Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

2015-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag | 19-06-2015

Via memo terugkoppelen of bij de bouw van het nieuwe zwembad geld is overgebleven dat kan worden gebruikt voor de aanschaf van speelattributen.


Stand van zaken:

Indien de toezegging uit 2015 moet worden nagekomen, dan graag aangeven in de Technisch Blokvergadering van 19 november 2018. Wordt er in voornoemde vergadering niet gereageerd, dan wordt deze toezegging van de lijst afgevoerd. Nadat duidelijkheid is over de consequenties van de sluiting van het zwembad in januari 2017, zal de financiële stand van zaken teruggekoppeld worden. Het nieuwe interimbestuur van het zwembad is bezig met een Toekomstplan voor het zwembad. Hierin zijn de onderdelen speelattributen en het financiële verhaal opgenomen. De planning is dat het Toekomstplan begin september 2018 in het bestuurlijk overleg tussen gemeente en het zwembadbestuur wordt besproken, waarna een terugkoppeling aan de raad zal volgen.


september 2015

Programma's Projecten en Processen

2017-16

Cultuurmakelaar en adviescommissie | 04-12-2017

College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.


Stand van zaken:

In behandeling.


was januari 2018; wordt november 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-01

Vragenkwartiertje: Kinderpardon | 15-01-2018

In een memo inzichtelijk maken of in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet en of het college voornemens is om in een dergelijk geval actie te ondernemen richting de Staatssecretaris.


Stand van zaken:

In behandeling.


januari 2019

Maatschappelijke zaken

2018-02

Memo met overzicht van acties en maatregelen in het kader van verbetering van 'control' | 15-06-2018

Memo opstellen voor het Forum met een overzicht van ondernomen en nog te ondernemen acties en maatregelen van het college om beter 'in control' te komen.


Stand van zaken:

In behandeling.


was september 2018; wordt november 2018

Control

2018-03

Horecavisie Zutphen 2017-2022 - memo en initiatiefgroep | 24-09-2018

Een memo over de voortgang toesturen aan het Forum, zodat dit desgewenst kan worden geagendeerd. In het memo zal ook worden aangegeven of de inspiratiegroep bereid is om de voortgang toe te komen lichten.


Stand van zaken:

In behandeling.


december 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-04

Horecavisie Zutphen 2017-2022 - precario | 24-09-2018

De vraag of precariorechten ook voor nieuwe exploitanten op de IJsselkade gaan gelden per memo beantwoorden.


Stand van zaken:

In behandeling.


oktober 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-05

Voortgangsrapportages Programmabegroting 2019 - 2022 Zutphen | 05-11-2018

In het komende jaar de raad driemaandelijks informeren over het al dan niet gerealiseerd (kunnen) worden van voorgenomen bezuinigingen, zodat de raad daar steeds een actueel beeld van heeft.


Stand van zaken:

In behandeling.


t/m december 2019

Control

2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.


Stand van zaken:

In behandeling.


februari 2019

Maatschappelijke zaken

2018-07

Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) | 17-12-2018

Het rapport van de rekenkamercommissie “Taken op afstand dichtbij”. Het college zou voor december 2018 de raad een plan van aanpak voorleggen op welke wijze invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Het college zou hierop schriftelijk antwoorden.


Stand van zaken:

In behandeling.


1 maand

Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl