Pagina delen

1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het college toestemming te geven de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010 vast te stellen conform conceptbesluit.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) bevindt zich in de afrondende fase van een reorganisatie proces. Aansluitend hierop en door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015, dient de gemeenschappelijke regeling (GR) op onderdelen te worden aangepast. Op 7 april jl. heeft de VNOG de deelnemende gemeenten een concept wijzigingstekst ter consultatie aangeboden.

Vervolgens heeft het college op 31 mei jl. de concept wijzigingstekst van de nieuwe GR VNOG beoordeeld en aansluitend de raad verzocht met de wijzigingstekst in te stemmen. Op 20 juni jl. heeft de raad tijdens zijn vergadering met de wijzigingstekst ingestemd. De VNOG is hiervan op 21 juni jl. schriftelijk in kennis gesteld. Met een aanpassing van de invoeringstermijn van het financieel verdeelmodel (artikel 22 lid 7) is de wijzigingstekst integraal overgenomen in de nu voorliggende 1e wijziging gemeenschappelijke regeling

Beoogd effect

Een beter leesbare gemeenschappelijke regeling door de bepalingen die in de Wet gemeenschappelijke Regeling (Wgr) zijn opgenomen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling achterwege te laten. Daarmee ontstaat een compacte regeling die de meest noodzakelijke bepalingen bevat. Tevens is de GR hiermee toegesneden op de organisatiewijziging van de VNOG en de wijziging van de Wgr.

Argumenten

Een aantal wijzigingen is tekstueel van aard of betreft wetswijzigingen. Deze wijzigingen hebben weinig tot geen consequenties. Een aantal wijzigingen is van inhoudelijke aard, deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

1.1 Wijziging van de Politiewet

De koppeling tussen de voorzitter van de veiligheidsregio en de regionale korpsbeheerder van de politie komt te vervallen.

1.2 Verantwoordelijkheid Bestuurscommissie gaat naar het Algemeen Bestuur

Momenteel is de veiligheidsregio opgedeeld in brandweerclusters. Zutphen maakt samen met Brummen en Lochem onderdeel uit van cluster IJsselstreek. Elk cluster wordt bestuurd door een bestuurscommissie bestaande uit de burgemeesters van deelnemende gemeenten. Bij de voorbereiding van de regionalisering van de brandweer in 2012 bestond de wens om ‘basisbrandweerzorg’ te onderscheiden van de overige brandweertaken en deze op clusterniveau vorm te geven. Het algemeen bestuur (AB) VNOG heeft de basisbrandweerzorg vervolgens opgedragen aan de zes bestuurscommissies. Andere onderdelen van de brandweertaak, waaronder het grootschalig optreden, zijn op regionaal niveau vormgegeven. Er is sprake van splitsing van taken en verantwoordelijkheden bij de brandweer.

De visie op brandweerzorg ontwikkelt zich naar het op regionaal niveau integreren en inrichten van de genoemde taakonderdelen. Een van de uitgangspunten is daarmee de doorontwikkeling van de VNOG naar één organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Het AB wordt integraal verantwoordelijk voor alle taken van de VNOG, waaronder de zorg voor de brandweer. Dit betekent concreet dat basisbrandweerzorg niet langer als een separate taak binnen de brandweerzorg wordt beschouwd. De taak van de bestuurscommissies brandweer komt hiermee te vervallen. In de plaats van de bestuurscommissies komt het territoriaal afstemmingsoverleg (gebiedsgebonden commissies). Deze commissies krijgen de functie van overlegplatform waar ook opiniërend kan worden gesproken over uiteenlopende onderwerpen. De clusters IJsselstreek en EVA (Epe, Voorst en Apeldoorn) hebben met elkaar afgesproken om samen te gaan vergaderen. De eerste gezamenlijke vergadering zal op 12 december 2016 plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat de beide clusters samengevoegd worden want dat is niet aan de orde.

1.3 Inbedding bevolkingszorg (oranje kolom)

De gemeenten (“Oranje kolom”) zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De hulpverleningsdiensten ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van deze taak. In de crisisbeheersing hebben de gemeenten een rol in de zorg voor de bevolking. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op dit terrein. De positie en inbedding van bevolkingszorg is één van deze ontwikkelingen. In de GR wordt de lokale verankering van bevolkingszorg nu geregeld.

1.4 Financieel verdeelmodel

Het huidige verdeelmodel (gemeentelijke bijdrage aan de GR VNOG) is gebaseerd op een bijdrage naar inwoneraantal. Het nieuwe model wordt gebaseerd op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het cluster openbare orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding.

Het gemeentefonds is een landelijk objectief systeem. De verdeling van de onderdelen binnen het gemeentefonds komt tot stand via een beredeneerde en algemeen gebruikte systematiek. Het model wordt periodiek herijkt waarin de gemeenten een stem hebben.

In een eerdere consultatieronde heeft Zutphen haar voorkeur voor dit model aan het AB VNOG kenbaar gemaakt. Ook de gemeenteraad is betrokken geweest bij de consultatieronde voor dit model.

Door het toepassen van het nieuwe verdeelmodel ontstaan zogenoemde voor- en nadeel gemeenten. Daarom is in eerste aanzet gekozen voor een geleidelijke invoering van het verdeelmodel door een ingroeitermijn van 3 jaar te hanteren (25%, 50% en 75%).

Aanpassing ingroeitermijn financieel verdeelmodel

Het AB van de VNOG heeft tijdens haar vergadering van 30 juni jl., mede na het indienen van een amendement door de burgemeester van Winterswijk, gekozen voor een verlenging van de ingroeitermijn naar 4 jaar (20%, 40%, 60% en 80%). Dit is inmiddels verwerkt in onze begroting. Zutphen hoeft volgens het nieuwe verdeelmodel jaarlijks, na de overgangstermijn € 87.246 minder bij te dragen.

1.5 Stemverhouding

De huidige stemverhouding binnen het AB VNOG is 1 stem per 10.000 inwoners (afgerond naar boven). Voor Zutphen betekent dit 5 stemmen op een totaal van 91. Het AB VNOG heeft na verschillende bestuurlijke overleggen besloten om over te gaan tot een gewogen stemverhouding (staffel plus demping). Zutphen komt hiermee op 3 stemmen (40.000 tot 60.000 inwoners) op een totaal van 50 stemmen. Verhoudingsgewijs verandert er voor Zutphen weinig.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In de AB-vergadering van 27 oktober a.s. zal worden nagegaan of voldoende gemeenten hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Na de AB-vergadering worden de colleges geïnformeerd over de wijziging van de regeling en kan het college van de gemeente Apeldoorn ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zorgdragen voor het bekendmaken van de wijziging van de regeling.

Financiën

Zie de tekst onder argumenten punt 1.4. over het nieuwe financiële verdeelmodel.

Bijlagen

  • Aanbiedingsbrief 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010;
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010, conceptbesluit gemeente Zutphen ter ondertekening;
  • Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010
  • Brief aan de VNOG.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0119

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 september 2016 met nummer 82324b e s l u i t :

het college toestemming te geven de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 oktober 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-10-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

 Toezeggingenlijst Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, verdere behandeling in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 15-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

 Forumverslag 26-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 10 oktober 2016 Naar boven

Datum 10-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend