Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.

Stand van zaken:
In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019. Afhandeling wordt verwacht in december 2020

december 2020 (was februari 2019, en verlengd tot december 2019)

Maatschappelijke zaken

21-07

Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024 | 11-10-2021

Na het eerste jaar volgt een evaluatie over het effect van handhavingsbeleid binnen het sociaal domein. Uit de evaluatie moet blijken of het lokaal investeren op handhaving een positief resultaat oplevert. Zowel inhoudelijk (inwoners en zorgaanbieders worden beter geïnformeerd over rechten en plichten, meer afstemming sociaal domein breed) als financieel (terugvorderen van onterecht verstrekte zorgmiddelen of uitkeringen).

Vragensteller: Y.J.A. ten Holder

na 11-10-2022

Maatschappelijke zaken

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?