Pagina delen

1e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Begrotingswijziging 2020-7: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft 4 november 2019 de Begroting 2020-2023 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Daarnaast dient de begroting aangepast te worden als gevolg van financieel technische wijzigingen. Dit leidt niet tot het toekennen van extra budgetten, maar heeft wel wijzigingen op programma’s tot gevolg. Dit alles valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Beoogd effect

Verwerken van budgetten in de begroting 2020 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie aan de BBV-voorschriften.

Argumenten

1.1 Budget is nodig voor uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (Programma 3)
We hebben bij het ministerie van BZK een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) aangevraagd voor de grootschalige verduurzaming van onze koopwoningvoorraad. Deze aangevraagde uitkering van € 408.822 is toegekend.
De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.
Doel van deze specifieke uitkering is dat inwoners concreet energiemaatregelen in hun woning nemen. Te weten: zonnepanelen, isolatie, ledlampen, waterzijdig inregelen van de CV, kleine (gedrags)maatregelen, duurzaam verwarmen, warmteterugwinning en isoleren.
Voorstel is om het toegekende bedrag hiervoor in te zetten. ZutphenEnergie en het Regionaal Energieloket gaan de uitvoering verzorgen. Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen uitkering van het rijk.
(Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor regiovisie en het regionaal actieplan maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen (Programma 4
De gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen organiseren samen de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen. De (centrum)gemeente Deventer voert een groot deel van deze taken namens de samenwerkende gemeenten uit.
De gemeenteraden hebben in het voorjaar van 2017 de regiovisie voor de periode 2017-2022 vastgesteld. Vervolgens is de regiovisie uitgewerkt in een regionaal actieplan. Uit het regionaal actieplan blijkt welke concrete stappen zullen worden gezet om de regiovisie in de periode 2017- 2022 te realiseren. Het regionaal actieplan is door alle colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft besloten de tijdelijke bekostiging van de lokale beleidscapaciteit beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de samenwerkende gemeenten (ad. € 50.000 per gemeente per jaar) te verlengen. Dit zodat ook in de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2021 de lokale inspanningen met behulp van personele inzet optimaal gefaciliteerd zijn.
Dit betreft zogenoemde beklemde middelen. De besteding hiervan is aan voorwaarden gebonden. Als de middelen niet worden besteed aan de uitvoering van het regionaal of lokaal actieplan MO/BW, kunnen deze worden teruggevorderd door Deventer. Voorgesteld wordt voor 2020 € 50.000 op te nemen (kostenplaats 6.620.525 - Regionaal en lokaal actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen bijdrage.
(Zie bijlage 2).

1.3 Budget is nodig voor het project “Stap in Stap uit” (Programma 4)
De raad heeft op 18-06-2018 de motie "Op elektrische rolletjes laten lopen" aangenomen (2018-M0019). In deze motie verzoeken de genoemde fracties het college onderzoek te doen naar de haalbaarheid van elektrisch, kleinschalig vervoer en het elektrificeren van bestaand openbaar vervoer binnen de gemeente Zutphen. Vrijwel tegelijkertijd is het burgerinitiatief "Stap in Stap uit" gestart met een peiling onder ouderen van huize Elisabeth naar hun vervoersbehoefte. In samenwerking met team verkeer van de gemeente Zutphen is een plan opgesteld voor provinciale subsidie. Dit heeft geresulteerd in een subsidietoekenning voor 2020 van in totaal € 35.650.
Voorgesteld wordt voor 2020 € 35.650 op te nemen (kostenplaats 6.620.109 – Stap in Stap uit).
Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen provinciale bijdrage.
(Zie bijlage 3)

1.4 Op een aantal programma’s is een financieel-technische aanpassing/correctie van budgetten nodig (Programma 4, 5 en Algemene dekkingsmiddelen)
Gebleken is dat in de begroting 2020 op een aantal budgetten een aanpassing nodig is als gevolg van budgetoverheveling en lagere budgetten subsidies en bezuinigingen. Omdat het in deze gevallen gaat om wijzigingen en overheveling van het ene programma naar het andere programma is een formele begrotingswijzing noodzakelijk. Financieel gezien heeft één en ander geen effecten op de omvang van de begroting 2020.
Het betreft de volgende budgetten:
-€ 16.800 Restant behaalde bezuiniging thematafel subsidies (algemene oplossingen) ten gunste brengen van stelpost bezuinigingen.
-€ 10.300 Overbrengen thematafel subsidies overig (Zutphense uitdaging) van programma 4 naar programma 5.
-€ 10.300 Overbrengen behaalde bezuiniging subsidie (Taalhuis) van programma 4 ten gunste van stelpost bezuinigingen.
-€ 2.500 Structurele verlaging werkbudget Dementie ten gunste brengen van stelpost bezuinigingen. (budget taakstelling subsidies).
-€ 200.000 Structurele verlaging subsidie St. Perspectief ten gunste brengen van stelpost bezuinigingen.
Bovenstaande mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten.
(Geen bijlage).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2020 geen financieel effect.
Het betreft overheveling van budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Bijlage 1 Collegebesluit Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik
Bijlage 2 Getekende brief fin. middelen inzet extra personeel maatschappelijke opvang etc., 2020 2021
Bijlage 3 Collegebesluit subsidie project Stap in Stap uit
Begrotingswijziging 2020-7: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 april 2020 met nummer 162546b e s l u i t :

  1. Begrotingswijziging 2020-7: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer