Pagina delen

1e Verzamelbegrotingswijziging 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (2021-18) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021-2024 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Daarnaast kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische wijzigingen of omdat de raad een plan heeft vastgesteld waarvan de financiële vertaling nog moet plaats vinden. Dit leidt niet tot het toekennen van geheel nieuwe budgetten waarvoor nog dekking moet worden gevonden. De diverse besluiten leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. Deze mutaties vallen onder het zogenoemde budgetrecht van de raad.

Beoogd effect

Verwerken van budgetten in de begroting 2021 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie daarmee aan de BBV-voorschriften.

Argumenten

1.1 Budget is nodig voor Stichting Werkmakers (Programma 4)
Het gemeentebestuur richt zich op versterking van de sociaal-economische kracht van de gemeente Zutphen. Om deze opgave te versnellen, is het programma Krachtig Zutphen opgezet. Het doel van de Werkmakers is het realiseren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dit willen zij bereiken door het ontwikkelen van projecten die de economische zelfstandigheid van inwoners van Waterkwartier versterken. Het project 'Bewoners in the lead' is onderdeel van de 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling'. Het projectvoorstel ‘Bewoners in de lead’ is het eerste uitgewerkte deelproject dat wij op 12 januari 2021 bij de Cleantechregio hebben ingediend met het verzoek om een cofinanciering ter hoogte van € 80.000. Op 9 maart 2021 heeft de Cleantechregio deze aanvraag gehonoreerd. In totaal gaat het om een subsidiebijdrage van € 160.000 waarvan € 80.000 wordt gedekt uit de bijdrage vanuit de Cleantechregio in het kader van de regiodeal (Human Capital), € 40.000 uit het budget Krachtig Zutphen en € 40.000 uit het budget Duurzaamheid. De budgetten Krachtig Zutphen en Duurzaamheid zijn reguliere reeds beschikbaar gestelde budgetten in de begroting 2021. Per saldo dient nog subsidie ad € 80.000 geraamd te worden alsmede de bijdrage vanuit de Cleantechregio.
(Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (Programma 3)
Wij hebben bij het ministerie van BZK een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd voor de grootschalige verduurzaming van de Zutphense woningvoorraad. Deze aangevraagde uitkering van € 364.443 is toegekend. De RREW is een vervolg op de huidige Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met de RREW-bijdrage kunnen we inwoners op een laagdrempelige manier helpen om energie te besparen en op te wekken, en een concreet handelingsperspectief bieden in de warmtetransitie. Onze RREW-aanvraag bestaat uit negen activiteiten met als doel om tot eind 2022 minimaal 4.166 huurders en woningeigenaren te bereiken.
Voorstel is om het toegekende bedrag hiervoor in te zetten. Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen uitkering van het rijk.
(Zie bijlage 2).

1.3 Budget “Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed” moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma 2,4, 5 en Algemene dekkingsmiddelen)
De raad heeft op 13 oktober 2020 het “Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed” vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan voor het begrotingsjaar 2021 moeten nog worden verwerkt. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:
- In de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 incidenteel per jaar te storten in de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”.
- De incidentele stortingen aan de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen” te dekken uit de opbrengsten van het te verkopen vastgoed, als uitzondering op het bestaande financieel kader waarin extra middelen toegevoegd worden aan de algemene reserve.
- Vanaf 2021 jaarlijks € 490.100 te doteren aan de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”. De dekking is een deel van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve gemeentelijke gebouwen van € 545.100, het restant € 55.000 blijft een jaarlijkse dotatie aan deze reserve.
- In 2021 eenmalig een krediet van € 674.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan (MIP) en de kapitaallasten die hieruit voortkomen (€ 51.400 voor 2021) te dekken uit de reserve gemeentelijke gebouwen.
(Zie bijlage 3).

1.4 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021 moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)
De raad heeft op 1 maart 2021 besloten € 44.700 uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (begrotingswijziging 2021-3). Tevens is toen besloten deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire. De financiële verwerking van deze rijksmiddelen kan nu plaats vinden.
(Zie bijlage 4).

1.5 Budget is nodig voor Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 aanvraag budget procesondersteuning 2021 (Programma 4)
Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars. Gemeenten worden gestimuleerd om ook op lokaal niveau een lokaal preventieakkoord te sluiten. We hebben subsidie van € 9.600 aangevraagd bij de VNG voor een budget procesondersteuning. Deze subsidie is verleend. Voorgesteld wordt een budget van € 9.600 beschikbaar te stellen en deze lasten volledig te dekken uit de ontvangen subsidie.
(Zie bijlage 5).

1.6 Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie vanwege COVID-19 moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma 5)
In januari 2021 hebben wij als gemeente Zutphen een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland ter gedeeltelijke compensatie van de financiële schade die stichting Hanzehof heeft geleden als direct gevolg van de coronamaatregelen. De provincie heeft hierop positief beschikt en een bedrag van maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld. Conform de beschikking moet de subsidie ten goede komen aan stichting Hanzehof, "anders dan in de vorm van subsidie". Voorgesteld wordt zowel de ontvangen subsidie als de schenking aan de stichting Hanzehof in de begroting 2021 op te nemen.
(Zie bijlage 6).

1.7 Budget is nodig voor Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 inzet uitvoeringsbudget 2021 (Programma 4)
Op 20 april 2021 heeft het college besloten het Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 in concept vast te stellen als basis voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventieakkoord 2021. Inmiddels hebben we op 23 juli de beschikking van het Ministerie van VWS ontvangen dat we over het jaar 2021 € 30.000 subsidie krijgen voor de uitvoering van het lokaal Preventieakkoord. Voorgesteld wordt een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen en deze lasten volledig te dekken uit de ontvangen subsidie.
(Zie bijlage 7).

1.8 Op een aantal programma’s is aanpassing van budgetten nodig voortvloeiende uit Burap 2021-2 
(Diverse programma’s)

In het forum van 25 oktober 2021 is Burap 2021-2 behandeld. Voorafgaand aan het opstellen van deze Bestuursrapportage zijn budgetten tegen het licht gehouden. Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2021 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten wordt bijgesteld. Voorgesteld wordt deze bij te stellen door middel van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Afwegingen bij de Burap
Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan uw raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:
- als het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen in verband met budgetrechtmatigheid;
- als het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen;
- als het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een relatie met een reserve is, wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor- of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In Burap 2021-2 zijn de belangrijkste afwijkingen gemeld.

Voor een toelichting op de budgetten wordt verwezen naar bijlage 8 “Specificatie Burap 2021-2”. Bovengenoemde mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten.
De volgende tabel toont de totalen per programma.

Totalen per programma (pdf)

(Zie bijlage 8).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2021 geen financieel effect op het saldo.
Het betreft overheveling van budgetten of beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk).

Bijlagen

Bijlage 1 Collegebesluit Krachtig Zutphen
Bijlage 2 Collegebesluit reductie energiegebruik
Bijlage 3 Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Bijlage 4 Raadsvoorstel aanvullende subsidie St. Vluchtelingenwerk
Bijlage 5 Collegebesluit Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021
Bijlage 6 Collegebesluit Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie Covid
Bijlage 7 Collegebesluit Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 uitvoeringsbudget
Bijlage 8 Specificatie Burap 2021-2
Begrotingswijziging 2021-18: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0113

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 november 2021 met nummer 194062


gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (2021-18) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend