Pagina delen

1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Regelmatig worden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. Met het indienen van een dergelijk verzoek beoogt de indiener informatie die beschikbaar is in documenten voor een ieder openbaar te krijgen. Bij toekenning van het verzoek moeten de betreffende documenten in de door de indiener gewenste vorm verstrekt worden. Veelal gaat het daarbij om het verstrekken van bij voorbeeld kopieën of digitale scans. Uit de wet en de rechtspraak volgt dat alleen de kosten voor het maken van kopieën van documenten in rekening kunnen worden gebracht. De kosten voor het in behandeling nemen van het verzoek mogen niet in rekening worden gebracht. Voor het in rekening kunnen brengen van de kopieerkosten is het van belang dat dit in de Legesverordening is geregeld. In de Legesverordening 2016 is een algemeen kopieertarief opgenomen (€ 0,40 per pagina A4 en € 0,90 voor andere formaten). In de praktijk is dit voor Wob-verzoeken niet handig omdat voor een enkele kopie al leges in rekening gebracht moeten worden.

Voor de Rijksoverheid is het vergoedingensysteem voor deze kopieerkosten vastgelegd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur. Bij het vaststellen van een vergoedingenregime voor de Wob kan aansluiting worden gezocht bij de tarieven van de Rijksoverheid. Hiervoor is wel een wijziging van de Legesverordening 2016 nodig. Dit voorstel voorziet hierin.

Beoogd effect

Het efficiënt en effectief in rekening brengen van kopieerkosten bij Wob-verzoeken.

Argumenten

1. Bij een beperkt aantal kopieën wegen de (invorderings)kosten niet op tegen de in rekening te brengen kosten.
Zoals aangegeven moet voor volgens de huidige Legesverordening 2016 per kopie een bedrag in rekening gebracht worden. Een uitzondering voor een beperkt aantal kopieën bestaat niet. Gevolg is dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het in rekening brengen van deze kopieerkosten niet opwegen tegen het te incasseren bedrag. Zeker niet als na verzending van de factuur tot invordering moet worden overgegaan met inzet van aanmaningen. Het gratis verstrekken van een beperkt aantal kopieën is bovendien klantvriendelijk.

2. Door aansluiting te zoeken bij het vergoedingensysteem voor de Rijksoverheid kunnen de kosten efficiënter en effectiever in rekening worden gebracht.
Het vergoedingensysteem voor de Rijksoverheid kenmerkt zich door een staffel. Volgens deze staffel worden maximaal 5 kopieën gratis verstrekt, voor 6 tot en met 13 kopieën geldt een vast tarief en voor 14 of meer kopieën wordt een bedrag per kopie in rekening gebracht. Voor het bedrag per kopie wordt aansluiting gezocht bij het algemene tarief voor een kopie, te weten € 0,40 per enkelzijdige kopie A4. Door gebruik van deze staffel kunnen de kopieerkosten efficiënter in rekening worden gebracht.

3. De kosten voor het maken van een digitale scan zijn gelijk aan de kopieerkosten.
In de praktijk komt het vaak voor dat gevraagd wordt om in plaats van kopieën (digitale) scans te verstrekken. Dit kan want het bestuursorgaan moet de informatie verstrekken in de door de verzoeker verzochte vorm (artikel 7, lid 2, Wob). Medewerkers moeten hiervoor dezelfde handelingen verrichten. Reden waarom voor (digitale) scans eenzelfde bedrag gevraagd kan worden als voor het produceren van kopieën. Doordat het daadwerkelijk verstrekken van de kopieën een feitelijk handeling is, is dit mogelijk ondanks het gegeven dat de digitale weg gesloten is voor het indienen van Wob-verzoeken. De officiële besluitvorming vindt vanzelfsprekend niet plaats via de gesloten digitale weg.

4. Voor afwijkende (papier)formaten en kopieën van ander materiaal wordt een afzonderlijk tarief gebruikt.
In de Legesverordening 2016 is een afzonderlijk tarief opgenomen voor andere papierformaten dan A4. Nu het overgrote deel van de gevraagde documenten ziet op A4 en het incidenteel voorkomt dat een kopie bijvoorbeeld op A3 formaat verstrekt wordt, is het niet nodig om voor andere formaten een aanvullende staffel vast te stellen. De kosten die in een dergelijke situatie betaald moeten worden voor het afwijkende formaat kunnen bij het bedrag, dat op grond van de staffel verschuldigd is, worden opgeteld. Het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, mag niet meer dan de kostprijs bedragen.

5. Het vergoedingenregime moet vastgelegd zijn in de Legesverordening
Voorwaarde voor het kunnen gebruiken van de staffel is dat deze is vastgesteld in de Legesverordening 2016. Dit kan onder de noemer van ‘nadere regels omtrent de uitvoering van de Wob’. Artikel 14, aanhef en onder b, van de Wob maakt het mogelijk dat bestuursorganen nadere regels vaststellen voor het uitvoeren van de wet. Uw raad is in deze gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onder b, van de Gemeentewet bevoegd om de voorgestelde wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Risico’s

N.v.t.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Omdat dit besluit externe werking heeft, wordt het gepubliceerd in het Gemeenteblad. De wijzigingsverordening wordt daarnaast ingevoerd in de Centrale voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CVDR). Hiermee is de gewijzigde Legesverordening 2016 zowel intern als extern (door bijvoorbeeld inwoners) te raadplegen. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Bijlagen

  1. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016
  2. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
  3. Hoofdstuk 1.20 uit de Tarieventabel Legesverordening 2016

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0072

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 mei 2016 met nummer 82848


 


b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot:

Wijziging van de Legesverordening 2016 (1e wijziging)

Artikel I Wijziging tarieventabel Legesverordening 2016
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 wordt als volgt gewijzigd:

In hoofdstuk 20 wordt aan artikel 1.20 toegevoegd:
1.20.1.2.3

1.20.1.2.3 documenten ((al dan niet gewaarmerkte) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, digitale scans) op grond van artikel 7, lid 1, aanhef en onder a, van de Wob:  
  a. tot 6 pagina’s A4 enkelzijdig Gratis
  b. voor 6 tot en met 13 pagina’s A4 enkelzijdig € 4,50
  c. voor 14 of meer pagina’s A4 enkelzijdig € 0,40
  d. per pagina op papier van een ander formaat enkelzijdig € 0,90
1.20.1.2.4 indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.  


Artikel II Overgangsrecht
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op
de belastbare feiten die zich voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan.

Artikel III Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel IV Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend