Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2021-07

Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024 | 11-10-2021

Na het eerste jaar volgt een evaluatie over het effect van handhavingsbeleid binnen het sociaal domein. Uit de evaluatie moet blijken of het lokaal investeren op handhaving een positief resultaat oplevert. Zowel inhoudelijk (inwoners en zorgaanbieders worden beter geïnformeerd over rechten en plichten, meer afstemming sociaal domein breed) als financieel (terugvorderen van onterecht verstrekte zorgmiddelen of uitkeringen).

Vragensteller: Y.J.A. ten Holder

na 11-10-2022

Maatschappelijke zaken

2022-06

Vieringen Hanzejaar 2023 | 25-04-2022

Tijdens de vieringen van het Hanzejaar 2023 die worden geprogrammeerd door de Stichting Zutphen Promotie en Hanzemarketing vinden er geen evenementen met dieren en vuurwerk plaats. In de programmering komt er daarnaast aandacht voor het vergroten van de sociale samenhang. Dit zal blijken uit het programma regionaal Hanzejaar dat in het najaar van 2022 beschikbaar komt.

Vragensteller: M.J.I. Vellema

Stand van zaken:
In behandeling.

november 2022

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2022-08

Gang van zaken omlegging Kerkpad | 30-05-2022

Burgemeester Vermeulen zegt namens het college toe dat de stukken met betrekking tot het Kerkpad ter inzage komen te liggen voor de raadsleden. Daarnaast zal het college de rentmeester vragen deel te nemen aan een Forum of bespreking in de raad over dit onderwerp, zodat raadsleden financieel inhoudelijke vragen kunnen stellen.

Stand van zaken:
in behandeling Aanvulling: Wethouder Bloem meldt de Raad van 12 september dat zij binnenkort een wijziging in de pachtovereenkomst tegemoet kunnen zien bij de ter inzage liggende stukken voor de Raad.

Bestuursondersteuning

2022-09

Hondveiligheid n.a.v. inspreker mw. Van Beers | 12-09-2022

Burgemeester Vermeulen zegt toe dat het College met een reactie komt op de bijdrage van Mw. Van Beers over het onderwerp Hondveiligheid i.v.m. schadelijke gras aren voor honden.

Stand van zaken:
In behandeling

november 2022

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2022-11

Losloopgebied honden Noorderhaven | 12-09-2022

Wethouder Wannet zegt toe met een uitspraak te komen of het met de geldende criteria mogelijk is een losloopgebied voor honden te realiseren en zo ja op welke termijn.

Vragensteller: A. Garritsen

Stand van zaken:
In behandleing

Oktober

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2022-12

Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen | 12-09-2022

Wethouder Wannet zegt toe dat nog in oktober, direct na sluiting van de regeling, de Raad geïnformeerd wordt of er voldoende geld is voor de culturele instellingen of dat er meer aanvragen zijn.

Stand van zaken:
In behandeling

Oktober

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2022-13

Participatie omgevingswet | 12-09-2022

Wethouder Bloem zegt toe de participatie in het kader van de Omgevingswet zo te organiseren dat het proces voor inwoners en overige betrokkenen helder en duidelijk is.

Stand van zaken:
In behandeling

Januari 2023

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2022-14

Bestemmingsplan Park Helbergen | 12-09-2022

Wethouder Bloem zegt toe toekomstige huiseigenaren actief te stimuleren en voor te lichten om biodiversiteit bevorderende maatregelen te nemen rond en op het huis.

Vragensteller: M.J.I. Vellema

Stand van zaken:
In behandeling

Maart 2023

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2022-15

Contracten chauffeurs PlusOV | 10-10-2022

Naar aanleiding van de bijdrage van mw. Hubers aan het spreekrecht, gaat wethouder Boswinkel na hoe de uren-contracten voor PlusOV/ TCR zijn geregeld. Vervolgens gaat zij hierover in gesprek met het bestuur van PlusOV/ TCR.

Stand van zaken:
In behandeling.

December 2022

Maatschappelijke zaken

2022-16

Opvang minderjarige vluchtelingen | 10-10-2022

Wethouder Verschure zegt toe in gesprek te gaan met het COA over de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de gemeente Zutphen. Hij komt hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval nog dit jaar op terug.

Stand van zaken:
In behandeling.

December 2022

Veiligheid

2022-17

Buslijn Zutphen - GGNet Warnsveld | 10-10-2022

Wethouder Wannet zegt toe de vragen en zorgen over het (nu) ontbreken van een busverbinding tussen Zutphen en GGNet in Warnsveld bij de eerstkomende gelegenheid te bespreken met de concessiehouder en de provincie.

Stand van zaken:
In behandeling.

December 2022

Ruimte Economie en Duurzaamheid

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.