Pagina delen

Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. een krediet van € 497.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 23.800,- te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. in 2019 een krediet beschikbaar te stellen voor het hoofdveld (ombouw van semi- naar volwaterveld) en het tweede veld (vervanging van toplaag) van totaal € 380.000,- en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 13.300 en € 12.000 het eerste jaar en € 18.000 en € 16.000 van het tweede jaar te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  3. de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen heeft, naast de 3 al bestaande velden, behoefte aan een extra veld. Daarnaast zijn er werkzaamheden nodig aan 2 van de 3 bestaande velden.

Uit een inventarisatie is het volgende gebleken:

1e veld (hoofdveld): Gaat nog circa 4 jaar mee. Het is wenselijk dit semiwaterveld te upgraden naar een volwaterveld.

2e veld: Vanwege plooien moet de toplaag worden vervangen.

3e veld: Ziet er prima uit en gaat nog circa 20 jaar mee.

4e veld: Een extra semiwaterveld is dringend noodzakelijk.

Afgesproken is dat de gemeente de kosten op zich neemt van het onderhoud aan het 1e veld (tot het niveau van een semiwaterveld), het vervangen van de toplaag van het 2e veld en de aanleg van het 4e veld.

De hockeyvereniging zal € 150.000 bijdragen in de ombouw van het 1e veld (tot het niveau van een volwaterveld).

De aanleg van het 4e veld zal plaatsvinden in 2017 en de overige werkzaamheden in 2019.

Beoogd effect

Een hockeyvereniging die beschikt over vier velden die van goede kwaliteit zijn en waardoor het niet meer nodig is dat een deel van de leden buiten de gemeente moet sporten.

Argumenten

1.1 De hockeyvereniging komt een veld tekort

Het ledenaantal van de vereniging blijft, tegen eerdere verwachtingen in, groeien. Oorzaken van deze groei zijn: de jongste jeugd daalt niet, de jeugd blijft langer lid, er zijn meer zij-instromers van rond de 10 jaar en het aantal senioren neemt toe.

Uit capaciteitsberekeningen van de vereniging (zie bijlage 1) blijkt dat een 4e veld nodig is.

1.2 Een jeugdledenstop dreigt

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft aangegeven dat als er geen extra veldcapaciteit komt er geen toekomst is voor de vereniging. De bond wil niet langer gedogen dat de thuiswedstrijden bij andere clubs worden georganiseerd. Dit zou betekenen dat er op de drie huidige velden met teveel leden gesport moet worden. Gevolg hiervan is dat de vereniging een jeugdledenstop in zal moeten voeren.

1.3 Met een 4e veld kunnen trainingen en thuiswedstrijden weer in Zutphen plaatsvinden en kunnen meer mensen gaan hockeyen

Op dit moment huurt de vereniging een veld in de gemeente Voorst. Dit is gelet op het standpunt van de hockeybond een onwenselijke situatie.

Daarnaast zorgt een 4e veld ervoor dat meer inwoners kunnen gaan hockeyen. Meer in beweging komen is een belangrijk uitgangspunt van de “Agenda Sport en Bewegen”.

Verder kan de vereniging met een 4e veld blijven groeien en dat zorgt voor een financieel daadkrachtige vereniging.

Tot slot heeft de vereniging de ambitie om hockey op een hoger niveau te spelen. Een 4e veld als semiwaterveld en een goed 2e veld dragen bij aan de technische ontwikkeling van de teams.

1.4 Het upgraden van het 1e veld naar een volwaterveld is niet strikt noodzakelijk

Om goed te kunnen hockeyen volstaat een semiwaterveld. De meerkosten ad € 150.000 van een volwaterveld neemt de vereniging voor haar rekening. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld (zie bijlage 2).

2 en 3 De reserve vervanging sportaccommodaties is hiervoor bedoeld

De kosten van de aanleg van een 4e veld (bestaande uit kapitaalslasten) kunnen gedekt worden uit de reserve vervanging sportaccommodaties. Om de gelden vrij te maken uit de reserve is een begrotingswijziging nodig. Zie verder bij het kopje financiën.

Kanttekeningen

1 Een semiwaterveld is duurder dan een zand-ingestrooid veld

Gezien de technische ontwikkelingen in het Nederlandse hockeyspel wordt een semiwaterveld nu meer als standaard gezien. Verder heeft de vereniging de ambitie om op een hoger niveau te spelen en past een dergelijk veld beter bij de club. Dit zorgt o.a. voor een betere technische ontwikkeling van spelers en komt talentontwikkeling ten goede.

Risico’s

Het risico bestaat dat de vereniging de eigen bijdrage van € 150.000,- niet bij elkaar krijgt. Mocht dit niet lukken dan betekent dit dat het plan van het hoofdveld wordt bijgesteld van volwaterveld naar semiwaterveld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na goedkeuring door het college en een positief raadsbesluit zal de wethouder sportzaken de samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig het geldende mandaatbesluit ondertekenen.

Na het beschikbaar stellen van de middelen volgt een meervoudig onderhandse aanbesteding. Het nieuwe veld, de ombouw van het 1e veld en het onderhoud aan het 1e en 2 veld zullen in één aanbesteding worden meegenomen. Dit is kostenbesparend, omdat er maar één bestek nodig is en maar één aanbestedingsprocedure.

De planning is dat het 4e veld in september 2017 gereed is, zodat de vereniging er tijdens het nieuwe seizoen 2017 gebruik van kan maken. Het onderhoud aan de andere 2 velden zal plaatsvinden in 2019.

Financiën

1e en 2e veld:

De gemeente neemt de kosten op zich van het onderhoud en aanpassing aan het eerste veld (semiwaterveld). De hockeyvereniging betaalt de meerkosten ad € 150.000,- voor de ombouw van het semiwaterveld tot het niveau van een volwaterveld.

De kosten voor het vernieuwen van de toplaag op het 2e veld bedragen € 180.000.

De rente en afschrijving voor deze twee velden bedragen in het jaar van aanleg respectievelijk €13.300 en € 12.000. Vanaf het tweede jaar bedragen de kapitaallasten ongeveer € 18.000 en € 16.000 per jaar. Deze kapitaallasten worden gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. De huidige stand van deze reserve is € 255.000.

4e veld:

De kosten voor de aanleg bedragen circa € 497.000 (zie bijlage 3).

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud bedragen circa € 10.500. Vanaf het twaalfde jaar stijgen deze kosten naar € 12.784 per jaar (zie bijlage 4).

Per september van dit jaar is er al onderhoud nodig. Voor 2017 zullen deze kosten worden gedekt uit de onderhoudsbudgetten sportvelden 6530112 en 6530113.

De kosten voor afschrijving bedragen in 2017 € 23.800. Vanaf 2018 bedragen de jaarlijkse kapitaallasten ongeveer € 36.000.

Het 4e veld betreft areaalvergroting. Dit zal meegenomen worden in de onderhoudsplannen sportvelden 2018.

Bijlagen

1. Capaciteitsprognoses.

2. Samenwerkingsovereenkomst realisatie waterveld MHC Zutphen versie 27 maart 2017.

3. Kostenraming vierde veld en velden 1 en 2.

4. Kostenraming jaarlijks onderhoud vierde veld.

5. Begrotingswijziging.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0046

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 april 2017 met nummer 92999b e s l u i t :

  1. Een krediet van € 497.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 23.800,- te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. In 2019 een krediet beschikbaar te stellen voor het hoofdveld (ombouw van semi- naar volwaterveld) en het tweede veld (vervanging van toplaag) van totaal € 380.000,- en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 13.300 en € 12.000 eerste jaar en € 18.000 en € 16.000 van het tweede jaar te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 8 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen heeft behoefte aan een extra veld. Daarnaast is onderhoud nodig aan twee van de drie bestaande velden. De hockeyvereniging zelf zal € 150.000 bijdragen in de kosten van het onderhoud. Het college stelt voor dat de gemeente de overige kosten ten behoeve van het onderhoud en de aanleg van het extra veld op zich neemt. De aanleg van het extra veld zal plaatsvinden in 2017, de onderhoudswerkzaamheden in 2019.

De raad wordt voorgesteld een krediet van € 497.000 beschikbaar te stellen (in 2017) voor de aanleg van het extra veld en een krediet van € 380.000 (in 2019) voor de onderhoudswerkzaamheden aan de twee bestaande velden. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve vervanging sportaccommodaties.

Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter of het voorstel besluitrijp is voor agendering op de raadsagenda.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 08-05-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan het college.

College geeft aan dat de 2 kostenramingen onder bijlagen 3 en 4 worden vervangen door een nieuwe kostenraming. Deze nieuwe kostenraming wordt tijdens deze vergadering uitgedeeld.

Voorzitter geeft het woord aan forumleden voor het stellen van vragen.

BewustZW vindt het bijzonder dat een kostenraming in het openbaar wordt besproken. Dit kan van invloed zijn op de inschrijving.

Groenlinks: Eerste vraag: Hoe verhouden inkomsten en uitgaven zich met elkaar? Een investering van vijf ton, waarbij de kapitaallasten worden gedekt uit de reserves. Doen wij dit structureel; kapitaallasten dekken uit reserves?

Tweede vraag: Hoe moeten we dit voorstel zien ten opzichte van andere verzoeken van andere verenigingen? Er is een totaalplan op komst; echter pas over enkele maanden. Is dit voorstel daarom niet te ad hoc?

BewustZW: Is deze werkwijze gelijk aan de afspraken die bijvoorbeeld in verleden zijn gemaakt met de Warnsveldse Boys?

D66: Bestaat er consensus over dit voorstel met betrokken partijen en zijn de partijen het met elkaar eens? D66 wil terughoudend zijn met het toekennen van structurele subsidies en geeft de voorkeur om te focussen op deelname aan activiteiten.

CDA vraagt aan D66 hoe de velden er dan moeten komen?

D66 heeft daar geen oplossing voor.

SP wil van D66 weten hoe de sportvelden in stand kunnen blijven zonder subsidies.

Voorzitter merkt op dat er geen tijd is om tijdens deze forumbijeenkomst de discussie te voeren over een oplossing op lange termijn. Graag nog korte reactie van D66.

D66 merkt op dat er geen kant en klare oplossing is maar wil wel kijken hoe dit voorstel zich verhoudt tot verenigingen die veel geld in kas hebben.

Lijst van Vliet steunt het voorstel.

ChristenUnie steunt het voorstel maar vraagt zich wel af of het college niet te snel gaat.

SP: De contributie is met 50 euro verhoogd. Klopt dit en is het college met de SP van mening dat deze terugbetaald moet worden aan de leden?

VVD steunt het voorstel.

PvdA steunt het voorstel en is benieuwd naar de antwoorden op de vragen over de andere verenigingen.

Graag minder technische termen in een voorstel.

De prognoses zijn 3 jaar oud. Is het verstandig om deze nog te hanteren?

Burgerbelang: Hoe gaat het met de eigen bijdrage van € 150.000,--? Wat zijn de prognoses met betrekking tot het aantal leden?

Stadspartij:  Waarom is de staat van onderhoud van de velden zo divers terwijl deze velden in hetzelfde jaar zijn aangelegd? Dan een vraag over de prognoses. Er komen 44 leden bij over 10 jaar en het aantal jeugdleden neemt af met bijna 100 leden. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot het genoemde argument dat de jeugd zo belangrijk is en dat er een jeugdstop moet komen als er geen vierde veld komt?

Voorzitter geeft woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College antwoordt dat er intensief wordt gesport en dat velden aan vervanging toe zijn. In de (ontwikkeling zijnde) toekomstvisie staat dat de sprotvelden van een redelijk tot goede kwaliteit moeten zijn. In de voorjaarnota wordt geld gevraagd voor deze visie. Voorbeeld Warnsveldse Boys: Deze velden zijn 8 jaar geleden aangelegd en als zij binnenkort moeten worden vervangen, dan zal het college ook deze club financieel steunen. We kijken naar verenigingen wat zij zelf kunnen en zullen verenigingen helpen bij de investeringen.

GroenLinks: We weten dus niet wat het totale plaatje is, maar we weten wel dat we dit bedrag alvast gaan uitgeven?

College: Dat klopt, maar de kapitaallasten zijn prima te dragen doordat we deze uitsmeren over een x aantal jaren.

GroenLinks: Maar het gaat wel om een hoog bedrag? GroenLinks heeft gevraagd naar een overzicht van inkomsten en uitgaven en moet constateren dat dit overzicht er nu niet is.

College: Dat klopt, maar in dit geval is er een vierde veld nodig omdat er 900 leden zijn en volgens de prognoses blijft dit zo. Bovendien hebben we nog geld in het potje. Deze is daarna leeg. Het college wil dit potje jaarlijks aanvullen.

GroenLinks: Dus we weten niet wat ons te wachten staat?

Ambtelijke ondersteuning namens het college: Dit voorstel gaat over een investering waarvan de kapitaalslasten worden gedekt uit de reservering. De toekomstvisie gaat over de basiskwaliteit van buitenvelden. Wat hebben we en welke onderhoudsbehoefte is er? Zo wordt de vervangingscyclus van 15 jaar teruggebracht naar 10 jaar. Hiervoor is geld nodig.

SP: Hoeveel geld zit in het reservepotje vervanging sportaccommodaties?

College: € 300.000,--

College gaat verder met beantwoording vragen.

Hoe zijn de verhoudingen met andere verenigingen? Iedere vereniging kan op ons rekenen, maar we kijken altijd wat de vereniging zelf kan doen.

Over de contributievraag van SP merkt het college op dat zij niet weet of de contributie verhoogd is en dat de gemeente hier niet over gaat. Stichting Leergeld kan worden ingezet als ouders sport voor kinderen niet kunnen betalen.

Excuses voor de vele technische termen (opmerking PvdA).

De eigen bijdrage van de vereniging is voor een luxe variant hockeyveld. Dus geen basiskwaliteit zoals in de toekomstvisie staat. Het college waardeert dat de vereniging hiervoor wil gaan en ze hebben nog 1,5 jaar om het bedrag van € 150.000,-- bijeen te brengen. Uiteraard vraagt de gemeente om een garantie van de hockeyclub voordat er wordt overgegaan tot aanbesteding van een luxe veld ipv een gewoon veld.

Reactie van college op BewustZW: Het gaat over richtbedragen en geen aanbestedingsbedragen.

BewustZw: Het is gebruikelijk om ramingen ter visie te leggen bij de griffie. Dit is beter voor de prijsvorming.

College: Het college zal dit navragen; voor nu was dit misschien een verkeerde inschatting.

Reactie van college op Stadspartij: Waarom verschil in velden is niet bekend. De reden van de enorme plooi is niet bekend.

Stadspartij: Mogelijk dus ook over 2 jaar een plooi in het andere veld?

College weet dit niet, maar vraagt het na.

College: Minder jeugd zien we overal terug en komt door krimp.

Stadspartij: Het college gebruikt de toename van jeugd als argument voor een vierde veld, maar het argument klopt niet.

College: Ook ouderen gebruiken veld. Het argument is: Er is een vierde veld nodig gelet op aantal leden en om te voorkomen dat thuiswedstrijden elders moeten worden gespeeld.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer en dit voorstel gaat voor debat en besluitvorming door naar de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaringen zijn afgelegd door dhr. Putker en mevr. Timmer.
Geen amendementen ingediend