Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

2018-05

Voortgangsrapportages Programmabegroting 2019 - 2022 Zutphen | 05-11-2018

In het komende jaar de raad driemaandelijks informeren over het al dan niet gerealiseerd (kunnen) worden van voorgenomen bezuinigingen, zodat de raad daar steeds een actueel beeld van heeft.


Stand van zaken:

In behandeling.// Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.


t/m december 2019

Control

2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.


Stand van zaken:

In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.


december 2019 (was februari 2019)

Maatschappelijke zaken

2018-07

Plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij' | 17-12-2018

Het rapport van de rekenkamercommissie “Taken op afstand dichtbij”. Het college zou voor december 2018 de raad een plan van aanpak voorleggen op welke wijze invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Het college zou hierop schriftelijk antwoorden.


Stand van zaken:

In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.


december 2019 (was januari 2019)

Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren

2019-05

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e) | 08-04-2019

De raad ontvangt na het eerste jaar een rapportage over de mate van inzet en realisatie van het beoogde doel van deze nieuwe bevoegdheid.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2020

Veiligheid

2019-06

Vragenkwartiertje: Overzicht onderhoud van civiele kunstwerken | 08-04-2019

Wethouder De Jonge geeft aan een overzicht van het onderhoud van civiele kunstwerken (waaronder de Oude IJsselbrug) ter inzage te leggen voor het Forum.


Stand van zaken:

In behandeling.


juni 2019

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2019-07

Vragenkwartiertje: Betokkenheid bij planontwikkeling Helbergen Zuid | 20-05-2019

Per memo informeren over hoe de betrokkenheid van bewoners en omwonenden bij de planontwikkeling van Helbergen Zuid is bedacht.


Stand van zaken:

In behandeling.


juli 2019

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2019-09

Vragenkwartiertje: Hekken op fietspad bij de IJssel | 20-05-2019

Per memo informeren over de actuele stand van zaken van de situatie met hekken op het fietspad bij de IJssel.


Stand van zaken:

In behandeling.


juni 2019

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2019-14

Jaarstukken 2018 | 08-07-2019

Wethouder Matser zegt toe in september met een procesvoorstel rond de verbeterpunten in de ‘Tabel Besluiten en Adviezen Financiële Informatievoorziening’ van de Auditcommissie te komen naar het Forum. Dit procesvoorstel wordt in het voortraject besproken met de Auditcommissie.


Stand van zaken:

In behandeling


september 2019

Control

2019-15

Vragen betreffende de actualiteit: Deelname aan pilot inburgering | 23-09-2019

De raad per memo informeren of Zutphen heeft geopteerd om mee te doen aan de pilot Inburgering vanuit Het Rijk en wanneer dat niet het geval is de redenen daarvan toelichten.


Stand van zaken:

In behandeling.


was oktober 2019; wordt eind november 2019

Maatschappelijke zaken

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl