Pagina delen

1e Verzamelbegrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 (nr. 2022-25) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.
Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het in de loop van het begrotingsjaar ontvangen van een rijks- of provinciale subsidie. De hiermee samenhangende lasten en baten moeten in de begroting verwerkt worden (is geraamd worden).

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo.
Het betreft overheveling van verleende (rest)budgetten met bijbehorende financiële dekking uit een reserve of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk). De diverse besluiten leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. De mutaties vallen onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Beoogd effect

Verwerken van budgetten in de begroting 2022 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie daarmee aan de BBV-voorschriften.

Argumenten

1.1 Op diverse programma’s is aanpassing van budgetten nodig  

In het Forum van 20 oktober 2022 is Burap 2022-2 behandeld. Tijdens de ambtelijke voorbereiding voor het opstellen van een tussentijdse rapportage blijkt altijd dat er gebeurtenissen zijn geweest die nog financieel vertaald moeten worden in de begroting. Het gaat dan om overheveling van budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk).
Aanpassing van de begroting is noodzakelijk om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2022 te voorkomen. Voorgesteld wordt door middel van bijgevoegde begrotingswijziging de begroting 2022 aan ta passen.

Bovengenoemde mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten.
De volgende tabel toont de totalen per programma.

Totalen per programma (pdf)

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de eerdere voorstellen opgenomen.

Financiën

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo.
Het betreft overheveling van verleende (rest)budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk).

Communicatie

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2022-25: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0105

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2022 met nummer 425699


gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 (2022-25) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer