede in het licht van de ontwikkelingen in het sociaal domein is het van belang de vernieuwing van Graafschap bibliotheken voort te zetten.

5.2 De duurzame bestemming van Broederenkerk geeft samen met de herbestemming van het Broederenklooster een impuls aan de stedelijke ontwikkeling aan deze poort van de binnenstad.

De geplande investering in de Broederenkerk maakt het gebruik van dit cultureel erfgoed toekomstbestendig. Daarnaast is er een herbestemming van het Broederenklooster nodig om deze omgeving een stedelijke impuls te geven. Na enkele oriënterende gesprekken in december en januari, volgt in februari 2015 een gerichte marktconsultatie.

5.3 Er is een voorbereidingskrediet nodig om de plannen voor Broederenkerk en Broederenklooster verder vorm te geven

Binnen de gemeentelijke Reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster resteert € 698.000 voor het plan Broederenklooster/Broederenkerk. (zie onder kopje Financiën) Dit is het verschil tussen de beschikbare middelen ad € 4 miljoen minus de netto kosten voor verbouw van het pand Hof van Heeckeren (€ 3.097.000) en aanpassingen pand Dieserstraat (€ 205.000). Om het plan Broederenkerk uit te werken in samenhang met de herbestemming van het Broederenklooster is een voorbereidingskrediet  van € 50.000 nodig.

In overleg met het bestuur van Graafschap bibliotheken is afgesproken de planvorming tot juni 2015 via twee parallelle wegen te laten verlopen:

 1. De uitwerking van een versoberd plan voor de vernieuwing van de Broederenkerk (exclusief bijdrage provincie)
 2. Via een ‘omdenkgroep’ een breder plan inclusief de herbestemming van Broederenklooster voor te bereiden (uitgaande van bijdrage provincie € 700.000)

6.1 In het eerdere krediet Broederenklooster was ook groot onderhoud aan dat gebouw opgenomen

In het krediet voor het Broederenklooster ad € 8.480.000 was een bedrag van € 480.000 opgenomen vanuit de gemeentelijke Reserve onderhoud gebouwen. Dit bedrag was namelijk geraamd voor groot onderhoudswerkzaamheden aan het Broederenklooster. Inmiddels is een belangrijk deel van dat onderhoud gerealiseerd, hiervoor is € 275.000 besteed aan de renovatie van de daken van het museum aan de Rozengracht. Via de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het gehele bedrag ad € 480.000 teruggestort in de Reserve onderhoud gebouwen, vervolgens wordt de bestede € 275.000 ten laste van deze reserve gebracht. De resterende € 205.000 is dan weer beschikbaar voor cyclisch onderhoud aan gemeentelijke panden.

8.1 De huisvesting in Hof van Heeckeren, zijnde  een duurder pand, veroorzaakt een begrotingstekort van € 189.800 per jaar

Uit de bijgaande begrotingen blijkt dat de Musea Zutphen haar aandeel (totaal € 260.000 waarvan € 140.000 in begroting verwerkt en € 120.000 in 2015 incidenteel afgedekt) in de bezuinigingsdoelstelling van €500.000 halen. Op het niveau van de gemeentebegroting wordt de opgelegde bezuiniging echter niet gehaald door de inzet van ander gemeentelijk vastgoed met een hogere markt-huurwaarde.

Met het oog op de voorgenomen verzelfstandiging van de Musea Zutphen is in de begroting van het Hof van Heeckeren rekening gehouden met de huur van het gemeentelijk vastgoed.

Het college zal bij de gemeentebegroting 2017 de gemeenteraad voorstellen het tekort te dekken

 1. € 50.000 per jaar ten laste van de vastgoed exploitatie via doorberekening van een maatschappelijke huur ad € 170.000 voor Hof van Heeckeren,
 2. € 100.000 te vinden bij de uitvoering van de nog op te stellen cultuurnota
 3. € 40.000  binnen de exploitatie van Musea Zutphen en archeologie in het Hof van Heeckeren.

 

Kanttekeningen

3.1 Het plan Broederenkerk inclusief Broederenklooster is nog niet af

Het alternatief ’s Gravenhof voorziet in de vernieuwing van Graafschap bibliotheken in de Broederenkerk. De provincie heeft vooralsnog niet ingestemd met dit onderdeel van het alternatief, vanwege het ontbreken van een bestemming voor het Broederenklooster. De provincie heeft aangegeven dat zij met belangstelling de plannen voor de ontwikkeling van Broederenkerk en Broederenklooster tegemoet ziet. Op basis van een marktconsultatie zal in het eerste half jaar 2015 een voorstel volgen over de herbestemming van het Broederenklooster.

4.1 De dekking van het benodigde krediet via provinciale subsidie en fondswerving is niet zeker

Het gevraagde krediet is inclusief de provinciale subsidie en de via fondswerving te financieren inrichting. Provinciale Staten zal op 25 februari 2015 een besluit nemen en heeft inmiddels een positief voorstel ontvangen van Gedeputeerde Staten.

Bij verbouw en herhuisvesting van musea is het niet ongebruikelijk dat externe middelen een deel van de kosten van de inrichting dekken. Hiertoe zijn nationale fondsen in het leven geroepen. Mocht de fondsenwerving onverhoopt tegen vallen, dan zal de inrichting gefaseerd moeten worden gerealiseerd.

8.1 De nog te realiseren bezuiniging vormt een forse opgave voor de culturele sector.

Voor de culturele sector komt een extra bezuiniging bovenop de bezuiniging die recent is gerealiseerd. Bij de doorvoering van de bezuiniging via de cultuurnota zullen keuzen over het culturele aanbod in de stad noodzakelijk zijn.

Risico’s

Geen provinciale subsidie voor Broederenkerk:

De vernieuwing van de bibliotheek in de Broederenkerk vormt een onderdeel van het alternatief ’s Gravenhof en van de versterking van de culturele infrastructuur. Er is onzekerheid over het beschikbaar komen van de provinciale subsidie van € 700.000 voor de Broederenkerk.

Herbestemming Broederenklooster:

Er is een quick scan gedaan over de mogelijkheden tot herbestemming. Er is een risico dat op korte termijn geen nieuwe bestemming voor het gebouw wordt gevonden.

Onvoorziene situaties bij uitvoering verbouw Hof van Heeckeren:

Er is een risico dat de realisatie van Hof van Heeckeren niet wordt uitgevoerd binnen de criteria van het stadscontract 2012 – 2015.  Daarmee zou de provinciale subsidie onder druk kunnen komen. Met name de realisering binnen de gestelde termijn is een forse opgave.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In de bijlage is de globale planning van de uitvoering opgenomen.
Belangrijke mijlpalen zoals de besluitvorming over subsidie, de start bouw e.d. worden actief gecommuniceerd.

Rapportage/evaluatie

Rapportage vindt plaats via de  reguliere bestuursrapportages en bij afwijkingen afzonderlijk.

Financiën

De totale investering bedraagt:

- realisatie cultuurcluster Hof van Heeckeren          € 6.108.000

- depot archeologie Dieserstraat                           €    205.000

- voorbereidingskrediet Broederenkerk/klooster     €      50.000

voorliggende kredietaanvraag:                             €  6.363.000

Af: Subsidie provincie                                          €  2.852.000

Af: fondswerving inrichting                                   €     159.000

                                                                        €  3.352.000

Blijft in reserve voor verbouw Broederenkerk          €     648.000

                                                                         € 4.000.000

De reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster is na de overheveling van € 480.000 naar de Reserve onderhoud gebouwen weer op niveau van rond  € 4.000.000. De totale netto investeringen van de drie panden bedragen eveneens € 4.000.000. Jaarlijks zal reguliere rentetoevoeging aan deze reserve plaatsvinden. De omvang van de reserve is daardoor zodanig dat de kapitaallasten van genoemde netto-investering kan worden gedekt.

Bijlagen

Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015.

Stukken die ter inzage liggen

 • Planning van verbouw Hof van Heeckeren, fondsenwerving en verzelfstandiging Musea Zutphen.
 • Concept begroting 2017 op basis van prijspeil 2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0027

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 februari 2015 met nummer 52653b e s l u i t :

 1. in te stemmen met het fiche tot aanpassing van het stadscontract 2012-2015 ten behoeve van de realisering van het cultuurcluster Hof van Heeckeren en een subsidieverzoek voor de Broederenkerk e.o. voor te laten bereiden;
 2. het op 24 februari 2014 verstrekte krediet van € 8.480.000 t.b.v. Realisatie Broederenklooster in te trekken;
 3. Een krediet van bruto € 6.108.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van het cultuurcluster Hof van Heeckeren, waarvan € 159.000 wordt gedekt via fondsenwerving voor de inrichting en € 2.852.000,- via een Provinciale bijdrage;
 4. een krediet van € 205.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van het depot van Archeologie in het pand Dieserstraat 11;
 5. een bedrag van € 698.000 exclusief BTW te reserveren voor de verbouw van de Broederenkerk en hiervan een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen;
 6. een bedrag van € 480.000 uit de Reserve duurzame voorzieningen Broederenklooster terug te storten in de Reserve onderhoud gebouwen en de restauratiekosten van de daken van Museum Rozengracht ad € 275.000 ten laste van de Reserve onderhoud gebouwen te brengen;
 7. de begroting 2015 overeenkomstig voorgaande aan te passen;
 8. kennis te nemen van de uitvoering van de structurele bezuiniging van € 500.000 ingaande 2017 voor de culturele voorzieningen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van het cultuurcluster Hof van Heeckeren en voor het aanpassen van het depot Archeologie. Verder wil het college geld reserveren voor de verbouw Broederenkerk, en de kosten van de restauratie van de daken van het museum aan de Rozengracht ten laste brengen van de Reserve onderhoud gebouwen. Al deze voornemens krijgen hun beslag in bijgaande begrotingswijziging. Het wijzigen van de gemeentebegroting is een bevoegdheid van de raad. Tot slot wil het college met bijgevoegd voorstel de raad kennis laten nemen van de uitvoering van de structurele bezuiniging van  € 500.000,-  ingaande 2017 voor de culturele voorzieningen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDA
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het voorstel, waarna hij het woord aan het college geeft voor een toelichting.

College: Het raadsvoorstel is op één punt achterhaald. Bij punt 3 is een voorbehoud gemaakt met betrekking tot het beschikbaar stellen van de provinciale subsidie. De provincie heeft inmiddels het besluit genomen de subsidie beschikbaar te stellen voor het cultuurcluster Hof van Heeckeren. De provincie heeft ook aangegeven dat de inrichting van het depot archeologie, de inrichting van het museum en een klein deel van de voorbereidingskosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Na dit raadsbesluit gaan we gelijk aan de slag. Verbouw en fondsenwerving voor de losse inrichting van het Hof van Heeckeren en het verzelfstandigen van de musea gaan in verschillende trajecten naast elkaar lopen.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen waarna het college de vragen gelijk zal beantwoorden.

SP: Welk risico zit er aan de financiering via fondsenwerving van het onderdeel, inrichting van het Hof van Heeckeren?

College: Het college is er vrij zeker van dat het geld voor de inrichting gevonden kan worden. Er zijn hiervoor ook landelijke fondsen beschikbaar. Mocht het niet gelijk lukken dan gaan we eerst verder met de bestaande inrichting en gaan we pas vernieuwen als er geld beschikbaar is.

D66: Zoals bekend is D66 niet heel positief over dit voorstel en dan met name over het structurele tekort op de cultuurbegroting. Heeft het college voldoende gekeken of de tekorten niet uit een andere begroting gehaald kunnen worden?

College: In een eerdere motie van D66 is hier al uitgebreid over gesproken. Het college heeft toegezegd het tekort in een breder kader van de cultuurnota te gaan bekijken. Het proces van de cultuurnota gaat snel van start. In dit proces zal het college heel scherp kijken naar de haalbaarheid van de bezuiniging van € 100.000,- De investering is niet alleen goed voor het museum maar voor de hele kunst en cultuur sector in onze gemeenschap. Mocht blijken dat het niet haalbaar is dan zal het college met een alternatief voorstel naar de raad komen.

Burgerbelang: Is de zeer strakke tijdsplanning te halen? Is de naam Hof van Heeckeren blijvend?

College: De tijdsplanning loopt op dit moment nog steeds goed. De provincie heeft wel als voorwaarde dat de subsidie voor het einde van het jaar moet zijn besteed. Mochten we toch uit de pas lopen met de planning dan informeren we de raad en zullen we met de provincie verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Burgerbelang: Verwacht het college niet heel veel bezwaren op de vergunning en hoe verhoudt zich dit met de planning?

College: De verwachting van bezwaren is terecht maar zullen met name gericht zijn op de aanbouw in de tuin. Het college heeft hierom niet gekozen voor één vergunning voor de tuin en het pand maar twee losse vergunningen, één voor het pand en één voor de tuin.

Voor het proces was een werktitel noodzakelijk, dus is gekozen voor de naam Hof van Heeckeren. Het college kan zich voorstellen dat het veelvuldig gebruik van de naam bepaalde verwachtingen schept. College praat graag met de raad door over de naam.

Voorzitter: Het college heeft gevraagd of het voorstel gelijk vanavond in de raad behandeld en vastgesteld kan worden. De voorzitter vraagt of de fracties hiermee kunnen instemmen.

Burgerbelang: Wordt het voorstel dan nog aangepast op punt 3?

College: Het college zal dit met de griffie overleggen.

De voorzitter concludeert dat alle aanwezige fracties instemmen met behandeling van het voorstel in de raad van vanavond.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Na de Forumbehandeling is de tekst van besluitpunt 3 aangepast.
Geen amendementen ingediend