Pagina delen

3e Wijziging GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

met het oog op de voorgenomen oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de voorziene oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s, het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010, en de daarbij behorende Toelichting, vast te stellen, conform bijgevoegd besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland d.d. 9 december 2021.

Inhoud

Inleiding

Op 9 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (AB VNOG) het voornemen uitgesproken tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's. Dit voornemen van het AB volgt op het principebesluit van het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, tot oprichting van deze stichting.Op grond hiervan heeft het AB van de VNOG ons een voorstel gedaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010, en de daarbij behorende Toelichting (3e wijziging).

In deze wijziging wordt ook de voorziene oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's betrokken, wat maakt dat niet nogmaals een separate gang langs de colleges en de raden nodig is voor het op dit punt wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

Beoogd effect

Met toestemming van de gemeenteraad kan de gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd en wordt het voor de VNOG mogelijk om over te gaan tot de oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en in de toekomst de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Argumenten

1.1 De oprichting door en deelname aan een privaatrechtelijke rechtspersoon door de VNOG vraagt om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Eén van de onderdelen van de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling VNOG (AB d.d. 24 juni 2021) betrof de oprichting van de Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s, een privaatrechtelijke rechtspersoon. De deelnemende gemeenten zijn naar aanleiding hiervan de werkwijze overeengekomen om een (voorgenomen) oprichting van en deelname aan dergelijke rechtspersonen door de VNOG op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Met dit voorstel tot wijziging wordt invulling gegeven aan deze afspraak. Daarbij hebben wij als college altijd eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. Deze toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2 Wijziging van de GR is nodig om deel te kunnen nemen aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.
Deze stichting, die werkzaam zal zijn voor de 25 veiligheidsregio's in Nederland, heeft primair als doel het uitvoeren van activiteiten in het kader van het verzekeren van risico's op het gebied van schade door dienstongevallen. De veiligheidsregio’s ervaren veelal problemen bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering. Reden hiervoor is dat de verzekeringsmarkt ‘verhardt’, wat inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan. Met de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s richten de veiligheidsregio’s een landelijk expertisebureau op dat kan adviseren en bemiddelen. Het is niet realistisch als organisatie zelf te beschikken over deze hoogwaardige expertise.

1.3 Wijziging van de GR is nodig om deel te kunnen nemen aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.
Voor het afdekken van niet-verzekerbare risico’s is een voorstel voor de oprichting van een waarborgfonds in voorbereiding. Voor de oprichting van een waarborgfonds is eveneens een separate stichting noodzakelijk. Het is niet mogelijk om de oprichting van beide stichtingen tegelijkertijd voor te leggen als gevolg van de beperkte tijd die resteert tot aan de einddatum van de ongevallenverzekeringen van de veiligheidsregio’s. Omdat het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling een tijdrovend karwei is voor zowel de VNOG als voor gemeenten en raden, wordt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in één keer voorgesteld. De raden krijgen in een later stadium de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten als het AB VNOG het voornemen tot oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s uitspreekt.

Kanttekeningen

Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie Wet veiligheidsregio's.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage neemt door het oprichten van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s niet toe. De jaarlijkse bijdrage aan de kosten van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s bedraagt € 22.500 per veiligheidsregio. Voor de VNOG kan dit bedrag op basis van de huidige inzichten binnen de lopende begroting ten laste van het verzekeringsbudget worden gebracht.

Communicatie

Het besluit van de raad en van ons als college, wordt aan de VNOG op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Uitvoering

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • Tot 1 maart 2022: colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten: besluiten over de wijziging van de GR VNOG, met toestemming van de raad;
  • 24 maart 2022: AB VNOG: nagaan of de wijziging van de GR VNOG tot stand is gekomen (qua vereiste meerderheid van de colleges en de stemmen in het AB);
  • Na 24 maart 2022: colleges van burgemeester en wethouders informeren over de wijziging van de GR VNOG;
  • Kennisgeving van de wijziging in de Staatscourant (dit doet de gemeente Apeldoorn voor de hele regio, omdat de rechtspersoon GR VNOG in de gemeente Apeldoorn is gevestigd).

Bijlagen

  1. Brief aan colleges van burgemeester en wethouders inzake voorstel 3e wijziging GR VNOG d.d 14 december 2021.
  2. AB-besluit VNOG inzake Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG (3e wijziging) d.d. 9 december 2021.
  3. AB-ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s d.d. 9 december 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 februari 2022 met nummer 302478


gelet op artikel(en) 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

met het oog op de voorgenomen oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de voorziene oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s, het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010, en de daarbij behorende Toelichting, vast te stellen, conform bijgevoegd besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland d.d. 9 december 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in