Pagina delen

Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een tweede voetgangersbrug op het Wijnhof te realiseren en voor te stellen hiervoor € 60.000,-- beschikbaar te stellen en de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 12-3-2013 heeft het college ingestemd met de definitieve inrichting van het Wijnhofpark. Hierin was een tweede brug voorzien maar op dat moment was er geen budget om deze te realiseren. De subsidie van de Regio Stedendriehoek kon hierdoor niet volledig benut worden. Door een meevaller in de kosten van vervanging van 2 bruggen in de Zuidwijken via het investeringsplan is dit budget er wel.

Beoogd effect

Creëren van een aantrekkelijke en veilige wandelronde in het Wijnhofpark, zodat de natuurbeleving dicht bij de stad wordt vergroot.

Argumenten

1.1  De tweede brug maakt de wandelronde compleet en veilig

De huidige wandelronde in het Wijnhofpark loopt noodgedwongen over het fietspad van de provinciale brug(N348) over de Berkel Dit is niet de meest veilige ronde. Door de aanleg van de tweede voetgangersbrug is de ronde compleet en blijft men in het park, zo ontstaat een veilige wandelronde.

1.2  De aanleg van een tweede brug versterkt de natuurwaarde.

Doordat de ronde compleet wordt, hoeven de mensen niet meer over het fietspad van de provinciale weg en blijft men in het park. Hierdoor is de beleving van de natuurwaarde groter

1.3  De aanleg van een tweede brug is altijd de wens van de bewoners geweest

In het ontwerpproces van het Wijnhofpark (2012/2013) is door de bewoners aangegeven dat de 2e voetgangersbrug een grote wens is. Door onvoldoende budget is toen besloten de tweede brug niet uit te voeren en gebruik te maken van het provinciale fietspad. In het ontwerp is wel altijd rekening gehouden met een mogelijke tweede brug in de toekomst.

3.1 Er is financiële ruimte binnen het krediet Vervanging Peppelenbrug en Schoolbrug Zuidwijken.

De aanbesteding van het vervangen van de twee bruggen is beduidend lager uitgevallen dan voorzien en het werk is zonder tegenslagen uitgevoerd. Vandaar dat ruimte in het krediet is ontstaan.

Risico’s

Het werk moet voor 1-1-2016 gereed zijn i.v. m. eisen t.a.v. de subsidie van de Regio Stedendriehoek.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De stakeholders van het project Wijnhofpark moeten worden geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie 

 Ivm subsidie wordt nadien een rapportage verwacht

Financiën

De totale kosten worden begroot op € 60.000 exclusief BTW. Hiervan kan € 30.000 worden gedekt uit de vrijval van de kapitaallasten van het krediet Vervangen Peppelenbrug en Schoolbrug. Daarnaast is er nog een restant subsidie van de Regio Stedendriehoek vanuit het Regiocontract beschikbaar, hieruit zal de resterende € 30.000 worden aangewend ten gunste van het nieuwe krediet. Voor de subsidie is 50% inzet van eigen middelen noodzakelijk, die is nu beschikbaar.

De onderhoudskosten worden begroot op € 1.500 per jaar, deze komen ten laste van het budget waarmee de begroting jaarlijks wordt verhoogd i.v.m. uitbreiding van het areaal.

Bijlagen

Definitief schetsontwerp 1 oktober 2012

 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0105

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 juni 2015 met nummer 62999b e s l u i t :

Een tweede voetgangersbrug op het Wijnhof te realiseren en voor te stellen hiervoor € 60.000,-- beschikbaar te stellen en de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De Raad wordt voorgesteld een krediet van €60.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen waardoor het mogelijk wordt een tweede voetgangersbrug op het Wijnhof te realiseren.

Op 12 maart 2013 heeft het college ingestemd met de definitieve inrichting van het Wijnhofpark. Hierin was een tweede brug voorzien maar op dat moment was er geen budget voor om deze te realiseren. De subsidie van de regio Stedendriehoek kon hierdoor niet volledig benut worden. Door een meevaller in de kosten van vervanging van twee bruggen in de Zuidwijken via het investeringsplan is dit budget er nu wel.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad ex artikel 189 e.v. van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 07-09-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Vervolgens licht hij kort het onderwerp toe en wordt gemeld dat de inspreker van vanavond afziet van zijn spreekrecht. Wel wordt de inspreekreactie bijgevoegd bij het verslag. Tevens vat hij kort de tekst samen.

Vervolgens krijgt het college het woord om het voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat het plan al in 2013 gerealiseerd had moeten worden maar dat toen geen middelen beschikbaar waren. Daar er nu geld overblijft uit de Zuidwijken en er provinciaal geld beschikbaar is, kan het plan nu alsnog uitgevoerd worden.

Het college hecht veel waarde aan de extra veiligheid die de voetgangersbrug met zich meebrengt.

De Stadspartij vindt het een goed voorstel. Men is blij met de betrokkenheid van de omwonenden.

GroenLinks is eveneens tevreden dart de brug er komt en is blij met de positieve reactie van de omwonenden.

Het CDA is voor het plan

De SP is voor het plan maar vraagt of er niet nog andere bestedingsdoelen waren voor het geld.

Burgerbelang vindt het een goed voorstel.

De VVD vindt het een prima plan en is blij dat nu toch geld vrijgemaakt kan worden.

De PvdA is blij met de brug en vraagt tevens naar de natuurspeelplaats die er moet komen.

D66 is blij met de brug. Men vraagt zich alleen af waarom soms de naam Berkelpark en dan weer Wijnhofpark opduikt.

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

Op de vraag van de SP antwoordt men dat er wel andere bestedingsdoelen te vinden zijn mar dat men de brug belangrijk vindt.

De natuurspeelplaats komt er. Deze wordt met behulp van het Oranjefonds gerealiseerd.

Het park heeft het Wijnhofpark. De Wijk als geheel heet Berkelpark.

Het college verzoekt het forum of men bezwaar heeft tegen een behandeling op dezelfde avond in de raad.

De voorzitter inventariseert of er bezwaren zijn. Die zijn er niet en vervolgens concludeert hij dat het stuk dezelfde avond door kan voor behandeling in de raad. Hierna sluit hij de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

 
Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend