Pagina delen

Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. een krediet van in totaal € 335.000,00 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de drinkwaterproductielocatie van Vitens aan de Weg naar Vierakker te Zutphen inclusief een geoormerkt bedrag voor toekomstige kosten, gebaseerd op sloop van de opstallen.
 2. de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2017-12).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De drinkwaterproductielocatie van Vitens aan de weg naar Vierakker 47 heeft voor de bedrijfsvoering van Vitens geen functie meer als gevolg van het feit dat het drinkwater met ingang van 2017 wordt geleverd vanaf het productiebedrijf Epe. De locatie wordt daarom 6 maanden na inlevering van de waterwinvergunning afgesloten van het watertransportnet. De sluiting is onderdeel van de overeenkomst duurzame drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015.

Vitens heeft ons college op 12 juli 2016 in kennis gesteld van hun voornemen tot overdracht aan de gemeente van de locatie, bestaande uit een drietal percelen C 3088, 3089 en 3090.

Beoogd effect

Nakomen van de afspraak die is gemaakt tussen de gemeente Zutphen en Vitens op basis van het Raadsbesluit d.d. 30 oktober 1978 nr. 20 en vastgelegd in de koopovereenkomst en notariële akte van 28 december 1978.

Kansen creëren voor de doorontwikkeling van de zone tussen het Waterkwartier, Helbergen, ·de Zuidwijken en de laan naar Eme tot een ecologisch stadspark en de rol die het terrein kan spelen bij de verduurzaming van Zutphen.  

Argumenten

1.1 De afspraak tot terugkoop is als verplicht vastgelegd in de koopovereenkomst en notariële akte.

In de koopovereenkomst en akte uit 1978 voor de overdracht van drie percelen behorend bij de drinkwaterproductielocatie aan de Weg naar Vierakker door de gemeente Zutphen aan NV Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland (nu Vitens N.V.), is een terugkoopplicht opgenomen. 

De terugkoopplicht geldt voor de percelen C 3089 (toen C2890) zijnde een put en C 3090 (toen C 3048 en 2949) zijnde een waterwingebied. Daarnaast is in de akte een terugkooprecht opgenomen voor het perceel C 3048 (nu 3088) met dienstwoningen.

In 1969 (akte d.d. 26 november 1969 naar aanleiding van Raadsbesluit d.d. 25 april 1966 tot overdracht van het gemeentelijk waterleidingbedrijf aan WLM Oost Gelderland) waren het pompstation, perceel C 1957 (nu C 3090) met bijbehoren en de watertoren al overgedragen.

In de praktijk wordt onder de productielocatie nu verstaan het gehele perceel C 3090, bestaande uit het in 1969 in eigendom verkregen pompstation met toebehoren én het in 1978 in eigendom verkregen waterwingebied en put.

Alleen voor de percelen die in 1978 zijn overgedragen is notarieel een terugkoopplicht overeengekomen met Vitens voor een bedrag van fl. 26,50 m2.

In overleg met Vitens is vastgesteld dat de terugkoopverplichting op basis van intentie zou moeten gelden voor de gehele productielocatie en niet alleen voor het deel dat in 1978 is overgedragen. De bestemming is ´bedrijf´ met de aanduiding ´waterleidingbedrijf´.  het grondwaterbeschermingsgebied heeft een dubbelbestemming. Bij een gewenste functieverandering hoort vervolgens een verandering van het bestemmingsplan. De bestemming kan worden gewijzigd nadat de waterwinvergunning door de Provincie is ingetrokken.

De gemeente maakt geen gebruik van het recht de dienstwoningen terug te kopen. Deze woningen worden nog bewoond door (voormalig) personeel van Vitens. Dat betekent dat ze in verhuurde staat zouden worden gekocht op basis van taxatie. Woningen passen niet meer in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Op de woningen rust al de bestemming ´wonen´. Dat maakt verkoop door Vitens zelf eenvoudig op het moment dat de woning niet meer gebruikt hoeft te worden voor personeel. 

1.2 De koopsom is gebaseerd op de in 1978 gemaakte prijsafspraak, omgerekend naar euro´s zonder indexering.

Als gevolg van de in 1978 gemaakte prijsafspraak, gekoppeld aan de terugkoopplicht, en het feit dat in de onderhandelingen is overeengekomen deze afspraak (omgerekend naar euro´s zonder indexering) toe te passen op het hele complex is het aankoopbedrag relatief laag. De aankoop betreft echter zowel waardevaste grond als incourante opstallen.

1.3 Het budget is benodigd voor de aankoop van het terreininclusief gebouwen

De koopsom van het terrein is gebaseerd op de vooraf overeengekomen prijs van fl. 26,50 per m2 (omgerekend € 12,03 per m2) en de kosten koper (overdrachtsbelasting, kadaster, notariële kosten).

1.4 Extra budget is nodig omdat onvoldoende zeker is of en hoe gebouwen kunnen worden gehandhaafd.

Om de mogelijkheden open te houden bij het zoeken naar een nieuwe duurzame invulling van het terrein is het uitgangspunt de productielocatie (terrein inclusief opstallen) als geheel aan te kopen. Met Vitens is overeengekomen dat het terrein veilig wordt opgeleverd en dat de dubbelbestemming waterwinning er af kan met een wijzigingsplan. Dit houdt in dat de Provincie goedkeuring moet hebben verleend om de vergunning in te trekken.

Afhankelijk van de planontwikkeling zijn diverse scenario’s mogelijk. Naast verkoop van terrein en opstallen kan het zijn dat gebouwen verhuurd worden en dat kosten gemaakt moeten worden om ze voor het beoogde doel bruikbaar te maken. Er is ook een mogelijkheid dat de opstallen niet gehandhaafd kunnen worden. Het is op voorhand niet mogelijk deze kosten in te schatten. In het budget is daarom een bedrag opgenomen wat geoormerkt wordt voor toekomstig te maken kosten op basis van globale sloopkosten (als minimale kostenvariant).

Kanttekeningen

1.1 Aankoop geeft niet alleen kansen maar ook risico's.

Het aankoopbedrag is relatief laag maar de kans is groot dat de gemeente in de toekomst kosten moet maken om de incourante opstallen te slopen of geschikt te maken voor het beoogde gebruik en het terrein in te richten en te onderhouden wanneer grond en opstallen niet als geheel verkocht kunnen worden. Afhankelijk van de invulling van het terrein kunnen andere eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de bodemkwaliteit.

1.2 Er is leegstandbeheer voor de gebouwen en terrein nodig.

Het terrein en de gebouwen moeten worden beheerd en onderhouden tot een invulling is gevonden en de bestemming is aangepast. Het terrein wordt door Vitens veilig opgeleverd met een proces verbaal van oplevering, getekend door beide partijen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de toegankelijkheid van het terrein en gebouwen en de waterbezinkbassins en putten. Vitens zal voor de gemeente een zo compleet mogelijk locatiedossier samenstellen als een soort service voor goede overdracht.

Om vandalisme en kraak tegen te gaan zal leegstandbeheer op de opstallen worden toegepast. In dat kader zal een aantal minimale voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Bij het zoeken naar een alternatieve invulling van terrein en gebouwen kunnen ook in de tussenliggende periode van leegstand wellicht kansen gecreëerd worden voor de ontwikkeling van het terrein en de opstallen en kan een positieve bijdrage worden geleverd aan de omgeving van het terrein.

Uitgaande van een maximale overbruggingsperiode van vijf jaar voor een nieuwe invulling van het terrein is een budget geraamd voor bijkomende beheer- en onderhoudskosten. Deze structurele kosten worden vanaf 2018 meegenomen bij de begroting.

1.3 Voor de raming van toekomstige kosten worden sloopkosten als minimale variant gehanteerd.

In het kader van duurzaamheid en mogelijk creatief hergebruik is met Vitens overeengekomen het complex als geheel over te nemen tegen de vooraf overeengekomen prijs. Omdat op voorhand niet is in te schatten of de bestaande opstallen hergebruikt kunnen worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn (afhankelijk van invulling) is als minimale kostenvariant een berekening gemaakt van de verwachte sloopkosten voor het complex. Deze kosten vormen het uitgangspunt voor een reservering voor mogelijk toekomstige kosten.

Als tegemoetkoming in de mogelijk toekomstige kosten is met Vitens overeengekomen dat zij een bijdrage betalen voor ongeveer een derde deel van de geprognotiseerde globale (sloop)kosten.

Risico’s

Wanneer de opstallen niet verkocht kunnen worden heeft de gemeente een incourant object in haar vastgoedportefeuille. Om het object verhuurbaar te maken zullen wellicht kosten gemaakt moeten worden die de gereserveerde sloopkosten overtreffen. Het is onzeker of deze meerkosten in een realistische en marktconforme huurprijs verdisconteerd kunnen worden.

Wanneer over wordt gegaan tot sloop van de opstallen kan het zijn dat de sloopkosten hoger uitvallen dan begroot.

Wanneer binnen 5 jaar geen nieuwe invulling wordt gevonden zullen de beheerkosten vanuit het reguliere budget van Vastgoed moeten worden voldaan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wanneer de raad het benodigde budget beschikbaar stelt, wordt de overeenkomst met Vitens getekend en kan de grond met opstallen notarieel overgedragen worden. Op grond van de akte moet dat binnen zes maanden na staken van de waterwinning gebeuren. Staking was eind december 2016. Afgesproken is dat overdracht plaats vindt na inspectie en nadat de Provincie de vergunning heeft ingetrokken. De boeteclausule uit de akte voor latere overdracht wordt niet toegepast.

Vanaf het moment van overdracht wordt het complex toegevoegd aan de vastgoedportefeuille overige objecten. Vastgoed zorgt voor leegstandsbeheer in afwachting van een nieuwe invulling van het complex. Beheer en onderhoud van het terrein wordt uitgevoerd door team B&O en vanaf 2018 opgenomen in de begroting (door opname in het areaal). Gezien de ligging van het complex in het hart van het beoogde Emerpark en de link met de ontwikkelingen rond educatie en participatie in het betreffende gebied zoals recent door de raad is voorgesteld ligt een maatschappelijke bestemming voor de hand. Op dit moment hebben zich al diverse geïnteresseerden gemeld.

Er wordt uitgegaan van een termijn van vijf jaar om tot een nieuwe invulling te komen.

Rapportage/evaluatie

Na aankoop wordt het complex opgenomen in de vastgoedportefeuille en beheerd door GZVG tot een nieuwe invulling wordt gevonden.

Financiën

éénmalige kosten

 • aankoopbedrag          € 165.000,00 (13.720 m2 x € 12.03)
 • bijkomende kosten     € 15.000,00

toekomstige kosten 

                                           € 155.000,00 op basis van globale sloopkosten

totale kosten Gemeente         € 335.000,00

Bijdrage Vitens          € 50.000,00

Kapitaallasten 2017 zijn nihil.

Bijlagen

 1. concept Koopovereenkomst
 2. overzicht productielocatie perceel C3090 kadastraal
 3. begrotingswijziging
 4. aankondiging verkoop productielocatie Vitens d.d. 12 juli 2016
 5. verkoop akte 1978 met terugkoopplicht
 6. overzichtskaart eigendommen Vitens
 7. offerte sloopkosten

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 juni 2017 met nummer 87402


 

 


b e s l u i t :

 1. een krediet van in totaal € 335.000,00 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de drinkwaterproductielocatie van Vitens aan de Weg naar Vierakker te Zutphen inclusief een geoormerkt bedrag voor toekomstige kosten, gebaseerd op sloop van de opstallen.
 2. de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2017-12).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Vitens heeft ons college op 12 juli 2016 in kennis gesteld van hun voornemen tot overdracht aan de gemeente van de  drinkwaterproductielocatie van Vitens aan de weg naar Vierakker 47. Deze locatie heeft voor de bedrijfsvoering van Vitens geen functie meer als gevolg van het feit dat het drinkwater met ingang van 2017 wordt geleverd vanaf het productiebedrijf Epe.

In de koopovereenkomst en akte uit 1978 voor de overdracht van drie percelen behorend bij de drinkwaterproductielocatie aan de Weg naar Vierakker door de gemeente Zutphen aan NV Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland (nu Vitens N.V.), is een terugkoopplicht opgenomen. De gemeente maakt geen gebruik van het recht de dienstwoningen terug te kopen.

De raad wordt voorgesteld een krediet  beschikbaar te stellen voor de aankoop van de drinkwaterproductielocatie van Vitens aan de Weg naar Vierakker te Zutphen inclusief een geoormerkt bedrag voor toekomstige kosten, gebaseerd op sloop van de opstallen. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanwege de afwezigheid van mevrouw Van Dijk, neemt mevrouw Verwoort het voorzitterschap van de vergadering over.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat zich geen belangstellenden hebben gemeld om gebruik te maken van het recht om in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het College maakt melding van een vijftal punten.

 • Op 4 juli behandelt het College een memo over de afwikkeling van de sluiting van het zwembad. Vervolgens zal deze memo aan de raad worden verstuurd.
 • De zeven gemeenten in de CleanTech regio zullen een convenant met het UAF sluiten. Het UAF is een organisatie die hoog opgeleide statushouders begeleidt naar opleiding en werk. Spreker verwijst naar de motie van D66 die eerder in de raad aan de orde geweest.
 • Er is opnieuw een wachtlijst ontstaan bij Veilig Thuis. Deze wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en verzoeken tot onderzoek, in combinatie met een aantal zieken de organisatie. De verwachting is dat de wachtlijst begin augustus weer is weggewerkt. In totaal staan er 6 personen uit de Gemeente Zutphen op de wachtlijst.
 • Dagelijks Bestaan, Woonbedrijf Iedereen en de Gemeente zijn het eens geworden om voor maximaal één jaar op het noordelijk deel Dagelijks Bestaan te huisvesten, met name voor wat betreft het woon-zorg gedeelte. Voor dagbesteding is reeds een andere locatie gevonden.
 • De vier aandeelhoudende gemeenten van vliegveld Teuge hebben een brief in voorbereiding voor de staatssecretaris, met het verzoek om in gesprek in te gaan met de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland. Wellicht sluit de Commissaris van de Koning daar ook bij aan. De mogelijkheden tot wijziging van de vliegroute zijn daarbij onderwerp van gesprek.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een initiatiefvoorstel aan, dat zal worden ingediend door D66, GroenLinks en de VVD. Dit voorstel zal medio augustus worden aangeboden aan het Presidium en betreft LHBT beleid.

 D66 kondigt een motie aan inzake haalbaarheidsonderzoek Vikingschip. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

GroenLinks verwijst naar de brief waarin wordt gesproken over concrete contacten met de vervoerder wat betreft de inzet van elektrische voertuigen. De fractie vraagt of hieraan een concrete realisatietermijn is verbonden.

Het College is niet op de hoogte van een eventuele termijn en vraagt in hoeverre het antwoord op deze vraag van belang is voor de raadsbehandeling. Het College is bereid om voor een antwoord te zorgen, maar adviseert de besluitvorming van vanavond daar niet door te laten frustreren.

6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

GroenLinks is blij dat er gebruikt gemaakt gaat worden van het aankooprecht. Spreker vraagt of de afspraak is gemaakt dat dat er geen bezwaar kan worden gemaakt zodra dit bij het Emerpark getrokken gaat worden. Onduidelijk is of dit mogelijk voor beperkingen kan zorgen.

Het College antwoordt dat een dergelijke afspraak nooit is overeen gekomen. Er mag daarom van worden uitgegaan dat er geen sprake is van beperkingen.

De PvdA beoordeelt het plan positief. Wel constateert de fractie dat er slechts één offerte bij de stukken is gevoegd. De fractie vraagt of er wel meerdere offertes zijn opgevraagd.

Het College zal dit navragen bij de portefeuillehouder en tijdens de aansluitende raadsvergadering beantwoorden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017

Ingekomen stuk 3 - Koffieaanbesteding Zutphen
(06-06-2017 / Facilitair / 103848)

GroenLinks verwijst naar het Forum van 1 juni. Bij de ‘Kaderstelling Inkoop Duurzaam en Lokaal’, heeft GroenLinks reeds gewezen op de Brief van Max Havelaar. Er zou een memo volgen met uitleg over aanbesteding zonder duurzaamheidseisen, waarbij concreet zou worden aangegeven wat de gemeente gaat doen om Fairtrade gemeente te blijven. De fractie heeft deze memo echter nog niet gezien.

Het College geeft aan dat, als er een memo is toegezegd, deze er ook zal komen. Verder kan het College staande de vergadering geen concreet antwoord op geven.

 

Ingekomen stuk 11 – betr. E-bus / toeristentreintje Zutphen
(22-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 105869)

GroenLinks verzoekt het College te reageren om ingekomen stuk 11.

Het College geeft aan nog in gesprek te zijn met de betreffende ondernemer. Er wordt serieus naar de mogelijkheden gekeken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017

D66 verwijst naar het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal en informeert naar eventuele bewonersprotesten.

Het College wijst er op dat het ontwerpplan ter kennisgeving is opgenomen op de lijst. De vraag blijft open staan.

Fractie Pepers en Verwoort wijst op de memo Stichting Zutphen Promotie, die ter afdoening voorligt. Deze zou in een Forum worden behandeld.

Het College wijst er op dat de memo is toegezonden aan de raadsleden. Agendatechnisch is het niet mogelijk om de memo en de toelichting te behandelen in het Forum van vandaag. De Forumbehandeling is verplaatst naar begin september.

10. Vaststellen Forumverslagen

10a. Forumverslag 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 19 juni 2017 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van 19 juni 2017 conform kan worden vastgesteld. Derhalve is geen besloten bespreking nodig.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend