Pagina delen

1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De bijgaande 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 vast te stellen, opdat het tarief ‘vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten’ en het ‘jaartarief van een vaste staanplaats’ op het niveau van het jaar 2020 komen.
  2. Alle tarieven in (de gewijzigde) Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 te bevriezen tot en met het jaar 2023.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De tarieven voor zowel ‘vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten’ als voor een vaste staanplaats’ uit onze Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 zijn geïndexeerd ten opzichte van 2020. Het tarief voor mobiele kampeeronderkomens (tenten, vouwwagens, kampeerauto’s en toercaravans) en kampeerboerderijen à € 1,60 is niet geïndexeerd.

Voor hotels, campings, vakantiewoningen en B&B’s geldt dat zij voor hun gasten in 2021 een tarief van € 2,55 moeten vragen in plaats van € 2,50 per persoon per overnachting, zoals in 2020.
En door de indexering is het jaartarief voor vaste staanplaatsen op campings met € 1,05 gestegen naar € 64,90. Het gaat hier om het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

Inmiddels duurt de coronacrisis alweer langer dan een jaar en is deze voorlopig ook nog niet voorbij. Deze crisis heeft grote impact op onze lokale economie. Niet alleen onze horeca en detailhandel en sommige bedrijven op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra worden hard getroffen.
Vooral onze hotels, campings en groepsaccommodaties hebben het steeds moeilijker. Nu blijkt dat de coronacrisis langer duurt, is het belangrijk dat het gemeentebestuur hen daar waar mogelijk tegemoet komt.
Dat kan door de indexering van de tarieven uit onze Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 ongedaan te maken. En door vervolgens alle tarieven uit de dan gewijzigde verordening te bevriezen tot en met 2023.

Beoogd effect

Beperken economische schade en bevorderen van toeristisch bezoek en omzet en daarmee werkgelegenheid.

Argumenten

1.1 De coronacrisis duurt langer dan eerder gedacht

Ondanks het feit dat door corona meer Nederlanders hun vrije tijd in eigen land doorbrengen, hebben ook veel toeristische ondernemers al langere tijd te maken met per saldo minder bezoekers en met lagere omzetten.
Dat komt onder andere ook doordat sommige voorzieningen noodgedwongen moesten sluiten zoals de sanitaire ruimtes op campings en restaurants in hotels.

1.2 De financiële gevolgen zijn voor de gemeente beperkt

Corona heeft een grotere impact op de opbrengst toeristenbelasting dan deze beperkte wijzigingen.
De geschatte derving aan gemeentelijke inkomsten zal zeer beperkt zijn: circa € 4.000,-.
Voor onze toeristische ondernemers betekent het terugdraaien van de indexering echter veel.

1.3 Het tariefverschil met omliggende gemeenten wordt niet verder vergroot

Door de indexering terug te draaien loopt Zutphen niet verder uit de pas met de tarieven van omliggende gemeenten als Bronckhorst, Lochem en Voorst. Die gemeenten hebben gemiddeld genomen lagere tarieven dan Zutphen. Zie argument 2.1 voor de nadere specificering.

2.1 De tarieven voor toeristenbelasting 2021 in omliggende gemeenten zijn gemiddeld genomen lager

Door de tarieven na aanpassing de komende 2 jaar te bevriezen kan Zutphen het verschil met de omliggende gemeenten enigszins inlopen. Tegelijkertijd biedt het de toeristische ondernemers rust en duidelijkheid.

Om het jaartarief van Zutphen voor vaste staanplaatsen te kunnen vergelijken met omliggende gemeenten zijn die omgerekend o.b.v. een gemiddelde bezetting van 2 personen en 70 overnachtingen.

Gemeente Zutphen:
tarief hotels, b&b en vakantiehuizen: € 2,55
tarief mobiele kampeeronderkomens en kampeerboerderijen: € 1,60
jaartarief vaste staanplaats: € 288,90

Gemeente Voorst:
tarief b&b en vakantiehuizen € 1,31
tarief hotels € 1,91
tarief kampeermiddel of stacaravan € 0,92
jaartarief vaste staanplaatsen € 161,-

Gemeente Bronckhorst:
Alle tarieven gemiddeld o.b.v. forfaitaire berekening.
tarief hotels, b&b en vakantiehuizen € 1,25
tarief mobiele kampeeronderkomens en/of groepsaccommodatie: € 1,73 (o.b.v. forfaitair gemiddelde)
jaartarief vaste staanplaatsen € 162,50

Gemeente Lochem:
Alle tarieven gemiddeld o.b.v. forfaitaire berekening.
tarief b&b en vakantiehuizen) € 1,13
tarief hotels € 2,25 (gemiddeld tarief naar categorisering aantal sterren)
tarief mobiele kampeeronderkomens € 0,95
tarief vaste staanplaatsen € 166,25

Kanttekeningen

1.1 Is het wel mogelijk om reeds vastgestelde tarieven te wijzigen?

De belastingtarieven moeten jaarlijks, voor aanvang van het belastingjaar, door de raad worden vastgesteld.
Wijziging van deze tarieven is alleen toegestaan wanneer dit in het voordeel van de belastingbetaler is, zoals in dit geval verlaging van de tarieven.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De 1e wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking, waarbij de dag van ingang van de heffing op 1 januari 2021 is bepaald. Bekendmaking vindt plaats op de gebruikelijke wijze na de besluitvorming.

Alle toeristische ondernemers met verblijfsaccommodatie worden schriftelijk geïnformeerd.

Daarnaast worden VVV Zutphen, Achterhoek Toerisme en Hanzesteden Marketing ingelicht.

Financiën

De inkomstenverlaging van € 4.000,- ten gevolge van de tariefaanpassing wordt gedekt uit de ontvangen Corona compensatie 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt € 4.000,- Corona compensatie ten gunste gebracht van de begrotingspost Toeristenbelasting. Hiermee is de tariefaanpassing budgettair neutraal.

Voor de jaren 2022 en 2023 worden de financiële effecten meegenomen met de begroting 2022-2025.

Bijlagen

1e Wijzigingsverordening Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0044

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 april 2021 met nummer 186226


gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 


b e s l u i t :

  1. De bijgaande 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 vast te stellen, opdat het tarief ‘vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten’ en het ‘jaartarief van een vaste staanplaats’ op het niveau van het jaar 2020 komen.
  2. Alle tarieven in (de gewijzigde) Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 te bevriezen tot en met het jaar 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 10 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-05-2021 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer