Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2015-0207 Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
2015-0206 Financiele verordening
2015-0204 Presentatie Legesverordening
2015-0202 Situatie Atelier3D en De Kaardebol
2015-0201 Memo inzake problematiek rond asielzoekers inclusief ontwikkelingen rond GGNet
2015-0200 Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure
2015-0198 Interactieve Forumavond evaluatie implementatie sociaal domein 3D 2015
2015-0197 Groen Erfgoed Zutphen
2015-0196 Presentatie Marketingplan stichting Zutphen Promotie
2015-0195 Toelating van dhr. G.J.N. Müller als raadslid
2015-0194 Presentatie ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid
2015-0192 Presentatie Risicomanagement en foutencultuur
2015-0191 Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015
2015-0190 Nota financieel beleid
2015-0188 Toelating van dhr. M.G.S. Siemes als raadslid
2015-0187 Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht
2015-0186 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
2015-0185 Ontwerpbegroting Tribuut 2016
2015-0184 Benoeming lid Auditcommissie Zutphen
2015-0183 Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang
2015-0182 Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57
2015-0181 Vaststelling Belastingverordeningen 2016
2015-0180 Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen
2015-0177 Benoeming van een vijfde wethouder ten behoeve van de vorming van een meerderheidscollege
2015-0176 Rapport met definitieve bevindingen rond de mogelijkheden tot uitbreiding van het college met een vijfde wethouder van dhr. Dijkstra
2015-0175 Presentatie Nadere onderbouwing benodigdheid impuls 6,5 fte formatieuitbreiding uit de Strategische Agenda
2015-0174 Visie Landelijk Gebied Zutphen
2015-0173 Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers
2015-0172 Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015
2015-0171 Grondstoffenplan 2016-2020
2015-0170 De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015
2015-0169 Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.)
2015-0168 Risicospreiding bovenregionale zorgvormen Jeugd
2015-0167 Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid
2015-0165 Forumspecial Armoede
2015-0164 Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap
2015-0162 Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO
2015-0161 Presentatie Bestuursopdracht Economische Agenda
2015-0160 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0
2015-0159 Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015
2015-0158 Presentatie Fietsparkeren
2015-0157 Grondexploitaties: bespreking van deelgebieden (besloten vergadering)
2015-0156 Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.
2015-0155 Presentatie Actieplan leegstand
2015-0154 Begrotingswijziging Burap 2015-2
2015-0150 Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
2015-0149 Presentatie Bestuursrapportage 2015-2
2015-0148 Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016
2015-0147 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein
2015-0146 Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
2015-0145 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
2015-0144 Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid
2015-0143 Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad
2015-0142 Presentatie Toezicht brandveiligheid
2015-0141 Regionale Woonagenda 2015-2017
2015-0139 Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
2015-0138 Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme
2015-0137 Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik
2015-0135 Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement
2015-0134 Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015
2015-0132 Bestuursopdracht en procesvoorstel Agenda sport & bewegen
2015-0131 Presentatie over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016
2015-0130 Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015
2015-0129 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
2015-0128 Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp
2015-0127 Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie
2015-0126 Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
2015-0125 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
2015-0124 Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015
2015-0123 Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit
2015-0121 Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg
2015-0120 Zutphen vooruit - voortgang september 2015
2015-0119 Presentatie nieuw speelruimtebeleid
2015-0118 Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
2015-0116 Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
2015-0115 Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
2015-0114 Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren"
2015-0113 Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk
2015-0112 Wijkontwikkelingsplan De Hoven
2015-0111 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17
2015-0109 Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed
2015-0108 Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG
2015-0106 Koers van het Vastgoed - openbare gedeelte
2015-0105 Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark
2015-0104 Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014
2015-0103 Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink
2015-0102 Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta
2015-0101 Memo Toekomst voortgezet onderwijs in Zutphen
2015-0098 Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen"
2015-0097 Memo Bestemming Huize Borro
2015-0096 Rapport van bevindingen inzake de werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen
2015-0095 Bestemming batig saldo jaarrekening 2014
2015-0094 Vaststelling jaarrekening 2014
2015-0093 Presentatie en bespreekstuk op weg naar de Voorjaarsnota 2015
2015-0092 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta
2015-0091 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
2015-0090 Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check
2015-0089 Toekomst van de huishoudelijke hulp
2015-0088 Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad
2015-0086 Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016
2015-0085 Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2015-0083 Vaststelling kadernotitie Basismobiliteit
2015-0082 Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool
2015-0081 Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek
2015-0080 Aanvullend krediet ten behoeve van Kindcentrum Adriaan van den Ende
2015-0079 Statutenwijziging Achterhoek VO
2015-0078 Ontslag Forumlid mevr. M. K. van Straten-Nagel
2015-0076 Rapport van bevindingen inzake werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen
2015-0074 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
2015-0073 Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein
2015-0072 Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
2015-0071 Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta
2015-0070 Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG
2015-0069 Presentatie over het financieel meerjarenperspectief
2015-0068 Presentatie onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2014
2015-0067 Presentatie Opdracht nieuwe organisatie Plein en Delta
2015-0065 Presentatie schetsontwerp voor het Hof van Heeckeren
2015-0064 Wijziging Wegsleepverordening
2015-0063 Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten
2015-0062 Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014
2015-0061 Benoeming mevr. mr. M.J.E. van den Berg - Platzer als raadsadviseur en locogriffier
2015-0060 Forumspecial Wonen
2015-0059 Gezond in de Stad
2015-0058 Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015
2015-0056 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
2015-0055 Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
2015-0054 Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
2015-0053 Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
2015-0052 Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut
2015-0051 Memo Afronding programma Waterkwartier
2015-0050 Presentatie Visie op dienstverlening
2015-0049 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen
2015-0046 Beleidsvisie externe veiligheid
2015-0045 Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein
2015-0044 Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen
2015-0043 Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen
2015-0042 Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)
2015-0041 Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering
2015-0038 Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen
2015-0037 Presentatie Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek
2015-0036 Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit
2015-0035 Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom
2015-0034 Presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf
2015-0032 Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit
2015-0030 Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)
2015-0029 Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.
2015-0028 Vermindering van vijf naar vier wethouders voor de gemeente Zutphen in 2015
2015-0027 Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren
2015-0026 Presentatie Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
2015-0025 Presentatie over de in het kader van de decentralisaties gewijzigde taken en werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin
2015-0024 GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018
2015-0023 Nota verbonden partijen
2015-0020 Bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een AZC aan de Voorsterallee
2015-0019 Evaluatie referendumverordening
2015-0018 Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015
2015-0017 Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
2015-0016 Presentatie definitief ontwerp Stadsdiagonaal
2015-0014 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
2015-0012 Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
2015-0011 Budget Stichting Zutphen Promotie
2015-0010 Verbouwing Kaardebol
2015-0009 Presentatie businesscase onderzoek mogelijkheden fusie Plein en Delta
2015-0008 Evaluatie Bestuursopdracht sociaal aanbesteden (SROI)
2015-0007 Presentatie over gebiedsexploitaties en projecten (in beslotenheid)
2015-0006 Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
2015-0005 Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015
2015-0004 Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann
2015-0003 Werkkostenregeling 2015
2015-0002 Vaststelling wijzigingsverordening OZB
2015-0001 Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Behandeld in

Ook interessant?