Pagina delen

Aanbesteding verbreding oude IJsselbrug en groot onderhoud oude IJsselbrug

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.335.000 ten behoeve van de gunning en uitvoering van de Brugverbreding en groot onderhoud van de oude IJsselbrug.
 2. Dit extra krediet te dekken via een onttrekking van € 1.335.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad”.
 3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2017-5).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2015 en 2016 is het ontwerpproces verricht en zijn de procedures vastgesteld voor de verbreding en het groot onderhoud van de oude IJsselbrug. Het proces kenmerkte zich door veel inspraak en overleg, maar in het algemeen positieve reacties op het voorstel. De raad is op verschillende momenten bijgepraat over de voortgang.

De verbreding van de brug is gekoppeld aan het noodzakelijke groot onderhoud. Dit groot onderhoud dient verricht te worden in 2017.

Het fietspad aan de brug is afgeschreven. De ambitie is om gelijktijdig met de werkzaamheden eveneens de kleurstelling van de brug te veranderen, duurzaamheid en cleantech concreet en toepasbaar te maken en de verlichting op de brug aan te pakken.

Op basis van het ontwerp is een Europese aanbesteding gestart. Het werk is te bestempelen als zeer ambitieus: er moet heel veel werk verricht worden in een zeer korte tijd (zomer 2017), met een deadline van het volledige werk van eind 2017, waarbij veel logistiek management (gemotoriseerd verkeer, voetgangers, fietsers, scheepvaart en trein) moet worden verricht. De gemeente wil graag een vernieuwende renovatie verrichten aan de brug, waarbij het vastgesteld ontwerp leidend is. Deze onderwerpen, en met name de regie op de uitvoering en planning, waren belangrijke selectiecriteria in de aanbesteding.

Ondernemers en bewoners zijn actief betrokken bij het ontwerpproces en bij de logistiek rondom de uitvoering. Met name de duur van afsluiting wordt vanuit eenieder meegegeven als het belangrijkste aspect, naast maatregelen in de omgeving om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Beoogd effect

De oude IJsselbrug is een markant bouwwerk en is een belangrijke IJsselverbinding tussen De Hoven en het centrum van Zutphen. Een mooie en goed onderhouden brug, die goed gebruikt kan worden door gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd vrachtwagens), fietsers en voetgangers is erg belangrijk. In het programma Rivier in de Stad is het project opgenomen voor verbreding van de brug voor fietsers en voetgangers en het maken van directe verbindingen voor de voetgangers naar de Tichelbeekse waard en de IJsselkade.

De grootschalige aanpak van de verbreding en het groot onderhoud maakt het mogelijk eveneens de kleur en de verlichting van de brug aan te passen aan het bijbehorende ontwerp.

Argumenten

1.1  Er ligt een goed doortimmerd plan (logistiek, planning, techniek, engeneering, uitvoering) van de beoogd aannemer dat ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen in de aanbesteding.

De afgesloten periode voor autoverkeer wordt (onderbouwd) bekort van 13 naar 8 weken in de zomervakantie met nauw detail-management met ruimte gecalculeerd voor extra inzet van menskracht en opschalen indien nodig. De volledige opleverdatum is december 2017. De autobrug blijft open voor fietsers en voetgangers en hulpdiensten. Dit is een eis vanuit de gemeente. SROI – inzet is conform het gemeentelijk beleid. Waar praktisch mogelijk zal in overleg met Het Plein extra Zutphense menskracht worden ingezet.

1.2  Er wordt een duurzame wijze van verbreding en onderhoud voorgesteld (composiet) die positief doorwerkt op de levensduur van de brug en het benodigde toekomstige onderhoud.

Het brugdek van het hefdeel wordt volledig vervangen door composiet, waardoor het hefwerk minder wordt belast. Daarnaast zorgt het er voor dat de belasting van de bestaande boogbrug minder is en daarmee de levensduur beter garandeert.

1.3  In de aanbieding is opgenomen het schilderwerk van de boogbrug en het hefdeel en de vernieuwing van de verlichting op de gehele brug.

Deze toevoegingen zijn omvangrijke werkzaamheden, met benodigde milieumaatregelen op de brug, en betekenen een betere conservering van de boogbrug / hefbrug.

1.4  Omwille van planning van engineering door de aannemer is het nodig om een gunning onder voorbehoud te doen.

Deze gunning wordt gedaan onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van extra krediet door de raad. Mocht onverhoopt de raad geen aanvullend krediet beschikbaar stellen, dan worden deze engineerings-werkzaamheden verrekend met de aannemer met de bestaande middelen.

1.5  De voorgestelde aanneemsom is hoger dan in de beschikbaar gestelde kredieten (verbreding en groot onderhoud).

Het inschrijfbedrag van de aannemer is € 7,5 mln.. Beschikbaar gesteld is € 6,185 mln., waarvan € 2,015 vanuit het Groot Onderhoudsprogramma IJsselbrug. De beoogde werkzaamheden zijn wel volledig opgenomen in de aanneemsom (verbreding, schilderwerk, led-verliching gehele brug, groot onderhoud, composiet). Daarnaast wordt door de aannemer ingecalculeerd dat direct kan worden opgeschaald of werkzaamheden verricht in het weekend of met ruimere werktijden doordeweeks. Het beoogde projectteam is fors, maar passend bij de ambitieuze planningsgebonden opgave. De risico's zijn hiermee verdisconteerd in de uitvoeringsorganisatie.

2+3Er is een aanvullend krediet nodig van € 1,335 mln..

Het aanvullend krediet is beschikbaar met de reeds beschikbaar gestelde investeringsmiddelen voor het project Rivier in de Stad (V 04.05.03.04). De stand per 31 december 2016 van deze investeringsmiddelen is € 22.000.000. Deze middelen zijn vastgelegd in het beklemd middel "Sleutelproject Rivier in de Stad".

3.1 De benodigde begrotingswijziging is toegevoegd.

Kanttekeningen

De planning van de werkzaamheden is ambitieus. De voorbereiding vergt ook tijd. Derhalve wil de aannemer op korte termijn aan de slag met voorbereidende werkzaamheden.

Er moet veel werk verricht worden in korte tijd. De aannemer calculeert vooraf in dat er opgeschaald en uitgebreid kan worden. Dit voorkomt discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of er bij tegenvallers in de voortgang ruimte voor opschalen is.

Van de zijde van de gemeente vergt de aanpak een gelijkwaardige, uitvoeringsgerichte organisatie voor de periode februari 2017 - december 2017 met een piek in de zomervakantie. Er wordt ingezet op extra inhuur op toezicht en constructieve doorrekening en intern afgestemd over de uitvoeringsorganisatie.

Risico’s

De aannemer borgt de risico's in de uitvoering en uitvoeringsorganisatie. De planning is uitgedetailleerd en haalbaar. De borging van risico's in meegenomen in de aanneemsom en verklaart deze.

De gemeente heeft diverse technische beoordelingen gedaan over de staat van onderhoud van de bestaande constructie. Hierover is een second opionion verricht die de eerdere technische beoordeling bevestigt. Deze technische beoordeling is de basis voor de aannemer. Eventuele verschillen in de feitelijke staat en eerdere beoordeling zijn voor risico van de gemeente Zutphen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er is divers overleg met belanghebbenden over de werkzaamheden op het werk (RWS, NS, ProRail, Waterschap, gemeente).

Er wordt momenteel al flink ingezet op communicatie over omleidingsroutes en goede geleiding van verkeer middels verkeersregelaars, bebording en duidelijke digitale en papieren kaartjes met routes. Hierin zijn betrokken bedrijven, instellingen en ondernemers uit Zutphen, bewoners (algemeen en specifieke bewonersgroepen De Hoven en IJsselkade), provincie, RWS, aanliggende gemeenten, Verkeers-informatiedienst, Vervoersregio Stedendriehoek, Stichting Zutphen Promotie, Binnenstadsmanagement, hulpdiensten etc..

Er is momenteel gerichte informatie en communicatie middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatie op de website en binnenkort via een App InZutphen. Daarnaast volgt op locatie toelichting op de voortgang.

Met een aantal initiatiefnemers is overleg om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsselbrug een (passend en niet belemmerend) evenement te organiseren.

Belangrijk is dat de werkzaamheden grotendeels in de zomervakantie worden uitgevoerd. Toeristisch gezien zal er waar mogelijk worden ingespeeld op de werkzaamheden. Bij de recente uitvoering van de tunnels, de haven en P+R is regelmatig gebleken dat er interesse is bij groepen voor toelichting.

Rapportage/evaluatie

De raad wordt actief geïnformeerd over de voortgang.

Financiën

Er is een beschikbaar projectbudget Rivier in de Stad waaruit dit kan worden gedekt (V 04.05.03.04). dit budget is vastgelegd in het beklemd middel  "Sleutelproject Rivier in de Stad". De stand per 31 december 2016 van deze investeringsmiddelen is € 22.000.000.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 februari 2017 met nummer 65919


gelet op art. 189 jo. art. 192 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

 1. Een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.335.000 ten behoeve van de gunning en uitvoering van de Brugverbreding en groot onderhoud van de oude IJsselbrug.
 2. Dit extra krediet te dekken via een onttrekking van € 1.335.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad”.
 3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld extra krediet beschikbaar te stellen voor zowel verbreding en onderhoud van de oude IJsselbrug als voor het beklemd middel "Sleutelproject Rivier in de Stad" en hiervoor een begrotingswijziging door te voeren.

De oude IJsselbrug is een markant bouwwerk en is een belangrijke IJsselverbinding tussen De Hoven en het centrum van Zutphen. In het programma Rivier in de Stad is het project opgenomen voor verbreding van de brug voor fietsers en voetgangers en het maken van directe verbindingen voor de voetgangers naar de Tichelbeekse waard en de IJsselkade.

Met dit voorstel wordt een mooie en goed onderhouden brug beoogd, die goed gebruikt kan worden door gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd vrachtwagens), fietsers en voetgangers. De grootschalige aanpak van de verbreding en het groot onderhoud maakt het mogelijk eveneens de kleur en de verlichting van de brug aan te passen aan het bijbehorende ontwerp.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-03-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 1. De voorzitter opent om 20.00uur de vergadering. Refereert aan de gestuurde memo. Wijziging bestemming van 1,3 miljoen om extra werkzaamheden aan de brug mogelijk te maken. Aan het eind van de bijeenkomst wordt bepaald of het onderwerp rijp is voor behandeling in de raad zelfde avond.
 2. College: werk aan de brug maakt deel uit van Rivier in de Stad, vooraf geplande werken zijn binnen budget, vraag is om extra meerwerk meteen op te nemen voor verbreden fietspad, verven van de brug, etc. Er kan tijdswinst geboekt worden, maar het kost ook meer.
 3. Vragen van de raad:

ChristenUnie: kan goed met de plannen leven, de brug minder lang dicht is ook prima. Vraag: hoe zit het met rondleidingen tijdens de periode dat de brug eruit ligt, rotonde Brummen slipt dicht: kan er niet zoals bij Eefde een bypass worden gerealiseerd?

College: is aan de orde geweest en besproken met portefeuillehouder. Gaan we niet doen: de start is half juli. Bestemmingsplanprocedure is nodig, benodigde vergunningen, de investering die daarvoor gedaan zou moeten worden bewaren we bovendien liever voor later.

PvdA: is voorstander van uitvoering van de plannen en begrotingswijziging. Merkt op dat veel beter ingezet kan worden in slimme communicatie en bewegwijzering.

Bewust ZW: wat zijn de consequenties voor andere onderdelen van Rivier i/d Stad?

College: er hoeven geen dingen voor worden gelaten.

VVD: vindt uitvoering van de plannen heel goed, eens met begrotingswijziging. Wel uiting van zorgen bij ondernemers. De bereikbaarheid is een punt van zorg. Verder alleen maar goede reacties.

D66: extra budget is nodig voor deze megaklus. Zij hoopt dat het bij 8 weken sluiting blijft. Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Is gedacht aan een treinactie, is in het verleden ook gebeurd. Fietsstimulering?

College: let op de folder, daar staat alles in. NS en Prorail leverden hiervoor input. De NS gaat tegelijkertijd de hefbrug voor onderhoud sluiten: 2 weken geen treinverkeer mogelijk. NS gaat bussen inzetten. Het wordt even afzien, maar dan hebben we ook iets prachtigs.

PvdA: heeft dit consequenties voor de scheepvaart?

Ambtelijk: nee, scheepvaart kan door, bij de planning is rekening gehouden met een verwachte lage waterstand in de zomer. Er is weinig risico, maar niets is zeker.

GroenLinks: fractie stemt in met werkzaamheden en begrotingswijziging, alsmede het reeds deze avond in de raad behandelen van het onderwerp. Is er gedacht aan extra parkeerplaatsen in De Hoven?

Ambtelijk: ja, maar kost weer meer, best grote loopafstand naar centrum Zutphen. Met de bestaande P-plaatsen blijft Zutphen bereikbaar.

Burgerbelang: is blij met plannen, ook met wijziging van de kleuren van de brug. Op de langere termijn is ook werk gepland, de aanloop moet gewijzigd worden, een deel van de brug moet vervangen worden over 15 – 20 jaar. Is het mogelijk om een deel van die werken naar voren te trekken, zeg binnen een termijn van nu en 5 jaar?

College: er wordt reeds in de komende zomer het nodige gerealiseerd, ook is in het WOP het nodige opgenomen, in afwachting van de rondweg aan de westkant. Er wordt ook naar het verkeersplein bij de Kanonsdijk gekeken.

Burgerbelang: hopelijk gaat het snel gebeuren.

College: wat nu snel kan, gebeurt ook.

VVD: wat is de mening van Burgerbelang over de plannen van de gemeente?

Burgerbelang: heeft potentie.

CDA: gaat akkoord met de begrotingswijziging. Wil haar complimenten overbrengen voor de heldere presentatie tijdens de info-avond donderdag 9 maart jl.

College: het traject loopt al 3 a 4 jaar, maar we zijn blij met compliment.

Stadspartij: akkoord met het krediet, communicatie blijft een aandachtspunt.

College: we zijn blij met de ondersteuning. We moeten alleen niet bang zijn voor fouten. En worden ze gemaakt, dan pakken wij ze op.

 1. Voorzitter constateert dat iedereen voldoende is geïnformeerd, blij is met de voortgang en zich kan vinden met behandeling in de raad dezelfde avond. Onderwerp is rijp voor behandeling in de raad.
 2. Voorzitter sluit om 20:30uur de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend