Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2018

Nummer

Titel

2018-0142

Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"

2018-0141

Toekomst van het Warnshuus

2018-0140

Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen - eerste opzet

2018-0139

Tekorten Stichting Sportaccommodaties Zutphen 2016 en 2017 (De IJsselslag)

2018-0138

Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven

2018-0137

Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019

2018-0134

Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018

2018-0133

Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein

2018-0132

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

2018-0131

Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

2018-0130

Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

2018-0129

Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

2018-0128

Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

2018-0127

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2

2018-0126

Technische toelichting Grondexploitaties

2018-0125

Insteek aankomende traject Regionale Energiestrategie en de relatie tot het traject van het Zutphens Energieakkoord

2018-0124

Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

2018-0123

Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

2018-0122

Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen

2018-0121

Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

2018-0119

Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

2018-0118

Forumspecial Omgevingswet

2018-0116

Afweging verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV

2018-0115

Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen

2018-0114

Burap-2 2018

2018-0113

Noodverordening ruiming V1

2018-0112

Krediet voor het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis

2018-0111

1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

2018-0110

Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

2018-0108

Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

2018-0107

Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

2018-0105

Horecavisie Zutphen 2017-2022

2018-0104

Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022

2018-0102

Consultatieronde Agenda Cleantech Regio (2019-2023)

2018-0101

Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

2018-0099

Presentatie over Evenementen in samenhang met activiteiten in de Binnenstad

2018-0098

Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

2018-0097

Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

2018-0096

Sluitende aanpak verward gedrag

2018-0095

Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

2018-0094

Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

2018-0093

Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten

2018-0092

Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

2018-0091

Motivering bij besluit tot het niet vaststellen van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7'

2018-0090

Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot

2018-0088

Integraliteit en financiën herijking sociaal domein

2018-0087

Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

2018-0086

Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

2018-0085

Liquidatieplan Het Plein

2018-0084

Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

2018-0083

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein

2018-0082

Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

2018-0079

Benoeming Forumlid P.A. Fukkink

2018-0078

Toelating van de heer S.G.J.G. de Groen en de heer F.J.G.M. Manders als raadslid

2018-0077

Burap 1 - 2018

2018-0076

Begroting 2019-2022 VNOG

2018-0075

Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022

2018-0074

Jaarstukken 2017

2018-0073

Bestemming batig saldo jaarrekening 2017

2018-0072

Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad Stedendriehoek 2018

2018-0071

Aanvraag Vangnetuitkering 2017 - instemmen met antwoorden

2018-0070

Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verlening ontheffing woonplaatsvereiste

2018-0069

Presentatie over de ‘aanpak implementatie Omgevingswet’

2018-0068

Zienswijze op de begroting PlusOV 2019 en gewijzigde begroting PlusOV 2018

2018-0067

Geheimhouding gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein

2018-0066

Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1

2018-0065

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018

2018-0064

Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek

2018-0063

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1

2018-0062

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7

2018-0061

Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7

2018-0060

Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst

2018-0056

Presentatie Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018

2018-0055

GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

2018-0054

Presentatie over het proces om te komen tot bezuinigingen

2018-0053

Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

2018-0052

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta

2018-0051

Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

2018-0049

Rapport BMC inzake calculatie van benodigde formatie op Het Plein voor uitvoering van de toebedeelde taken

2018-0048

Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16

2018-0047

Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC

2018-0045

Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden

2018-0044

Presentatie VNOG Samen werken aan Veiligheid

2018-0042

Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen

2018-0041

Benoeming van twee raadvertegenwoordigers in de Rekenkamercommissie Zutphen 2018

2018-0040

Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019

2018-0037

Presentatie gewijzijgd meerjarig financieel perspectief 2018-2021

2018-0036

Toelating van dhr. M.G.S. Siemes tot de raad na de verkieziengen van 21 maart 2018

2018-0035

Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"

2018-0034

Benoeming forumleden, forumvoorzitters en leden Auditcommissie met ingang van de nieuwe raadsperiode 2018-2022

2018-0033

Verlenging experimenteerperiode werkwijze raad en keuze voor Burgerzaal als vergaderlocatie

2018-0032

Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

2018-0031

Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

2018-0028

Update van het Focustraject

2018-0027

Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad (voldoen aan motie 2018-M0005)

2018-0026

Resultaten van het onafhankelijke externe onderzoek naar de problemen van het zwembad

2018-0025

Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'

2018-0024

Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen

2018-0023

Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta

2018-0022

Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

2018-0021

Herziene begroting Het Plein 2018

2018-0020

Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen

2018-0019

Concept kadernota VNOG 2019-2022

2018-0017

Forumspecial economische ontwikkeling in Zutphen

2018-0016

Afdoening motie M2017-M0003 Blauwboek

2018-0015

Programma 'Zutphen: een prettig klimaat'

2018-0013

Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein

2018-0011

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017

2018-0010

GGD NOG Uitgangspuntennota 2019

2018-0009

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte

2018-0007

Presentatie over het concept horeca-advies

2018-0006

Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018 - inclusief financiën

2018-0004

Toepassen coördinatieprocedure windturbines De Mars-Twentekanaal Noord

2018-0003

Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

2018-0002

Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

2018-0001

Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl