Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2016

Nummer

Titel

2016-0166

Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016

2016-0165

Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2016-0163

Deelname Stichting Legal Valley

2016-0161

Presentatie over armoede en schuldenbeleid

2016-0160

Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen

2016-0158

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Annemieke Vermeulen

2016-0157

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).

2016-0156

Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie

2016-0155

Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven

2016-0152

Vaststelling belastingverordeningen 2017

2016-0151

Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid

2016-0150

Herstel dak dependance Lea Dasbergschool

2016-0149

Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen

2016-0147

Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

2016-0146

Interpellatieverzoek inzake bomenkap N346

2016-0145

Gesprek Forum-schoolbesturen over Masterplan Onderwijshuisvesting

2016-0144

Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

2016-0143

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

2016-0142

Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2

2016-0141

Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2

2016-0139

Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016

2016-0137

Presentatie voortgang Rivier in de Stad

2016-0136

Saldo afwikkeling jaarrekening 2015

2016-0133

Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'

2016-0132

Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020

2016-0131

Begrotingswijziging Burap 2016-2

2016-0127

Definitieve vaststelling jaarstukken 2015

2016-0126

Presentatie uitwerking speerpunten in Begroting 2017 e.v.

2016-0125

Plan van aanpak 'Plein op Orde'

2016-0124

Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet

2016-0123

Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

2016-0122

Subsidie Stichting Zutphen Promotie

2016-0121

Voorlopig risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2017-2020

2016-0120

Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen

2016-0119

1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

2016-0118

Initiatiefraadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen'

2016-0115

Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta

2016-0113

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015

2016-0112

Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18

2016-0111

Cultuuragenda 2016 'De kunst van het samen vernieuwen'

2016-0108

Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta

2016-0107

Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop

2016-0105

Budget voor afwikkeling brandschade De Berkel

2016-0104

Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016 - Besluitvormend

2016-0103

Wijziging regeling Regio Stedendriehoek

2016-0102

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

2016-0101

Krediet voor huisvesting Vrijeschool.

2016-0100

Agenda Sport & Bewegen

2016-0099

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

2016-0098

Bestemmingsplan Valckstraat 30

2016-0097

Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

2016-0096

Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

2016-0095

Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

2016-0094

Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

2016-0092

Jaarstukken 2015

2016-0091

Presentatie Omgevingswet

2016-0089

Verzelfstandiging Musea

2016-0088

Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

2016-0087

Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

2016-0086

Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

2016-0085

Presentatie St. Zutphen Ambachtstad

2016-0084

Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder

2016-0083

Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

2016-0082

Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

2016-0081

Krediet brugverbreding IJsselbrug

2016-0080

Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

2016-0079

Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

2016-0078

Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

2016-0077

Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

2016-0076

Voorjaarsnota 2016

2016-0074

Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk

2016-0073

Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

2016-0072

1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

2016-0071

Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

2016-0070

Presentatie van Burap 2016-1

2016-0068

GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

2016-0067

Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019

2016-0066

Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

2016-0065

Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

2016-0064

Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

2016-0062

Concept Zienswijzen en begrotingen Het Plein en Delta 2017

2016-0061

Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

2016-0060

Concept Begroting Tribuut 2017

2016-0059

Toelaten de heer H. Brouwer als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

2016-0056

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

2016-0055

Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

2016-0054

Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

2016-0053

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

2016-0051

1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

2016-0050

Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting

2016-0049

Vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zutphen

2016-0048

Toelating van de heer A.J.A. Putker als raadslid

2016-0047

Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

2016-0046

Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag

2016-0045

Krediet P+R Noorderhaven

2016-0044

Keuze over de toekomstige inrichting rekenkamerfunctie Zutphen

2016-0043

Gespreksdocument Vervolg op presentatie Van Netten

2016-0040

Extra middelen huishoudelijke hulp

2016-0039

Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016

2016-0038

Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie

2016-0037

Hanzehof: "Noodscenario"

2016-0036

Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017

2016-0035

Opdrachten en Begroting decentralisaties Sociaal Domein 2016

2016-0033

Presentatie rapport van Van Netten

2016-0031

Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

2016-0029

Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

2016-0028

Intrekken diverse verordeningen

2016-0027

Risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het azc Voorsterallee

2016-0025

Memo Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen

2016-0024

Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie

2016-0023

Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen

2016-0022

Kaderstellend forum opdrachten Plein en Delta begrotingen 2017

2016-0019

Startersleningen 2016

2016-0018

Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen 2016

2016-0017

Kader inzet Buurtsportcoaches

2016-0016

Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid

2016-0014

Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

2016-0013

GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017

2016-0012

Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker

2016-0011

Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter

2016-0009

zienswijze raad op concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld

2016-0008

Presentatie ontwikkelingen rond voortgang integratie Het Plein en Delta

2016-0007

Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid

2016-0006

Presentatie ontwikkelingen en toekomstvisie vliegveld Teuge

2016-0003

Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

2016-0002

Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl