Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2017-0180 Forumspecial Duurzaamheid/Energieneutraliteit
2017-0179 Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
2017-0178 Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter
2017-0175 Rapport en samenvatting "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen"
2017-0174 Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'
2017-0173 Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen
2017-0172 Voortgang van het speerpunt "Meer samen doen in de Stedendriehoek"
2017-0170 Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26
2017-0169 Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad
2017-0168 Renovatie sportzaal De Mene
2017-0167 Budgetoverheveling focustraject 2017-2018
2017-0166 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018
2017-0165 Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003
2017-0163 Presentatie uitvoering motie heldere communicatie
2017-0162 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen najaar 2017
2017-0161 Problemen bij PlusOV en oplossingsrichtingen
2017-0160 Toelaten mevrouw M.W. Wesselink als raadslid gedurende de periode van ontslag wegens ziekte van de heer J. Boersbroek
2017-0158 Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
2017-0157 Financiële verordening gemeente Zutphen 2017
2017-0156 Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017
2017-0155 Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen
2017-0154 Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017
2017-0153 Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)
2017-0152 Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken
2017-0151 Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017
2017-0149 Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen
2017-0148 Bestuurlijk arrangement Het Plein
2017-0147 Voornemen tot opheffen GR Het Plein
2017-0146 Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid
2017-0145 Actualisatie Nota bodembeheer 2011 via vaststelling van het rapport "Regionale Bodemkwaliteitskaart Stedendriehoek, aanvulling op de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Zutphen"
2017-0144 Krediet voor vervanging kantoormeubilair
2017-0143 Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017
2017-0142 Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie
2017-0139 Fietsen in Zutphen
2017-0137 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017
2017-0136 Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017
2017-0135 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-2 en rekenparameters grondexploitaties 2018
2017-0134 Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
2017-0133 Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019
2017-0132 Tweede bestuursrapportage 2017
2017-0130 Forumspecial Burgerbegroting
2017-0128 Presentatie Zutphen Vooruit - kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie gemeente Zutphen
2017-0127 Rekenkamercie onderzoek 'taken op afstand' - ervaringen raad
2017-0125 Programmabegroting 2018-2021
2017-0123 Voortgangsrapportage 2GetThere en kennismaking met nieuwe directeur Stichting Perspectief
2017-0122 Presentatie plannen Poort van Zuid
2017-0121 Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
2017-0120 Intrekken Verordening wet inburgering
2017-0119 Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie
2017-0118 Notitie scenario's huishoudelijke hulp
2017-0116 Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"
2017-0115 Veilig uitgaan in de Binnenstad
2017-0113 Forumspecial Masterplan De Mars
2017-0112 Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld
2017-0111 Startersleningen 2017
2017-0110 Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017
2017-0109 Transformatieproof subsidiebeleid
2017-0107 Vaststellen bestemmingsplan "Broederenklooster"
2017-0106 Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied
2017-0104 Werkbedrijf Zutphen
2017-0102 Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'
2017-0101 Presentatie over het inwonerspanel 'Zutphen spreekt'
2017-0100 Initiatief burgerenergiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel tot realisatie van windenergie
2017-0099 Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
2017-0098 Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019
2017-0097 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017
2017-0096 Begrotingswijziging regio Stedendriehoek
2017-0095 Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid
2017-0094 Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld
2017-0093 Memo Implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018
2017-0092 Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp
2017-0090 Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens
2017-0089 Keuze van een toekomstscenario voor De Kas
2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
2017-0087 Algemene beschouwingen 2017 van de fracties (geen mondelinge behandeling ter vergadering)
2017-0086 Eerste bestuursrapportage 2017
2017-0084 Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen
2017-0083 Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
2017-0082 Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen
2017-0081 Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
2017-0080 Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov
2017-0079 Externe verzelfstandiging Musea Zutphen
2017-0078 Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
2017-0077 Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel
2017-0076 Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad
2017-0075 Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019
2017-0074 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
2017-0073 Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
2017-0070 Concept Begroting Tribuut 2018
2017-0069 Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal
2017-0068 Kaderstelling inkoop voor duurzaam, sociaal en lokaal
2017-0067 Besloten informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen inzake 't Hummel in Leesten Oost
2017-0066 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'
2017-0065 Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b
2017-0064 Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
2017-0063 Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
2017-0062 Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021
2017-0061 Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)
2017-0059 Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen
2017-0057 Presentatie van de stand van zaken rond de verzelfstandiging van het museum
2017-0056 Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek
2017-0055 Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018
2017-0054 Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost
2017-0053 GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018
2017-0052 Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied
2017-0049 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen 2016
2017-0048 Presentatie over het Emerpark - Stand van zaken 2017
2017-0047 Breedband-connectiviteit in het buitengebied
2017-0046 Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld
2017-0045 Kadernota 2018 - 2021 en Jaarstukken 2016 van Tribuut
2017-0041 Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
2017-0040 Regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
2017-0039 Cleantech Regio on tour 2017 - WGR Stedendriehoek en Strategische Board
2017-0038 I-Visie 2020 gemeente Zutphen
2017-0035 Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas
2017-0034 Voortgangsrapportage over het raadsvoorstel 'Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder'
2017-0033 Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter
2017-0031 Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030
2017-0030 Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen
2017-0029 Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032
2017-0028 Memo eerste beelden rond Visie Participatiewet 2017
2017-0027 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017
2017-0026 Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017
2017-0025 Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen
2017-0023 Memo rond het weer openstellen van zwembad De IJsselslag
2017-0022 Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen
2017-0021 Aanschaf Backoffice systeem o.a. t.b.v. Wabo vergunning en toezicht
2017-0019 Aanbesteding verbreding oude IJsselbrug en groot onderhoud oude IJsselbrug
2017-0017 Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee
2017-0016 Ontwikkeling sociale werkvoorziening
2017-0014 Presentatie en toelichting over het proces van inkoop
2017-0013 Concept kadernota VNOG 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021
2017-0011 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
2017-0010 Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017
2017-0009 Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
2017-0008 Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017
2017-0007 GGD NOG Uitgangspuntennota 2018
2017-0006 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016
2017-0005 Presentatie nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
2017-0003 Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.
2017-0001 Toelating van dhr. H. Hissink als raadslid ter opvolging van dhr. Van der Veen

Behandeld in

Ook interessant?