Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2015

Nummer

Titel

2015-0207

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

2015-0206

Financiele verordening

2015-0204

Presentatie Legesverordening

2015-0202

Situatie Atelier3D en De Kaardebol

2015-0201

Memo inzake problematiek rond asielzoekers inclusief ontwikkelingen rond GGNet

2015-0200

Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure

2015-0198

Interactieve Forumavond evaluatie implementatie sociaal domein 3D 2015

2015-0197

Groen Erfgoed Zutphen

2015-0196

Presentatie Marketingplan stichting Zutphen Promotie

2015-0195

Toelating van dhr. G.J.N. Müller als raadslid

2015-0194

Presentatie ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid

2015-0192

Presentatie Risicomanagement en foutencultuur

2015-0191

Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015

2015-0190

Nota financieel beleid

2015-0188

Toelating van dhr. M.G.S. Siemes als raadslid

2015-0187

Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht

2015-0186

Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

2015-0185

Ontwerpbegroting Tribuut 2016

2015-0184

Benoeming lid Auditcommissie Zutphen

2015-0183

Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang

2015-0182

Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57

2015-0181

Vaststelling Belastingverordeningen 2016

2015-0180

Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen

2015-0177

Benoeming van een vijfde wethouder ten behoeve van de vorming van een meerderheidscollege

2015-0176

Rapport met definitieve bevindingen rond de mogelijkheden tot uitbreiding van het college met een vijfde wethouder van dhr. Dijkstra

2015-0175

Presentatie Nadere onderbouwing benodigdheid impuls 6,5 fte formatieuitbreiding uit de Strategische Agenda

2015-0174

Visie Landelijk Gebied Zutphen

2015-0173

Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers

2015-0172

Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015

2015-0171

Grondstoffenplan 2016-2020

2015-0170

De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015

2015-0169

Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.)

2015-0168

Risicospreiding bovenregionale zorgvormen Jeugd

2015-0167

Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid

2015-0165

Forumspecial Armoede

2015-0164

Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap

2015-0162

Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO

2015-0161

Presentatie Bestuursopdracht Economische Agenda

2015-0160

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0

2015-0159

Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

2015-0158

Presentatie Fietsparkeren

2015-0157

Grondexploitaties: bespreking van deelgebieden (besloten vergadering)

2015-0156

Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.

2015-0155

Presentatie Actieplan leegstand

2015-0154

Begrotingswijziging Burap 2015-2

2015-0150

Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

2015-0149

Presentatie Bestuursrapportage 2015-2

2015-0148

Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016

2015-0147

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein

2015-0146

Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

2015-0145

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

2015-0144

Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid

2015-0143

Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad

2015-0142

Presentatie Toezicht brandveiligheid

2015-0141

Regionale Woonagenda 2015-2017

2015-0139

Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

2015-0138

Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme

2015-0137

Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik

2015-0135

Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement

2015-0134

Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015

2015-0132

Bestuursopdracht en procesvoorstel Agenda sport & bewegen

2015-0131

Presentatie over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016

2015-0130

Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015

2015-0129

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

2015-0128

Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp

2015-0127

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie

2015-0126

Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

2015-0125

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

2015-0124

Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

2015-0123

Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit

2015-0121

Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

2015-0120

Zutphen vooruit - voortgang september 2015

2015-0119

Presentatie nieuw speelruimtebeleid

2015-0118

Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

2015-0116

Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

2015-0115

Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

2015-0114

Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren"

2015-0113

Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

2015-0112

Wijkontwikkelingsplan De Hoven

2015-0111

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

2015-0109

Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

2015-0108

Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

2015-0106

Koers van het Vastgoed - openbare gedeelte

2015-0105

Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark

2015-0104

Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014

2015-0103

Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

2015-0102

Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta

2015-0101

Memo Toekomst voortgezet onderwijs in Zutphen

2015-0098

Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen"

2015-0097

Memo Bestemming Huize Borro

2015-0096

Rapport van bevindingen inzake de werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen

2015-0095

Bestemming batig saldo jaarrekening 2014

2015-0094

Vaststelling jaarrekening 2014

2015-0093

Presentatie en bespreekstuk op weg naar de Voorjaarsnota 2015

2015-0092

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta

2015-0091

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

2015-0090

Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check

2015-0089

Toekomst van de huishoudelijke hulp

2015-0088

Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad

2015-0086

Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

2015-0085

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

2015-0083

Vaststelling kadernotitie Basismobiliteit

2015-0082

Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool

2015-0081

Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek

2015-0080

Aanvullend krediet ten behoeve van Kindcentrum Adriaan van den Ende

2015-0079

Statutenwijziging Achterhoek VO

2015-0078

Ontslag Forumlid mevr. M. K. van Straten-Nagel

2015-0076

Rapport van bevindingen inzake werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen

2015-0074

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1

2015-0073

Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein

2015-0072

Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1

2015-0071

Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta

2015-0070

Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG

2015-0069

Presentatie over het financieel meerjarenperspectief

2015-0068

Presentatie onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2014

2015-0067

Presentatie Opdracht nieuwe organisatie Plein en Delta

2015-0065

Presentatie schetsontwerp voor het Hof van Heeckeren

2015-0064

Wijziging Wegsleepverordening

2015-0063

Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten

2015-0062

Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014

2015-0061

Benoeming mevr. mr. M.J.E. van den Berg - Platzer als raadsadviseur en locogriffier

2015-0060

Forumspecial Wonen

2015-0059

Gezond in de Stad

2015-0058

Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

2015-0056

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

2015-0055

Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

2015-0054

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

2015-0053

Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

2015-0052

Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut

2015-0051

Memo Afronding programma Waterkwartier

2015-0050

Presentatie Visie op dienstverlening

2015-0049

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

2015-0046

Beleidsvisie externe veiligheid

2015-0045

Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein

2015-0044

Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen

2015-0043

Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen

2015-0042

Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)

2015-0041

Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering

2015-0038

Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen

2015-0037

Presentatie Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek

2015-0036

Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit

2015-0035

Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom

2015-0034

Presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf

2015-0032

Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit

2015-0030

Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

2015-0029

Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

2015-0028

Vermindering van vijf naar vier wethouders voor de gemeente Zutphen in 2015

2015-0027

Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren

2015-0026

Presentatie Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

2015-0025

Presentatie over de in het kader van de decentralisaties gewijzigde taken en werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin

2015-0024

GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

2015-0023

Nota verbonden partijen

2015-0020

Bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een AZC aan de Voorsterallee

2015-0019

Evaluatie referendumverordening

2015-0018

Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2015

2015-0017

Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen

2015-0016

Presentatie definitief ontwerp Stadsdiagonaal

2015-0014

Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid

2015-0012

Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

2015-0011

Budget Stichting Zutphen Promotie

2015-0010

Verbouwing Kaardebol

2015-0009

Presentatie businesscase onderzoek mogelijkheden fusie Plein en Delta

2015-0008

Evaluatie Bestuursopdracht sociaal aanbesteden (SROI)

2015-0007

Presentatie over gebiedsexploitaties en projecten (in beslotenheid)

2015-0006

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

2015-0005

Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015

2015-0004

Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann

2015-0003

Werkkostenregeling 2015

2015-0002

Vaststelling wijzigingsverordening OZB

2015-0001

Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl