Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2018-0142 Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"
2018-0141 Toekomst van het Warnshuus
2018-0140 Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen - eerste opzet
2018-0139 Tekorten Stichting Sportaccommodaties Zutphen 2016 en 2017 (De IJsselslag)
2018-0138 Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven
2018-0137 Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019
2018-0136 Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen
2018-0134 Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018
2018-0133 Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein
2018-0132 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019
2018-0131 Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase
2018-0130 Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting
2018-0129 Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018
2018-0128 Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)
2018-0127 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2
2018-0126 Technische toelichting Grondexploitaties
2018-0125 Insteek aankomende traject Regionale Energiestrategie en de relatie tot het traject van het Zutphens Energieakkoord
2018-0124 Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen
2018-0123 Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys
2018-0122 Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen
2018-0121 Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen
2018-0119 Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro
2018-0118 Forumspecial Omgevingswet
2018-0116 Afweging verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV
2018-0115 Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen
2018-0114 Burap-2 2018
2018-0113 Noodverordening ruiming V1
2018-0112 Krediet voor het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis
2018-0111 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017
2018-0110 Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter
2018-0108 Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan
2018-0107 Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018
2018-0105 Horecavisie Zutphen 2017-2022
2018-0104 Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022
2018-0102 Consultatieronde Agenda Cleantech Regio (2019-2023)
2018-0101 Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen
2018-0099 Presentatie over Evenementen in samenhang met activiteiten in de Binnenstad
2018-0098 Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord
2018-0097 Herinrichting wegen en pleinen De Hoven
2018-0096 Sluitende aanpak verward gedrag
2018-0095 Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis
2018-0094 Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter
2018-0093 Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten
2018-0092 Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.
2018-0091 Motivering bij besluit tot het niet vaststellen van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7'
2018-0090 Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot
2018-0088 Integraliteit en financiën herijking sociaal domein
2018-0087 Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene
2018-0086 Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'
2018-0085 Liquidatieplan Het Plein
2018-0084 Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen
2018-0083 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
2018-0082 Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek
2018-0079 Benoeming Forumlid P.A. Fukkink
2018-0078 Toelating van de heer S.G.J.G. de Groen en de heer F.J.G.M. Manders als raadslid
2018-0077 Burap 1 - 2018
2018-0076 Begroting 2019-2022 VNOG
2018-0075 Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022
2018-0074 Jaarstukken 2017
2018-0073 Bestemming batig saldo jaarrekening 2017
2018-0072 Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad Stedendriehoek 2018
2018-0071 Aanvraag Vangnetuitkering 2017 - instemmen met antwoorden
2018-0070 Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste
2018-0069 Presentatie over de ‘aanpak implementatie Omgevingswet’
2018-0068 Zienswijze op de begroting PlusOV 2019 en gewijzigde begroting PlusOV 2018
2018-0067 Geheimhouding gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
2018-0066 Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
2018-0065 De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018
2018-0064 Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
2018-0063 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
2018-0062 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
2018-0061 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
2018-0060 Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
2018-0056 Presentatie Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018
2018-0055 GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019
2018-0054 Presentatie over het proces om te komen tot bezuinigingen
2018-0053 Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek
2018-0052 Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta
2018-0051 Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten
2018-0049 Rapport BMC inzake calculatie van benodigde formatie op Het Plein voor uitvoering van de toebedeelde taken
2018-0048 Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16
2018-0047 Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC
2018-0045 Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden
2018-0044 Presentatie VNOG Samen werken aan Veiligheid
2018-0042 Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen
2018-0041 Benoeming van twee raadvertegenwoordigers in de Rekenkamercommissie Zutphen 2018
2018-0040 Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019
2018-0037 Presentatie gewijzijgd meerjarig financieel perspectief 2018-2021
2018-0036 Toelating van dhr. M.G.S. Siemes tot de raad na de verkieziengen van 21 maart 2018
2018-0035 Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"
2018-0034 Benoeming forumleden, forumvoorzitters en leden Auditcommissie met ingang van de nieuwe raadsperiode 2018-2022
2018-0033 Verlenging experimenteerperiode werkwijze raad en keuze voor Burgerzaal als vergaderlocatie
2018-0032 Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
2018-0031 Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
2018-0028 Update van het Focustraject
2018-0027 Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad (voldoen aan motie 2018-M0005)
2018-0026 Resultaten van het onafhankelijke externe onderzoek naar de problemen van het zwembad
2018-0025 Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'
2018-0024 Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen
2018-0023 Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta
2018-0022 Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek
2018-0021 Herziene begroting Het Plein 2018
2018-0020 Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen
2018-0019 Concept kadernota VNOG 2019-2022
2018-0017 Forumspecial economische ontwikkeling in Zutphen
2018-0016 Afdoening motie M2017-M0003 Blauwboek
2018-0015 Programma 'Zutphen: een prettig klimaat'
2018-0013 Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein
2018-0011 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017
2018-0010 GGD NOG Uitgangspuntennota 2019
2018-0009 Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte
2018-0007 Presentatie over het concept horeca-advies
2018-0006 Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018 - inclusief financiën
2018-0004 Toepassen coördinatieprocedure windturbines De Mars-Twentekanaal Noord
2018-0003 Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens
2018-0002 Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"
2018-0001 Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Behandeld in

Ook interessant?