Pagina delen

1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting 2016 vast te stellen
2. De programmabegroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 10 november 2015 heeft u de tarieven voor de reclamebelasting 2016 vastgesteld. Naar nu blijkt kunnen
deze tarieven naar beneden worden bijgesteld.

Beoogd effect

Vaststellen van de definitieve belastingtarieven 2016 voor de reclamebelasting.

Argumenten

Vanwege doorgevoerde bezuinigingen kunnen de eerder vastgestelde tarieven reclamebelasting dalen.
Om de begroting van de stichting HIZ en de SOBZ sluitend te krijgen zijn tariefaanpassingen in november
2015 in de Verordening Reclamebelasting 2016 vastgelegd. Vanwege doorgevoerde bezuinigingen door
beide stichtingen kunnen de eerder vastgestelde tarieven reclamebelasting dalen.

Op basis van bovenstaande overwegingen stellen wij voor om de volgende tarieven reclamebelasting voor
2016 te hanteren:

A. Tarieven gebied 1 (centrum, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 1 van de Verordening)

                                         Waardeklasse                                                 tarief

Waarde tot                          € 150.000                                                      € 250,00
Bij waarde tussen                € 150.001 t/m € 300.000                                 € 550,00
                                          € 300.001 t/m € 500.000                                 € 850,00
                                          € 500.001 of meer                                          € 1.150,00

B. Tarieven gebied 2 (bedrijventerreinen, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de
Verordening).

                                          Waardeklasse                                                tarief

Waarde tot                           € 500.000                                                      € 875,00
Bij waarde tussen                 € 500.001 t/m € 1.000.000                              € 1.350,00
                                           € 1.000.001 t/m € 1.250.000                           € 2.000,00
                                           € 1.250.001 of meer                                       € 2.675,00

Kanttekeningen

Is het wel mogelijk om achteraf de vastgestelde tarieven te wijzigen?
De belastingtarieven moeten jaarlijks, vóór aanvang van het belastingjaar, door de Raad worden vastgesteld.
Vaststelling met terugwerkende kracht is echter altijd toegestaan als dit in het voordeel is van de
belastingplichtige zoals in dit geval het verlagen van het belastingtarief.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in het GVOP enkele werkdagen na de
besluitvorming.
2. De 1e Wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting 2016 treedt in werking met ingang
van de dag van de bekendmaking.
3. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Financiën

De verwachte opbrengst gaat van:
1. Binnenstad van € 250.000,00 naar € 233.000,00
2. Bedrijventerreinen van € 450.000,00 naar € 359.000,00
De verwachte lasten voor de binnenstad verminderen met € 17.000 en voor de bedrijventerreinen met
€ 91.000. Daarmee is deze wijziging budgetneutraal.

Bijlagen

1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting 2016

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0051

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 april 2016 met nummer 81507b e s l u i t :

Vast te stellen: de 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting 2016.

Artikel I Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de Verordening reclamebelasting 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A. Tarieven gebied 1 (centrum, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 1 van de Verordening)

                                                 Waardeklasse                                  Tarief
Waarde tot                                  € 150.000                                         € 250,-
bij waarde tussen                         € 150.001 t/m € 300.000,-                 € 550,-
                                                  € 300.001 t/m € 500.000,-                 € 850,-
                                                  € 500.001 of meer                            € 1.150,-
B. Tarieven gebied 2 (bedrijventerreinen, het gebied als bedoeld in artikel 2, onder 2 van de Verordening).

                                                    Waardeklasse                                 Tarief
Waarde tot                                    € 500.000                                       € 875,-
bij waarde tussen                           € 500.001 t/m € 1.000.000,-            € 1.350,-
                                                    € 1.000.001 t/m € 1.250.000,-          € 2.000,-
                                                    € 1.250.001 of meer                        € 2.675,-

Artikel II Overgangsrecht

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op
de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van
de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III Inwerkingtreding; ingang van heffing

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.
2. De dag van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel IV Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 mei 2016 (21:00 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Op 30 november 2015 heeft de raad de Verordening Reclamebelasting 2016 vastgesteld met daarin de tarieven voor 2016. De opbrengst van de Reclamebelasting wordt, na aftrek van kosten, doorbetaald aan de St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ) en de St. Handel en Industrie Zutphen (HIZ). Om de begroting van de St. Handel en Industrie Zutphen (HIZ) en de St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ) sluitend te krijgen is in 2015 uitgegaan van een bepaald tarief voor Reclamebelasting in 2016. Door het handhaven van de tarieven van 2015 kunnen de eerder vastgestelde tarieven reclamebelasting naar beneden worden bijgesteld. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het aanpassen van de tarieven Reclamebelasting 2016 conform het voorstel in de Verordening.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heropen de vergadering die vanaf nu achter gesloten deuren plaatsvindt. Hetgeen hier gezegd en besproken wordt blijft geheim.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Intermezzo wordt overgenomen door Plurijn. Hierover is eerder al een mail gestuurd. De gemeente en de regio zijn al langer op de hoogte van de problemen. Met name in Eefde zit een grote vestiging. In Zutphen zit een polikliniek op holistische basis. De zorg is prima. De administratie is niet goed, dat komt door veranderingen. Omdat de administratie niet goed is, is de rechtmatigheid niet goed te beoordelen. Dat is wel nodig, daarom zijn de facturen wel betaald om de liquiditeitsproblemen niet te vergroten. Wel wordt steeds afgewogen welke risico's neem je.

De problemen worden steeds groter. Faillissement dreigt. Verkend wordt een fusie met een andere grote jeugdinstelling. De gemeente heeft een brief aan de staatssecretaris gestuurd om onze zorg te uitten. Want door overname ontstaat een nog grotere organisatie. Fuseren is wel verstandig voor specialismen om continuïteit te borgen en om oplossingen om zorg te continueren mocht het tot een faillissement komen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

VVD: We begrijpen de zorg over een fusie met een grote organisatie, daarom zijn wij hier niet voor.

 

4. Aankondiging moties en amendementen

Zie openbaar deel verslag.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

Zie openbaar deel verslag.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Zie openbaar deel verslag.

7. Financiele verordening

Zie openbaar deel verslag.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

;
Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Vooraf een mededeling: Het einde van deze vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden. het college wil dan een vertouwelijke informatie delen met het Forum. Het publiek en de pers zal dan de vergaderruimte dienen te verlaten.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er zijn nieuwe contracten getekend voor De Kaardebol. Over een tijdje zal worden geïnformeerd over de gang van zaken.

VVD: Wij zijn erg content met deze gang van zaken.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Actief tegen oplaten ballonnen" indienen.

CDA: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Duurzaamheidsparagraaf" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

VVD: Wij zien graag dat beide toezeggingenlijsten worden opgeschoond.

Verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

GroenLinks: Kan de onderdoorgang worden vrijgehouden, geen poortjes of iets dergelijks?

College: Wij willen nu niets toezeggen, maar we willen wel meenemen of het kan blijven zoals het is. Dit hangt ook af van het beleid van de spoorwegen.

Voorzitter: Verder geen vragen? Dan is dit stuk voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad van vanavond.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Stadspartij: Zijn de bezuinigingen van Stichting Ondernemersfonds Zutphen wel gehaald? Het verlagen van de tarieven leveren tekorten op.

PVDA: Welke bezuinigingen zijn er doorgevoerd?

VVD: Wij stemmen in met de wijziging op de verordening.

College: Het woord "bezuiniging" is foutief vermeld in de verordening. Er is geen bezuiniging doorgevoerd. Met de SBOI is afgesproken de tarieven van 2015 te handhaven. Tevens zijn er minder aanslagen verstuurd. Dit resulteert in minder opbrengsten. Wij zijn in gesprek met SBOI hoe €17.000,-- kan worden binnengehaald. De SBOI gaat langs ondernemers die nu niets betalen. Wij vragen u om het hamerstuk wel vanavond in de raad te laten besluiten.

Stadspartij: Er zijn dus wel minder inkomsten?

College: Wij hoeven niet te bezuinigen. het geld wat binnenkomt gaat meteen naar SBOI.

Stadspartij: Heeft het Fonds dan een tekort?

College: Ja, daarom zijn wij in gesprek.

PVDA: Wij zijn akkoord omdat jullie in gesprek zijn om een oplossing te zoeken.

CDA: Wordt er ook gekeken naar de tarievering van bedrijventerreinen?

College: Er is een verschil tussen ondernemers uit de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen zijn hiermee akkoord.

Stadspartij: Ik wil dit eerst mee terug nemen naar de fractie of dit wel een hamerstuk kan blijven.

Voorzitter: Dan graag voor aanvang van de raadsvergadering de uitkomst terugkoppelen aan de griffie.

Stadspartij: Ja.

Voorzitter: Dit stuk is vooralsnog geen hamerstuk.

7. Financiele verordening

Stadspartij: Ik ben voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft deze stukken besproken en krijgt een positief advies van de Auditcommissie.

VVD: Op basis van het advies van de Auditcommissie zijn wij positief.

Voorzitter: Dan is dit punt vastgesteld en kan worden gesloten.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors de vergadering totdat wethouder Withagen is aangeschoven om vertrouwelijke informatie met ons te delen. In dat kader verzoek ik publiek en pers de vergaderruimte te verlaten zodat wij in beslotenheid verder kunnen vergaderen. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. de vergadering zal straks in beslotenheid worden gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Het CDA stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend