Pagina delen

Aanpassen van de omvang van de reserve Corona

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De omvang van de reserve Corona terug te brengen naar €2.279.000. Dit onder de aanname dat het voorstel waarover de raad nog geen besluit heeft genomen wordt goedgekeurd (€500.000 Hanzejaar 2023).
 2. De vrijkomende middelen uit de reserve Corona van €2.000.000 te doteren aan de Algemene Reserve.
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-26).
 4. De kaders vast te stellen waaraan een aanvraag voor een onttrekking uit de reserve Corona moet voldoen. De kaders zijn als volgt:
  - De aanvraag moet een directe relatie hebben met Corona, dit moet helder, duidelijk en traceerbaar zijn.
  - In de aanvraag moet duidelijk worden gemaakt waarom het voorstel nu wordt ingediend en niet tijdens de Coronacrisis.
  - De bijdrage vanuit de reserve Corona moet wezenlijk nut hebben voor de langere termijn.

Inhoud

Inleiding

De gemeente Zutphen beschikt over een reserve Corona. Deze reserve is het resultaat van alle ontvangen Corona bijdragen vanuit het Rijk en alle uitgekeerde bedragen aan inwoners, bedrijven en overige instellingen die financiële schade hebben geleden door Corona. Op dit moment bedraagt de reserve nog €4.779.000. Er is echter inmiddels een voorstel voorgelegd aan de raad ter besluitvorming waarin een onttrekking uit de reserve corona wordt voorgesteld. Dit betreft het voorstel om €500.000 aan de reserve Corona te onttrekken ten behoeve van het Hanzejaar 2023. Wanneer de raad dit voorstel goedkeurt omvat de reserve Corona nog €4.279.000. De raad heeft in meerdere fora en raadsvergaderingen aangegeven heldere kaders te willen hebben m.b.t. de vraag wanneer een beroep gedaan kan worden op deze reserve.

Beoogd effect

Het beoogd effect is het hebben van kaders waarmee getoetst kan worden of een onttrekking aan de reserve Corona kan worden gehonoreerd of niet. Daarnaast is het beoogd effect het vaststellen van de gewenste omvang van deze reserve.

Argumenten

1. De huidige omvang van de reserve Corona wordt niet als passend ervaren in de huidige nieuwe crisis.
Corona is niet weg maar de maatschappelijke en financiële effecten van de energie- en koopkrachtcrisis zijn zodanig dat de vraag aan de orde is of de omvang van de reserve Corona €4.279.000 moet zijn. Daar de financiële gevolgen van Corona op dit moment beperkter lijken dan die van de huidige crisis wordt een omvang van de reserve van €2.279.000 voorgesteld. Het vrijvallende bedrag van €2.000.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het college komt met een afzonderlijk voorstel voor crisisbesteding.

4. Het is goed dat er kaders zijn waaraan aanvragen getoetst kunnen worden.
Door een drietal voorwaarden te stellen waaraan voldaan moet worden alvorens er een beroep gedaan kan worden op de reserve Corona wordt voorkomen dat er aanvragen worden gedaan die niet passen bij het doel van de reserve Corona.

Kanttekeningen

1. De Coronacrisis is nog niet over.
Alhoewel de maatschappelijke en financiële gevolgen van de Coronacrisis beduidend minder zijn dan voorheen is de crisis nog niet over. Nog steeds raken mensen besmet en worden ziek. De gevolgen hiervan zijn echter wel veel beperkter dan voorheen. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op Corona gebied nauwgezet en doen, indien nodig, een voorstel tot aanvulling van deze reserve.

Financiën

Het financieel gevolg van dit raadsvoorstel is dat de reserve Corona wordt afgebouwd tot €2.279.000. Indien het voorstel met als dekking de reserve Corona wordt aangenomen komt de stand van de reserve Corona op €4.279.000. Dit betekent dat er een onttrekking gedaan kan worden van €2.000.000 aan de reserve Corona. Dit bedrag wordt vervolgens gedoteerd aan de Algemene Reserve. Mocht de raad niet of gedeeltelijk akkoord gaan met de ingediende voorstellen wordt de resterende reserve Corona hoger.

Communicatie

Over dit raadsvoorstel wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Uitvoering

De reserve Corona blijft beschikbaar voor Corona gerelateerde onttrekkingen. Bij voorstellen moet expliciet aangegeven worden dat aan het kader voor besteding van deze reserve wordt voldaan.

Evaluatie

Bij de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de stand van de reserve.

Bijlagen

Financieel overzicht reserve Corona.
Begrotingswijziging 2022–26.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0093

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 oktober 2022 met nummer 428734


gelet op artikel(en) 189 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

 1. De omvang van de reserve Corona terug te brengen naar €2.279.000. Dit onder de aanname dat het voorstel waarover de raad nog geen besluit heeft genomen wordt goedgekeurd (€500.000 Hanzejaar 2023).
 2. De vrijkomende middelen uit de reserve Corona van €2.000.000 te doteren aan de Algemene Reserve.
 3. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-26).
 4. De kaders vast te stellen waaraan een aanvraag voor een onttrekking uit de reserve Corona moet voldoen. De kaders zijn als volgt:
  - De aanvraag moet een directe relatie hebben met Corona, dit moet helder, duidelijk en traceerbaar zijn.
  - In de aanvraag moet duidelijk worden gemaakt waarom het voorstel nu wordt ingediend en niet tijdens de Coronacrisis.
  - De bijdrage vanuit de reserve Corona moet wezenlijk nut hebben voor de langere termijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-11-2022 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
BurgerbelangE Yildirim
PvdAT. Mehdi
D66I van Dijk en P.F. Van der Hammen
VVDM. Koning
SPM de Ridder
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema
Kies Bewust LokaalA.R. Nijenhuis en A.W. Jansen
StadspartijG.J.H. Pelgrim
CDAM. Purperhart
ChristenUnieC.G.T Oldenhuis

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag de videotulen.

Wethouder Boswinkel zegt toe:

 1. De raad wordt iedere maand geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de steunregeling energiekostencrisis.
 2. Besluitpunt 1 in het raadsvoorstel "Aanpassen van de omvang van de reserve Corona" wordt als laatste besluitpunt opgenomen, zodat het voorstel logischer is.
 3. Het college komt schriftelijk terug op de vraag over labels voor huurwoningen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 november 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-11-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen