Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2021-07

Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024 | 11-10-2021

Na het eerste jaar volgt een evaluatie over het effect van handhavingsbeleid binnen het sociaal domein. Uit de evaluatie moet blijken of het lokaal investeren op handhaving een positief resultaat oplevert. Zowel inhoudelijk (inwoners en zorgaanbieders worden beter geïnformeerd over rechten en plichten, meer afstemming sociaal domein breed) als financieel (terugvorderen van onterecht verstrekte zorgmiddelen of uitkeringen).

Vragensteller: Y.J.A. ten Holder

na 11-10-2022

Maatschappelijke zaken

2022-02

Vervanging cv-ketels | 13-12-2021

Opstellen memo om de vraag te beantwoorden of er sprake is van kapitaalvernietiging bij de recentelijke vervanging van de cv-ketels in de Mozartstraat, waarbij de vraag is of dit binnen 3 jaar in het kader van de transitievisie warmte opnieuw aan de orde is.

Vragensteller: S.G.J.G. de Groen

Stand van zaken:
In behandeling.

01-03-22

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2022-06

Vieringen Hanzejaar 2023 | 25-04-2022

Tijdens de vieringen van het Hanzejaar 2023 die worden geprogrammeerd door de Stichting Zutphen Promotie en Hanzemarketing vinden er geen evenementen met dieren en vuurwerk plaats. In de programmering komt er daarnaast aandacht voor het vergroten van de sociale samenhang. Dit zal blijken uit het programma regionaal Hanzejaar dat in het najaar van 2022 beschikbaar komt.

Vragensteller: M.J.I. Vellema

Stand van zaken:
In behandeling.

november 2022

Ruimte Economie en Duurzaamheid

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.