Pagina delen

2e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2020-17: 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft 4 november 2019 de Begroting 2020-2023 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) te laten voldoen. Daarnaast dient de begroting aangepast te worden als gevolg van financieel technische wijzigingen. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot het toekennen van extra budgetten, maar hebben wel wijzigingen op programma’s tot gevolg. Dit alles valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Beoogd effect

Verwerken van budgetten in de begroting 2020 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie aan de BBV-voorschriften.

Argumenten

1.1 Budgetaanpassing is nodig voor de invlechting van Gelrewerkt! in de gemeentelijke begroting
(Programma 1,4, 5 en algemene dekkingsmiddelen)

De primaire begroting 2020 is vastgesteld inclusief een bijdrage van de gemeente aan Stichting Gelrewerkt! Het besluit stichting Gelrewerkt! te liquideren en onder te brengen bij de gemeente leidt tot een begrotingswijziging. De voorliggende begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de omvang van de totale begroting zoals door de raad is vastgesteld, wel vinden mutaties plaats op diverse programma’s.
De bijdrage van de gemeente Zutphen aan Stichting Gelrewerkt! is als gevolg van de ontbinding van Stichting Gelrewerkt! per 1 januari 2020 niet meer nodig. De taken zoals die tot 31 december 2019 waren belegd bij Stichting Gelrewerkt! zijn ondergebracht bij de gemeente Zutphen.
De voorliggende begrotingswijziging is de finale afhechting van Gelrewerkt! in de gemeentebegroting.
In totaliteit gaat de wijziging om een bedrag van € 1.223.600 aan lasten en € 1.223.600 aan baten, als volgt verdeeld over de programma’s:

Programma

Lasten

Baten

1

58.800

-3.000

4

1.030.400

1.740.900

5

 

-119.900

Alg.dekk.

134.400

-394.400

Totaal

1.223.600

1.223.600

(Zie bijlage 1).

1.2 Budget uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023 moet worden aangepast
(Programma 5 en Algemene dekkingsmiddelen)
Medio 2018 is de eind 2017 vastgestelde versterking van het uitvoeringsprogramma voor erfgoed van € 50.000 aangemerkt als een te onderzoeken bezuiniging. Het volledig wegbezuinigen van het budget zou ten koste gaan van ‘Krachtig Zutphen’ waarin erfgoed een belangrijke actielijn is. De afgelopen 2 jaar is het budget gebruikt voor toegankelijkheidsprojecten en toeristische productontwikkeling. Uit het budget zijn ook projecten gestart gericht op verduurzaming, educatie en onderzoek. Tenslotte zijn met het stimuleringsgeld inwoners in beweging gekomen met aanvullende of nieuwe erfgoedinitiatieven.
Met het oog op de financiële situatie zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om te temporiseren waarbij vooral oplossingen zijn gevonden in het uitstellen van toegankelijkheid en van onderzoeksprojecten en de inzet op de themajaren te verminderen c.q. te vereenvoudigen. Er wordt met dit voorstel structureel € 24.200 bezuinigd door het stoppen met het programma erfgoed toegankelijk maken.
De besparing van € 24.200 wordt voor 2020 toegevoegd aan het jaarrekening resultaat 2020.
(Zie bijlage 2).

1.3 Budget is nodig voor Bijdrage Cleantech Regio
(Programma 1)

In het kader van de bezuinigingsopgaven voor onze gemeente (2018) is besloten om de bijdragen aan de Cleantech Regio met 10% te verlagen, zijnde € 25.000. De inwonerbijdrage op de gemeenschappelijke regeling kan alleen aangepast worden als hiervoor een meerderheid is onder de acht gemeenten (art. 35, lid 3 van de Regeling Regio Stedendriehoek). Er is geen draagvlak onder gemeenten voor een lagere inwonerbijdrage. Het voorstel is om de bijdragen aan de Cleantech Regio niet te verlagen.
Het tekort (€ 25.000) dat ontstaat als we de bijdragen aan de regio niet verlagen, kunnen we opvangen met de voordelen van het doorschuiven van de BTW. De BTW-component in de uitgaven van de Cleantech Regio wordt doorgeschoven naar de gemeente Zutphen. Hierdoor kan de gemeente de BTW, via het compensatiefonds, terugvragen van de belastingdienst.
(Zie bijlage 3).

1.4 Budget is nodig voor verkoopvoorbereidingskosten vastgoedportefeuille
(Programma 5)

In oktober 2017 is de nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen, visie en beleid op vastgoed en accommodaties’, vastgesteld door de Raad. Deze nota geeft de kaders voor het doelmatig en doeltreffend inzetten van ons vastgoed door middel van strategische vastgoedsturing. Vastgoedbestendig Zutphen heeft als visie “Vastgoed is een faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen te bereiken. Vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan één van deze twee doelen stoten we zo goed mogelijk af. Het in eigendom hebben van vastgoed is hiermee geen doel op zich.”
Vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen en/of strategische doelen en waarvoor ook geen nieuw doel in het vooruitzicht ligt, komt in de verkoopportefeuille. Het vastgoed in deze portefeuille wordt verkocht. De termijn waarop dit plaatsvindt, wordt per object bepaald.
De verkoopvoorbereidingskosten worden geraamd op € 45.000. Dekking vindt plaats uit de netto verkoopopbrengsten, op het moment van verkoop van de individuele panden.
(Zie bijlage 4).

1.5   Op een aantal programma’s is aanpassing van budgetten nodig voortvloeiende uit Burap 2020-2
(Diverse programma’s)

In het Forum van 6 oktober 2020 is Burap 2020-2 behandeld. Voorafgaand aan het opstellen van deze Bestuursrapportage zijn budgetten tegen het licht gehouden. Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2020 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten wordt bijgesteld. Voorgesteld wordt deze bij te stellen d.m.v. de bijgevoegde begrotingswijziging.

Afwegingen bij de Burap
Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan uw raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:
- als het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen i.v.m. budgetrechtmatigheid.
- als het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen.
- als het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een relatie met een reserve is wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor- of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In Burap 2020-2 zijn de belangrijkste afwijkingen gemeld.

Voor een toelichting op de budgetten wordt verwezen naar bijlage 5 “Specificatie Burap 2020-2”. Bovengenoemde mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten.

De volgende tabel toont de totalen per programma.

Zie afbeelding 'Totalen per programma'.

(Zie bijlage 5).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2020 geen financieel effect.
Het betreft overheveling van budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Bijlage 1 Collegebesluit Begrotingswijziging invlechting Gelrewerkt! in gemeentebegroting
Bijlage 2 Collegebesluit vaststelling uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023
Bijlage 3 Collegebesluit bijdrage Cleantech Regio
Bijlage 4 Collegebesluit herindeling vastgoedportefeuille
Bijlage 5 Specificatie Burap 2020-2
Begrotingswijziging 2020-17: 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0099

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 november 2020 met nummer 173434b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2020-17: 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer