Pagina delen

1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 vast te stellen conform bijgevoegd concept.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 vastgesteld. De uitvoering van deze verordening is neergelegd bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Plein. Daarnaast wordt op diverse plaatsen in de tekst verwezen naar Het Plein en de directeur van Het Plein.

Op 19 juni 2018 is in het Forum het Liquidatieplan Het Plein en het opheffen van deze gemeenschappelijke regeling besproken. Aanvullend heeft de raad op 5 juli 2018 besloten om kennis te nemen van het liquidatieplan, geen zienswijze te geven en de voor de liquidatie benodigde middelen beschikbaar te stellen. In de stukken die hieraan ten grondslag hebben gelegen is aangegeven dat de liquidatie per 1 januari 2019 geëffectueerd wordt.

Gevolg van deze besluiten is dat de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 aangepast moet worden.

Beoogd effect

Een aangepaste Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 die met ingang van 1 januari 2019 door het college gebruikt kan worden voor het rechtsgeldig nemen van besluiten op basis van deze verordening.

Argumenten

1.1  Door de liquidatie van Het Plein zijn het dagelijks bestuur en de directeur van Het Plein na 1 januari 2019 niet meer bevoegd deze verordening uit te voeren
In de inleiding/aanleiding is aangegeven dat uitvoering van deze verordening is neergelegd bij het dagelijks bestuur van Het Plein. Door de liquidatie van Het Plein per 1 januari 2019 bestaat het dagelijks bestuur niet meer. Als gevolg daarvan kan dit bestuur na die datum de in de verordening aan hem opgedragen taken niet meer uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de aan de directeur van Het Plein toegewezen taken (overleg met kernbestuur cliëntenraad en evaluatie met de cliëntenraad). Door deze taken in de verordening toe te wijzen aan het college, respectievelijk de wethouder werk en inkomen wordt voorkomen dat deze taken na 1 januari 2019 onrechtmatig uitgevoerd worden.

1.2  Het betreft een redactionele/technische wijziging.
Doordat de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 recent is vastgesteld, wordt nu volstaan met een redactionele/technische wijziging. Naast de onder 1.1. genoemde wijzigingen wordt daarbij de term ‘Het Plein’ gewijzigd in ‘de gemeente’. De begripsomschrijving (artikel 1) wordt hier eveneens op aangepast. De wijzigingen worden doorgevoerd in de verordening, de bijlage en de toelichting op de verordening.

Kanttekeningen

1.1  Verwacht wordt dat op korte termijn een aanvullende wijziging van deze verordening nodig is.
Op dit moment zijn er twee aspecten die mogelijk een aanvullende wijziging van deze verordening tot gevolg hebben:

  1. besluitvorming over de bezuinigingen;
  2. invoering van een Brede adviesraad sociaal domein.

Ad 1. Volgens de planning stelt de raad begin november de meerjarenbegroting 2019 – 2022 vast. Dan is duidelijk of de in de begroting opgenomen bezuinigingen gevolgen hebben voor de uitvoering van de Participatiewet en meer in het bijzonder de voorzieningen die vastgelegd zijn in de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017. Na vaststelling van de begroting moeten eventuele maatregelen uitgewerkt worden voordat deze als wijziging doorgevoerd kunnen worden in de verordening. Wordt hierop gewacht dan beschikt de gemeente Zutphen op 1 januari 2019 niet over een geldige verordening voor het uitvoeren van de Participatiewet. Om die reden wordt nu een technische wijziging voorgesteld. Zodra duidelijk is of en zo ja, welke consequenties de bezuinigingen hebben voor deze verordening wordt zo spoedig als mogelijk een nieuw wijzigingsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Ad 2. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een Brede Adviesraad Sociaal Domein. Met deze adviesraad wordt de vorm van burger- en cliëntenparticipatie voor het sociaal domein vastgelegd. Het instellen van een brede adviesraad heeft mogelijk gevolgen voor de taken van de cliëntenraad (hoofdstuk 5 van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017). Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft. Voor het instellen van de brede adviesraad wordt eind 2018/begin 2019 een conceptverordening aan de raad voorgelegd. Mocht het instellen van de brede adviesraad gevolgen hebben voor de in de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 genoemde cliëntenraad dan wordt in dat voorstel tevens een voorstel voor wijziging van laatstgenoemde verordening opgenomen.

1.2  De cliëntenraad is niet om advies gevraagd.
Voor de vaststelling van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente 2017 heeft de cliëntenraad op 16 mei 207 geadviseerd. Nu het enkel om een technische wijziging van de verordening gaat die geen gevolgen heeft voor de uitvoering van de verordening is de cliëntenraad niet om advies gevraagd.

Risico’s

Als de wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen niet voor 1 januari 2019 door de raad is vastgesteld en bekend gemaakt, hebben wij geen rechtsgeldige verordening voor het uitvoeren van het onderdeel werk en inkomen uit de Participatiewet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treedt op 1 januari 2019 in werking.

Bijlagen

  1. De Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017.
  2. De 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 september 2018 met nummer 126843


overwegende, dat het gelet op de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Het Plein gewenst is de uitvoering van deze regeling over te nemen;

gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8 , 8a, 8b, 10b, 35 en 47 van de Participatiewet, artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening;


b e s l u i t :

de 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 vast te stellen conform bijgevoegd concept.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 oktober 2018 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDM Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Het voorzitterschap heb ik van Antje van Dijk overgenomen omdat zij is bijgesprongen bij het Forum over PlusOV. Zij er mensen die gebruik willen maken van het algemeen spreekrecht? Nee? Dan gaan we verder met de rest van de agenda.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

Forumgriffier: In de vorige Technisch Blokvergadering is verzocht om opschoning van de toezeggingenlijsten. Deze actie is door de griffie in de organisatie uitgezet. Streven is om de volgende Technisch Blokvergadering de toezeggingenlijsten opgeschoond te hebben.

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

D66: het advies van de erfgoedadviesraad is positief. Daar willen wij wat over opmerken. De straf voor overtredingen is laag, lokt dat niet uit tot illegale activiteiten? Wat is de reden om deze bepaling ongewijzigd over te nemen uit de Erfgoedverordening van 2013? Waarom handhaven we voor overtredingen categorie 2? Waarom geen categorie 3?

College: De ervaringen met de strafbepaling zijn over het algemeen goed. We moeten de strafbepaling niet onnodig zwaarder maken. Bij zware overtredingen gaan we er de handhavers op af. Dit blijkt te werken. Er is geen aanleiding voor verzwaring van de strafbepaling.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018

Er zijn geen opmerkingen.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Forum: Wij willen graag een Forumvergadering over het collegebesluit toegang Sociaal Domein en het collegebesluit subsidie Sociaal Domein.

Voorzitter: In het Presidium is besloten dat dit Forum er komt.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 10-09-2018

Geen opmerkingen.

8b. Forumverslag 13-09-2018

Geen opmerkingen.

8c. Forumverslag 20-09-2018

Geen opmerkingen.

9. Sluiting

Voorzitter: Dank aan allen. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend