Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2016-0166 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016
2016-0165 Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
2016-0163 Deelname Stichting Legal Valley
2016-0161 Presentatie over armoede en schuldenbeleid
2016-0160 Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
2016-0158 Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Annemieke Vermeulen
2016-0157 Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).
2016-0156 Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie
2016-0155 Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven
2016-0152 Vaststelling belastingverordeningen 2017
2016-0151 Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid
2016-0150 Herstel dak dependance Lea Dasbergschool
2016-0149 Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen
2016-0147 Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat
2016-0146 Interpellatieverzoek inzake bomenkap N346
2016-0145 Gesprek Forum-schoolbesturen over Masterplan Onderwijshuisvesting
2016-0144 Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
2016-0143 Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
2016-0142 Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2
2016-0141 Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2
2016-0139 Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016
2016-0137 Presentatie voortgang Rivier in de Stad
2016-0136 Saldo afwikkeling jaarrekening 2015
2016-0133 Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
2016-0132 Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020
2016-0131 Begrotingswijziging Burap 2016-2
2016-0127 Definitieve vaststelling jaarstukken 2015
2016-0126 Presentatie uitwerking speerpunten in Begroting 2017 e.v.
2016-0125 Plan van aanpak 'Plein op Orde'
2016-0124 Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet
2016-0123 Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden
2016-0122 Subsidie Stichting Zutphen Promotie
2016-0121 Voorlopig risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2017-2020
2016-0120 Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen
2016-0119 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010
2016-0118 Initiatiefraadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen'
2016-0115 Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta
2016-0113 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015
2016-0112 Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18
2016-0111 Cultuuragenda 2016 'De kunst van het samen vernieuwen'
2016-0108 Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta
2016-0107 Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop
2016-0105 Budget voor afwikkeling brandschade De Berkel
2016-0104 Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016 - Besluitvormend
2016-0103 Wijziging regeling Regio Stedendriehoek
2016-0102 Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek
2016-0101 Krediet voor huisvesting Vrijeschool.
2016-0100 Agenda Sport & Bewegen
2016-0099 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30
2016-0098 Bestemmingsplan Valckstraat 30
2016-0097 Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat
2016-0096 Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
2016-0095 Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
2016-0094 Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016
2016-0092 Jaarstukken 2015
2016-0091 Presentatie Omgevingswet
2016-0089 Verzelfstandiging Musea
2016-0088 Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan
2016-0087 Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek
2016-0086 Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016
2016-0085 Presentatie St. Zutphen Ambachtstad
2016-0084 Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder
2016-0083 Begrotingswijziging Het Plein 2016-1
2016-0082 Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard
2016-0081 Krediet brugverbreding IJsselbrug
2016-0080 Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1
2016-0079 Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG
2016-0078 Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG
2016-0077 Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen
2016-0076 Voorjaarsnota 2016
2016-0074 Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk
2016-0073 Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo
2016-0072 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016
2016-0071 Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017
2016-0070 Presentatie van Burap 2016-1
2016-0068 GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg
2016-0067 Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019
2016-0066 Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1
2016-0065 Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen
2016-0064 Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.
2016-0062 Concept Zienswijzen en begrotingen Het Plein en Delta 2017
2016-0061 Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"
2016-0060 Concept Begroting Tribuut 2017
2016-0059 Toelaten de heer H. Brouwer als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
2016-0056 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"
2016-0055 Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"
2016-0054 Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland
2016-0053 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"
2016-0051 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016
2016-0050 Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting
2016-0049 Vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zutphen
2016-0048 Toelating van de heer A.J.A. Putker als raadslid
2016-0047 Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag
2016-0046 Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag
2016-0045 Krediet P+R Noorderhaven
2016-0044 Keuze over de toekomstige inrichting rekenkamerfunctie Zutphen
2016-0043 Gespreksdocument Vervolg op presentatie Van Netten
2016-0040 Extra middelen huishoudelijke hulp
2016-0039 Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016
2016-0038 Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie
2016-0037 Hanzehof: "Noodscenario"
2016-0036 Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017
2016-0035 Opdrachten en Begroting decentralisaties Sociaal Domein 2016
2016-0033 Presentatie rapport van Van Netten
2016-0031 Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994
2016-0029 Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers
2016-0028 Intrekken diverse verordeningen
2016-0027 Risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het azc Voorsterallee
2016-0025 Memo Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen
2016-0024 Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie
2016-0023 Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen
2016-0022 Kaderstellend forum opdrachten Plein en Delta begrotingen 2017
2016-0019 Startersleningen 2016
2016-0018 Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen 2016
2016-0017 Kader inzet Buurtsportcoaches
2016-0016 Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid
2016-0014 Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016
2016-0013 GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017
2016-0012 Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker
2016-0011 Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter
2016-0009 zienswijze raad op concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld
2016-0008 Presentatie ontwikkelingen rond voortgang integratie Het Plein en Delta
2016-0007 Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid
2016-0006 Presentatie ontwikkelingen en toekomstvisie vliegveld Teuge
2016-0003 Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
2016-0002 Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee

Behandeld in

Ook interessant?