Pagina delen

2e Wijziging GR Basismobiliteit

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de GR Basismobiliteit te wijzigen (2e
wijziging), conform de bijlage bij dit raadsvoorstel en -besluit.

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

 

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daarmee

is de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren (CAR/UWO) komen te vervallen. In plaats

hiervan is de CAO Gemeenten gekomen.

Voor de gemeente Zutphen is deze afgesloten door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tot dan konden gemeenschappelijke regelingen (GR’en) voor hun werknemers aansluiten bij de CAR/UWO via zogeheten ‘aansluitovereenkomsten’. Deze zijn echter per 1 januari 2020 opgezegd. Als alternatief heeft de VNG nu de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (de werkgeversvereniging) opgericht. De GR’en kunnen hierbij aansluiten.

 

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben over deelname in de rechtspersoon Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Daarmee geldt per 1 januari 2020 voor werknemers van een GR de CAO gemeenten.

 

Wat echter nog niet geregeld is, is de hieruit voortvloeiende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. Wij hebben besloten tot het vaststellen van de wijziging van de GR Basismobiliteit, conform de bijlage bij dit raadsvoorstel en -besluit. In artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat wij hiervoor toestemming nodig hebben van de gemeenteraad. De raad kan deze toestemming alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Beiden zijn niet aan de orde.

 

Beoogd effect

 

Actualiseren van de GR Basismobiliteit, zodat deze in lijn is met de bepalingen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

 

Argumenten

 

1.1 Per 1 januari 2020 is de aansluiting van GR Basismobiliteit bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties een feit, maar nog niet verankerd in de GR.

Met deze 2e wijziging is de Gemeenschappelijke Regeling in lijn met de wet- en regelgeving op dit punt.

 

1.2 Er is geen aanleiding om toestemming te onthouden

De raad kan toestemming onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Aangezien de wijziging van de GR Basismobiliteit een gevolg is van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is van strijd met het recht geen sprake. Ook is er geen sprake van strijd met het algemeen belang.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 

De GR is statutair gevestigd in Lochem. De gemeente Lochem wordt per brief geïnformeerd over ons besluit tot wijziging van de GR Basismobiliteit, inclusief de verkregen toestemming van de gemeenteraad. De gemeente Lochem kan alsdan de 2e wijziging van de GR Basismobiliteit formeel bekend maken, zodat de 2e wijziging formeel ook in werking treedt.

 

 

Bijlagen

 

1. Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (2e wijziging)

2. Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0043

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 mei 2020 met nummer 151987


gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020 met nummer 151987;

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

het college van burgemeester en wethouder toestemming te geven de GR Basismobiliteit te wijzigen (2e wijziging), conform de bijlage bij dit raadsvoorstel en - besluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag de verslaglegging bij het onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend