Pagina delen

1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het college toestemming te verlenen de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken sinds 2016 samen in de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR). Hierbij is de bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) opgericht. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben op 1 november 2018 besloten het routegebonden vervoer (het leerlingenvervoer, vervoer jeugdwet en het vervoer voor Wmo- dagbesteding) per 1 augustus 2019 niet meer door PlusOV, maar onder eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de GR moet worden aangepast. Een vertegenwoordiging van juristen uit de deelnemende gemeenten heeft de wijziging van de GR in lijn met dit besluit voorbereid.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Artikel 1 lid g. Uitbreiding van de definitie van het doelgroepenvervoer. Dit zijn alle niet openbare vervoersystemen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Naast het routegebonden vervoer wordt hieronder ook het Wmo-vervoer verstaan (vraagafhankelijk vervoer). Dit is conform de DVO, dienstverleningsovereenkomst.

2. Artikel 4, leden 2-7. Hier worden de mogelijkheid en het proces beschreven om onderdelen van doelgroepenvervoer niet meer uit te laten voeren door de bedrijfsvoering organisatie (en vervangt art 27, achtste lid 8 “Uittreding deeltaak”).

3. Artikel 6, leden 1-4. Hier worden de bevoegdheden beschreven van de bedrijfsvoeringorganisatie bij de uitvoering van onderdelen van het doelgroepenvervoer. Belangrijk in dit artikel is dat bij wijziging van taken de GR niet meer hoeft te worden aangepast. Dat maakt de gewijzigde GR flexibeler.

4. Artikel 27, lid 8. Dit lid is geschrapt, omdat gedeeltelijke uittreding juridisch niet mogelijk bleek. Een deelnemer blijft, ook als hij besloten heeft minder taken door PlusOV te laten uitvoeren, altijd volledig deelnemer van de GR.

In plaats hiervan is in de artikelen 4 en 6 geregeld dat een deelnemer kan besluiten om bepaalde taken en de daarbij behorende bevoegdheden niet meer door PlusOV te laten uitvoeren, zonder dat de GR hoeft te worden aangepast.

Overige wijzigingen

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal tekstuele en redactionele wijzigingen en enkele verduidelijkingen aan te brengen.

Bestuurlijke besluitvorming

Ook als de deelnemende gemeenten het doelgroepenvervoer niet meer door PlusOV laten uitvoeren, maken deze gemeenten onderdeel uit van de GR en zijn zij bevoegd om hierover mee te besluiten. Deze situatie is tegenstrijdig aan het genomen besluit. Daarom wordt voorgesteld om te werken met een zogenaamd gentlemen‘s agreement, waarin wordt geregeld dat besluiten alleen genomen worden door de vertegenwoordigers van de deelnemers die dit vervoer daadwerkelijk door PlusOV laten uitvoeren. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een besluit van het bestuur van PlusOV dat vooraf voor akkoord wordt voorgelegd aan de deelnemers.

Beoogd effect

De GR Basismobiliteit is zodanig aangepast dat de gemeente Zutphen per 1 augustus 2019 het routegebonden vervoer onder eigen verantwoordelijkheid kan uitvoeren.

Argumenten

1.1 Het besluit het routegebonden vervoer niet meer door PlusOV te laten uitvoeren heeft consequenties voor de huidige Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

Voor 1 november 2018 heeft het college besloten de dienstverleningsovereenkomst met de bedrijfsvoering organisatie PlusOV op te zeggen. Op basis van de bestaande GR bleek een gedeeltelijke uittreding niet mogelijk. Om dergelijke wijzigingen in de toekomst makkelijker te maken, is de GR op onderdelen aangepast. Dit maakt de GR basismobiliteit flexibeler.

1.2 In artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat een wijziging van een Gemeenschappelijke Regeling (tussen colleges)pas dan kan plaatsvinden nadat de raad daarvoor toestemming heeft gegeven.

Om deze reden wordt dit besluit voorgelegd aan de raad. De raad kan overigens enkel en alleen wegens strijd met het recht of het algemeen belang deze toestemming onthouden.

Kanttekeningen

Als het besluit over de GR te laat (na 1 augustus 2019) wordt genomen, dan is dit geen groot risico omdat het takenpakket niet wordt uitgebreid. Daarbij is de dienstverleningsovereenkomst al opgezegd zodat per 1 augustus 2019 het routegebonden vervoer voor de drie gemeenten niet meer door PlusOV wordt uitgevoerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het bestuur van PlusOV wordt per brief geïnformeerd over het raadsbesluit.

Financiën

De financiële consequenties als gevolg van het stoppen met het onderdeel routegebonden vervoer zijn nog niet bekend. Door accountantskantoor Ernst&Young is onderzoek gedaan naar een schadelastberekening. Wat dit voor Zutphen betekent is nog niet duidelijk. Zodra dit wel het geval is, wordt de raad hierover geïnformeerd.

Op korte termijn wordt de raad eveneens geïnformeerd over de meerjarenbegroting 2020-2023 van PlusOV.

Bijlagen

1. Besluit 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.
2. Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (doorlopende nieuwe tekst).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 mei 2019 met nummer 125938


gelet op

- het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en
- artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit.

overwegende

- dat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen met ingang van 1 augustus 2019 het routegebonden vervoer (het leerlingenvervoer, vervoer jeugdwet en het vervoer voor dagbesteding op grond van de Wmo) niet meer door PlusOV laten uitvoeren;
- dat het hierdoor noodzakelijk is de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit aan te passen;
- dat het college van burgemeester en wethouders hiertoe slechts mogen overgaan nadat de gemeenteraad het college hiertoe toestemming heeft gegeven;


b e s l u i t :

Het college toestemming te verlenen de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (GR) is de bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) opgericht. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben op 1 november 2018 besloten het routegebonden vervoer (het leerlingenvervoer, vervoer jeugdwet en het vervoer voor Wmo- dagbesteding) per 1 augustus 2019 niet meer door PlusOV, maar onder eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de GR moet worden aangepast.

Voordat het college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde wijzigingen voor toestemming voorgelegd worden aan de raad. De Raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen. Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wgr heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig van de raad voordat tot de wijziging mag worden besloten. Op grond van tweede lid van artikel 51 Wgr kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink en M van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blokvergadering. We hebben vandaag vijf insprekers. Vier daarvan zullen bij het agendapunt 'Algemeen spreekbrecht' gaan inspreken. Eén inspreekreactieg gaat over de ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst. Deze inspreker zal bij de behandeling van dat agendapunt gaan inspreken. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers. De eerste drie insprekers zullen gaan inspreken over het Geelvinckmuseum. De vierde inspreker over een ander onderwerp.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Witbraad, inspreker: De heer Witbraad spreekt in over het Geelvinckmuseum, zie de als bijlage bijgevoegde inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Witbraad?

VVD: Hoe ziet u dat het museum moet blijven? Wat heeft het museum meer te bieden dan alleen het culturele?

Dhr. Witbraad: Zutphen wil een culturele stad zijn, Geelvinck biedt daar een bijdrage aan. Een aantal mensen trekt zelf de portemonnaie. De heer Spek zal hier verder op in gaan.

D66: Met betrekking tot het behoud van het museum voor Zutphen: zijn er ook alternatieve locaties mogelijk? Er zijn twee alternatieven geboden, maar die blijken ongeschikt. U bent wel bereid voor een alternatief maar blijft het liefst op de huidige plek.

Dhr. Spek, inspreker: De inspreekreactie is ook namens de heer Buisman. Deze inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Spek?

GroenLinks: Kun je je niet beter richten tot het Wijnhuisfonds?

Dhr. Spek: Morgen hebben wij een gesprek met het Wijnhuisfonds.

CDA: Wat is de achtergehouden informatie?

Dhr. Spek: Het rapport van de brandweer en de WOB: wij krijgen geen informatie.

Voorzitter: Als er geen verhelderende vragen meer zijn voor de heer Spek, dan gaan wij over naar de volgende inspreker.

Mevrouw Arkesteijn, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: U richt zich rechtstreeks tot het college. Per 1 september de deuren sluiten is niet haalbaar?

Mw Arkesteijn: Dat is onmogelijk. Aan de raad als hoogste orgaan van de gemeenten vragen wij u voor behoud van het museum.

D66: U vraagt aan de raad om het museum een aantal maanden te gunnen. Het Wijnhuisfonds heeft het recht van eerste koop.  Als het Wijnhuisfonds gaat kopen, moet u onderhandelen met het Wijnhuisfonds. Kijken naar de lange termijn.

GroenLinks: De 600.000,- Euro aan achterstallig onderhoud, moet de gemeente Zutphen dat ophoesten?

Mw Arkesteijn: Ja, er is al aangegeven wat er aan onderhoud moet gebeuren. Op zijn minst moeten we met elkaar, met het college, in gesprek. Tot 1 maart is dat geweigerd, dat is onbegrijpelijk. Toen kregen we bericht van verkoop en van een flinke huurverhoging.

VVD: Sinds wanneer zitten jullie in Zutphen?

Mw Arkesteijn: Wij zijn open gegaan in juni 2017.

VVD: U wist dat u er per 1 september 2019 uit moet?

Mw Arkesteijn: Nee, deze datum is anderhalve maand voor het aflopen van het huurcontract medegedeeld.

BewustZW: Zijn er mogelijkheden met het Wijnhuisfonds?

Mw Arkesteijn: We hebben een vrijblijvend gesprek gehad, verder hebben we niets gehoord.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de volgende inspreker, mevrouw Pladdet.

Mw Pladdet, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

CDA: Dank voor uw dappere inspreekreactie.

GroenLinks: Dank. Dit is een landelijk probleem. Wij hebben u gehoord.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 juni 2019

D66: Toezegging 17-14: Toen deze toezegging is gedaan, zou De Kaardebol over een half jaar in het Forum worden behandeld.

College: U gaat over uw eigen agenda. U kunt dit aangeven bij de agendacommissie.

Forum: Verder akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken in de beangwoording van de schriftelijke vragen Hotspot (2019-V0012)?

College: De antwoorden komen naar de griffie ter registratie.

Forum: Verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

Voorzitter: Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk in de raad.

Forum: Akkoord.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

Voorzitter: Dan hebben we eerst een inspreker, de heer Nap.

De heer Nap, inspreker: Zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen aan de heer Nap?

GroenLinks: Het Stuit-gebied ligt niet aansluitend aan het bedrijventerrein, er is ook nog een strook wat onbebouwd is, maar wel de bestemming 'bedrijventerrein' heeft.

CDA: Heeft u zelf, eventueel met medebewoners, nagedacht over ontsluiting van de wijk?

Dhr Nap: Boetevrij de andere kant de wijk kunnen verlaten.

PVDA: Heeft u ook voor andere verkeersproblemen ingesproken?

Dhr Nap: Nee

PVDA: Dan is er toch sprake van nimby-effect.

Dhr Nap: Ik praat hier niet alleen voor eigen parochie.

D66: Waar zit de meeste pijn voor de buurt?

Dhr Nap: Dat is niet gerioriteerd. Een is de ontsluiting van de wijk. Ook het verdwijnen van het Stuit-gebied.

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu verder met bespreking van dit agendapunt.

BewustZW: Kon er niet beter eerst een bestemmingswijziging plaatsvinden dan het verstrekken van krediet?

College: Dat hoeft niet.

Stadspartij: Heeft de ontsluiting nut gezien de kosten?

College: Aanleiding is de ontwikkeling van bedrijventerrein De Revelhorst. Niet de drukte op de Den Elterweg. Nu wordt de helft van de kosten door de projectontwikkelaar betaald. Wij willen dit steunen want met deze ontsluiting hoeft CirculusBerkel minder kilometers te maken. Tevens willen we dit steunen omdat deze ontsluiting veiliger zal zijn dan de huidige route.

GroenLinks: Totaal kost dit 4 ton, de helft is dan 2 ton. Betekent dat 10.000,- Euro per jaar?

College: Dat klopt.

Ambtelijk ondersteuner: Dit kost 10.000,- Euro per jaar met een looptijd van 30 jaar.

CDA: De helft van de kosten wordt door de projectontwikkelaar betaald. Wordt zo geen precedent geschapen: als je meebetaald, dan wordt er een weg aangelegd?

College: Er zijn nu veel aanvragen van bedrijven die zich op dat bedrijventerrein willen vestigen. Er is dus geen sprake van een precedent. Daarnaast is co-financiering nu een uitgangspunt van het college.

GroenLinks: Wij willen geen verloedering van het landschap. Tussen het Stuit-gebied en de Revelhorst liggen zonnepanelen. Heeft het Stuit-gebied een harde lijn?

College: Er is een harde lijn tussen het bedrijventerrein en het Stuit-gebied.

GroenLinks: Kunt u toezeggen dat het daar stopt?

College: Ja, ik zal een kaart met de omvang van het Stuit-gebied ter inzage leggen.

GroenLinks: Het zonnepanelenveld, er is toegezegd dat er een brede strook struiken zou zijn.

College: Dat kijken we na.

Voorzitter: Dit voorstel is rijp voor bespreking in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

Voorzitter: Akkoord.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019

Voorzitter: Akkoord.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 06-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

10b. Forumverslag 16-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend