Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2017

Nummer

Titel

2017-0180

Forumspecial Duurzaamheid/Energieneutraliteit

2017-0179

Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

2017-0178

Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

2017-0175

Rapport en samenvatting "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen"

2017-0174

Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'

2017-0173

Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen

2017-0172

Voortgang van het speerpunt "Meer samen doen in de Stedendriehoek"

2017-0170

Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

2017-0169

Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad

2017-0168

Renovatie sportzaal De Mene

2017-0167

Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

2017-0166

Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

2017-0165

Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

2017-0163

Presentatie uitvoering motie heldere communicatie

2017-0162

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen najaar 2017

2017-0161

Problemen bij PlusOV en oplossingsrichtingen

2017-0160

Toelaten mevrouw M.W. Wesselink als raadslid gedurende de periode van ontslag wegens ziekte van de heer J. Boersbroek

2017-0158

Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019

2017-0157

Financiële verordening gemeente Zutphen 2017

2017-0156

Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017

2017-0155

Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen

2017-0154

Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

2017-0153

Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

2017-0152

Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

2017-0151

Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

2017-0149

Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

2017-0148

Bestuurlijk arrangement Het Plein

2017-0147

Voornemen tot opheffen GR Het Plein

2017-0146

Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid

2017-0145

Actualisatie Nota bodembeheer 2011 via vaststelling van het rapport "Regionale Bodemkwaliteitskaart Stedendriehoek, aanvulling op de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Zutphen"

2017-0144

Krediet voor vervanging kantoormeubilair

2017-0143

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017

2017-0142

Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie

2017-0139

Fietsen in Zutphen

2017-0137

Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017

2017-0136

Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017

2017-0135

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-2 en rekenparameters grondexploitaties 2018

2017-0134

Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

2017-0133

Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019

2017-0132

Tweede bestuursrapportage 2017

2017-0130

Forumspecial Burgerbegroting

2017-0128

Presentatie Zutphen Vooruit - kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie gemeente Zutphen

2017-0127

Rekenkamercie onderzoek 'taken op afstand' - ervaringen raad

2017-0125

Programmabegroting 2018-2021

2017-0123

Voortgangsrapportage 2GetThere en kennismaking met nieuwe directeur Stichting Perspectief

2017-0122

Presentatie plannen Poort van Zuid

2017-0121

Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"

2017-0120

Intrekken Verordening wet inburgering

2017-0119

Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie

2017-0118

Notitie scenario's huishoudelijke hulp

2017-0116

Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"

2017-0115

Veilig uitgaan in de Binnenstad

2017-0113

Forumspecial Masterplan De Mars

2017-0112

Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld

2017-0111

Startersleningen 2017

2017-0110

Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017

2017-0109

Transformatieproof subsidiebeleid

2017-0107

Vaststellen bestemmingsplan "Broederenklooster"

2017-0106

Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied

2017-0104

Werkbedrijf Zutphen

2017-0102

Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'

2017-0101

Presentatie over het inwonerspanel 'Zutphen spreekt'

2017-0100

Initiatief burgerenergiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel tot realisatie van windenergie

2017-0099

Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis

2017-0098

Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019

2017-0097

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

2017-0096

Begrotingswijziging regio Stedendriehoek

2017-0095

Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid

2017-0094

Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld

2017-0093

Memo Implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018

2017-0092

Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp

2017-0090

Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

2017-0089

Keuze van een toekomstscenario voor De Kas

2017-0088

Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting

2017-0087

Algemene beschouwingen 2017 van de fracties (geen mondelinge behandeling ter vergadering)

2017-0086

Eerste bestuursrapportage 2017

2017-0084

Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen

2017-0083

Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen

2017-0082

Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen

2017-0081

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

2017-0080

Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

2017-0079

Externe verzelfstandiging Musea Zutphen

2017-0078

Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel

2017-0077

Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel

2017-0076

Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad

2017-0075

Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019

2017-0074

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

2017-0073

Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

2017-0070

Concept Begroting Tribuut 2018

2017-0069

Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

2017-0068

Kaderstelling inkoop voor duurzaam, sociaal en lokaal

2017-0067

Besloten informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen inzake 't Hummel in Leesten Oost

2017-0066

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'

2017-0065

Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

2017-0064

Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening

2017-0063

Strategische Raadsagenda Zutphen 2017

2017-0062

Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021

2017-0061

Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

2017-0059

Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen

2017-0057

Presentatie van de stand van zaken rond de verzelfstandiging van het museum

2017-0056

Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek

2017-0055

Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018

2017-0054

Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost

2017-0053

GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018

2017-0052

Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied

2017-0049

Monitor sociaal domein gemeente Zutphen 2016

2017-0048

Presentatie over het Emerpark - Stand van zaken 2017

2017-0047

Breedband-connectiviteit in het buitengebied

2017-0046

Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld

2017-0045

Kadernota 2018 - 2021 en Jaarstukken 2016 van Tribuut

2017-0041

Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening

2017-0040

Regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2017-0039

Cleantech Regio on tour 2017 - WGR Stedendriehoek en Strategische Board

2017-0038

I-Visie 2020 gemeente Zutphen

2017-0035

Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas

2017-0034

Voortgangsrapportage over het raadsvoorstel 'Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder'

2017-0033

Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter

2017-0031

Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

2017-0030

Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen

2017-0029

Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032

2017-0028

Memo eerste beelden rond Visie Participatiewet 2017

2017-0027

Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017

2017-0026

Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

2017-0025

Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

2017-0023

Memo rond het weer openstellen van zwembad De IJsselslag

2017-0022

Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen

2017-0021

Aanschaf Backoffice systeem o.a. t.b.v. Wabo vergunning en toezicht

2017-0019

Aanbesteding verbreding oude IJsselbrug en groot onderhoud oude IJsselbrug

2017-0017

Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee

2017-0016

Ontwikkeling sociale werkvoorziening

2017-0014

Presentatie en toelichting over het proces van inkoop

2017-0013

Concept kadernota VNOG 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

2017-0011

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

2017-0010

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017

2017-0009

Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

2017-0008

Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

2017-0007

GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

2017-0006

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

2017-0005

Presentatie nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

2017-0003

Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.

2017-0001

Toelating van dhr. H. Hissink als raadslid ter opvolging van dhr. Van der Veen

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl