Pagina delen

1e Kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond 2019

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 5 november 2018 heeft de raad onder andere de begroting voor 2019 vastgesteld. Hierin zijn voor circa 13 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt. Over de aanpak, planning en stand van zaken van deze bezuinigingen, het programma "Zutphen financieel gezond," heeft het college de raad eerder via memo's van 20 november 2018 en 5 maart 2019 geïnformeerd.

In de nu voorliggende eerste Kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond rapporteert het college over de resultaten van januari toen met maart 2019 en de prognose tot en met 31 december 2019. Hieruit blijkt dat per 31 maart € 7.337.000 aan bezuinigingen is gerealiseerd. De prognose voor 31 december 2019 is dat € 11.455.200 kan worden bezuinigd. De prognose blijft daarmee feitelijk nog achter bij de taakstelling.

In het Sociaal Domein wordt de beoogde bezuiniging niet in zijn geheel gehaald. De betreffende maatregelen zijn omvangrijker en complexer van aard dan bij Bedrijfsvoering en Fysiek Domein. Voor het resterende bedrag van de taakstelling, € 1.544.800, worden binnen het thema Sociaal Domein alternatieve maatregelen gezocht. Het college kondigt in het memo aan deze in een apart raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Wethouder Matser krijgt het woord voor een presentatie over de eerste kwartaalrapportage Zutphen Financieel gezond (zie de vergaderstukken).
Conclusie college: De gekozen aanpak werkt en de bezuinigingen worden grotendeels gehaald. De bezuinigingen in het Sociale Domein blijven wat achter.

ChristenUnie: Bij het vaststellen van de begroting is afgesproken dat we de reserve (eerst) aanvullen tot € 7,5 miljoen en dat we structurele lasten met structurele baten financieren. Er zijn echter veel maatregelen getroffen die incidentele baten opleveren, slechts 42% lijkt structureel. Hoe positief is het beeld dan echt? Zijn er voor het Sociaal Domein ook echt alleen bezuinigingen ingeboekt die zeker zijn? Het lijkt of cruciale functies in het werkbedrijf bijvoorbeeld nog niet zijn ingevuld.

College: Bij de begroting 2019 hebben we besproken dat het dit jaar niet gaat lukken structurele lasten met structurele baten te dekken. In 2019 gebruiken we veel incidentele baten, in 2020 al een stuk minder en in 2021 worden structurele lasten met structurele baten gedekt.

ChristenUnie: Wanneer je nu maar 40% structureel kunt bezuinigen, dan gaan we dat niet redden. Waar zit de ruimte om tot 100% te komen in 2021?

College: De veranderingen in het Sociaal Domein zijn bijzonder lastig te realiseren, maar het is mogelijk. Bij de Voorjaarsnota zullen we verder ingaan op aanvullende (bezuinigings)maatregelen.

BewustZW: Hoe verhouden de kwartaalrapportage(s) en de Planning en Control cyclus zich tot elkaar? Begin november moeten we de begroting 2020 vaststellen.

College: We leveren deze informatie op de afgesproken momenten.

BewustZW: Het is belangrijk dat we effecten in beeld hebben als we besluiten nemen.

D66: Kan er tegelijk met de Burap’s worden gerapporteerd over de bezuinigingen? De Burap’s hebben we ook graag eerder dan de Voorjaarsnota en de Begroting.

College: Ik ga na wat de termijnen zijn voor de Burap’s en of we daarmee kunnen schuiven. Daar kom ik zo mogelijk deze week schriftelijk op terug.

ChristenUnie: Eén keer per kwartaal financieel rapporteren is wellicht genoeg.

College: Dit jaar wil ik zeker nog vasthouden aan het afgesproken stramien. De reguliere Planning en Control cyclus kunnen we fijn slijpen, maar alles nu vermengen is geen goed idee.

D66: De cijfers tot en met 31 maart zijn hard of deels hard, binnen het Sociale Domein? Hoe verhoudt zich dat met ombuigingen in het beleid, onzekerheden over Wmo, Jeugd, inhuur en de afwezigheid van een begroting voor het werkbedrijf?

Ambtelijke ondersteuning: Een aantal van de maatregelen in het Sociale Domein zijn hard. Bijvoorbeeld in de inrichting van de toegang, de loonsom. Tegelijk is het mogelijk dat we incidenteel moeten bijplussen om de gewenste transitie mogelijk te maken. De onzekerheden zitten met name in de thema’s 2 en 3 (Inkoop Wmo/Jeugd herzien en Verkorten of voorkomen indicaties Wmo Jeugd). De gemeente betaald bijvoorbeeld de doorverwijzingen van huisartsen. We zijn met hen in gesprek.

D66: De monitor Sociaal Domein zou in april komen. Het is belangrijk dat we signalen over eventuele toename van aantallen krijgen en straks niet verrast worden.

Ambtelijke ondersteuning: Bij de Burap rapporteren we inhoudelijk en financieel. Dit loopt naast de bezuinigingsopgave door.

ChristenUnie: Welke afspraken worden met zorgverleners gemaakt over facturen die naar de gemeente komen?

Ambtelijke ondersteuning: We kopen Jeugd en Wmo regionaal in. De raamovereenkomst is gewijzigd. Daarvoor kon men tot 2 jaar na dato facturen insturen, dit moet nu binnen het eerste kwartaal gebeuren.

PvdA: De prognose is dat we € 11,5 miljoen aan bezuinigingen halen, de taakstelling is € 13 miljoen. Welk effect heeft dit op de weerstandsratio?
En ten aanzien van de bezuinigingen op de uitstroom- en de meedoenregeling; waarom zijn hier de verschillen tussen de taakstelling en de prognose zo groot?

College: De bedoeling is nog steeds dat we de € 13 miljoen aan bezuinigingen gaan halen. Hiervoor komen aanvullende maatregelen. In het slechtste geval moeten we dit opvangen met de algemene reserve, dat kan nog.

Ambtelijke ondersteuning: De becijfering (van Berenschot) bij de genoemde regelingen is gebaseerd op cijfers over het toenmalige gebruik. Nu blijkt dat er minder mensen gebruik van maken dan verwacht.

VVD: Wat betekent het dat € 250.000 is ingeboekt bij categorie 4 (bezuinigingsvoorstellen die nader uitgezocht worden)? Op welke termijn is zicht op wat in deze categorie kan slagen?
Veel uitgaven worden gedekt met incidentele meevallers. Hoe kan het in de komende jaren lukken om dit structureel te dekken?

College: We hebben een bezuiniging van € 250.000 gerealiseerd in categorie 4. Voor het overige is nog veel uitzoekwerk nodig. In september/ oktober hebben we waarschijnlijk meer zicht op de mogelijkheden in deze categorie.
De verhouding tussen incidentele en structurele dekking wordt beter in 2020 en 2021, dat is zo precies mogelijk in beeld gebracht. Het betreft onze best guess op basis van veel variabelen.

Burgerbelang: We hebben zorgen over het Sociaal Domein en hebben graag een beter beeld van de ontwikkelingen. Wat is de inschatting van een nul-situatie en de tijdsduur van de inspanningen die verricht moeten worden.

College: Onze problematiek is vergelijkbaar met die in Tiel, Harderwijk en Doetinchem. Steden die een regionale functie hebben voor wat betreft het sociaal domein. Het verdeelmodel van het Rijk pakt voor ons heel nadelig uit. Het gaat ons nog jaren aan inspanningen kosten.

BewustZW: Wat hebben deze inspanningen al gekost en wat gaat het nog kosten om alles in goede banen te leiden?

College: We willen niet veel personeel nu extern aantrekken en/of frictiekosten maken. We streven ernaar een structureel financieel gezonde stad te zijn. We zullen af en toe een expert van buiten nodig hebben, maar moeten het vooral met elkaar zien te rooien.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng. Het onderwerp is hiermee voldoende besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in