Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2014

Nummer

Titel

2014-0188

Concept bestuursovereenkomst met het COA

2014-0186

Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid

2014-0185

Presentatie Risicomanagement - balans tussen risico’s nemen en beheersen

2014-0184

Presentatie Zutphen vooruit: Veranderende rol, basis op orde en organisatieontwikkeling in 2015

2014-0183

Presentatie Woningmarktonderzoek 2014

2014-0180

Kwijtschelding voor ondernemers

2014-0179

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)

2014-0178

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014

2014-0177

Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015

2014-0176

Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds

2014-0175

Vaststellen bestemmingsplan Dennendijk 7 ten behoeve van functieverandering

2014-0174

Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek

2014-0171

Financiën 2012 t/m 2015 zwembad

2014-0170

Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein

2014-0169

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014

2014-0168

Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein

2014-0167

Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering

2014-0166

Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers

2014-0165

Twee nieuwe alternatieven naast het oorspronkelijke plan Broederenklooster

2014-0164

Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en Programmabegroting

2014-0163

Belastingverordeningen 2015

2014-0162

Intrekkingen verordeningen WSW

2014-0159

Ontbinding van convenant over WKO De Teuge

2014-0158

Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015

2014-0157

Memo Persoonsgebonden budget - voorbereiding beleidsregels

2014-0156

Bestuursrapportage 2014-3

2014-0155

Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N345 De Hoven

2014-0154

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

2014-0153

Presentatie Regio Stedendriehoek 'On tour'

2014-0152

Presentatie definitief ontwerp Park Helbergen

2014-0149

Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2

2014-0148

Presentatie inkoop Jeugd en WMO via raamcontracten

2014-0147

Presentatie over de inpassing van het advies van de Adviesgroep van omwonenden van het asielzoekerscentrum in de bestuursovereenkomst

2014-0146

Presentatie van de resultaten van het werk op de Mars en een doorkijk naar de toekomst

2014-0145

Memo met nadere toelichting over proces rond azan

2014-0143

Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker

2014-0141

Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014

2014-0140

Strategische agenda 2015-2018 / Programmabegroting 2015

2014-0139

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit oktober 2014

2014-0138

Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein

2014-0136

Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014

2014-0134

Presentatie Omgevingsdienst Achterhoek

2014-0133

Presentatie van de beleidsplannen rond de transities in het sociaal domein

2014-0132

Bestemmingsplan Spiegelstraat 3

2014-0131

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen

2014-0130

Toelating van mevr. E. Jager als raadslid

2014-0129

Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie

2014-0128

Wijziging benoeming Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen

2014-0126

Presentatie cliënttevredenheidsonderzoeken Het Plein

2014-0125

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 september 2014

2014-0123

Bestemmingsplan "Donjon Hotel Bronsbergen"

2014-0122

Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018

2014-0121

Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Zuid en West, Lansinkweg 3

2014-0120

Koopstartersleningen 2014 (3e tranche)

2014-0119

Vaststelling bestemmingsplan Lage Lochemseweg 33 te Warnsveld

2014-0118

Bestemming batig saldo jaarrekening 2013

2014-0114

Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014

2014-0114

Memo Takennotitie Auditcommissie

2014-0113

Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014

2014-0112

Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker

2014-0110

Benoeming bestuursleden De Vullerfonds

2014-0109

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016

2014-0108

Toelating nieuwe raadsleden na collegevorming 2014

2014-0107

Benoeming wethouders na gemeenteraadsverkiezingen 2014

2014-0106

Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool

2014-0105

Presentatie voortgang Stads- en regiocontracten

2014-0104

Bestuursrapportage 2014-2

2014-0101

Verklaring van geen bedenkingen veld 14 plangebied Noorderhaven

2014-0100

Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6 van de Mededingingswet

2014-0099

Vaststelling Jaarrekening 2013

2014-0098

Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

2014-0097

Wijziging vergoeding ombudsman

2014-0096

Businesscase Rivier in de Stad

2014-0095

Actualisatie handhavingsbeleid

2014-0094

Opdracht Zutphense Bestuurscultuur

2014-0093

Heroriëntatie Broederenklooster 2014

2014-0092

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013

2014-0091

Benoeming Forumleden Siemes, Jaspers en Marks

2014-0090

Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd

2014-0089

Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt

2014-0088

Bekrachtiging geheimhouding bij ''Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting''

2014-0087

Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015

2014-0086

Bezuinigingstaakstelling Hanzehof

2014-0085

Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

2014-0083

Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

2014-0082

Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten

2014-0081

Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3

2014-0080

Benoeming Forumlid E. Jager

2014-0078

Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

2014-0077

Memo bestuurlijke aanbesteding inkoop Wmo 2014

2014-0076

Voorjaarsnota 2014

2014-0075

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

2014-0074

Presentatie MOED: een visie op de toekomst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

2014-0073

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1

2014-0072

Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

2014-0071

Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

2014-0070

Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Delta

2014-0069

Collegevoorstel vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren

2014-0068

Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie

2014-0066

Rekenkamerrapport Het Plein "Stellen, tellen en vertellen"

2014-0065

Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad

2014-0063

Organisatieontwikkeling Zutphen vooruit, kredietaanvraag

2014-0062

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014

2014-0061

Presentatie Visie buitengebied 2014

2014-0059

Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

2014-0057

Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

2014-0056

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014

2014-0055

Knelpunten transities Sociaal Domein

2014-0053

Presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving

2014-0052

Presentatie van onderdeel Strategische Personeelsplanning uit programma Zutphen Vooruit

2014-0050

Toelating van dhr. M.J. ten Broeke als raadslid

2014-0049

Afwijken kaderstelling Halvemaanstraat en wijzigingen ISV 3

2014-0048

Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap)

2014-0047

Benoeming forumleden en forumvoorzitters bij ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018

2014-0046

Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

2014-0045

Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

2014-0044

Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)

2014-0043

Wonen met een plus Zutphen

2014-0042

Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad

2014-0041

Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

2014-0037

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein

2014-0035

Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen

2014-0034

Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

2014-0032

Presentatie voortgang nieuw zwembad

2014-0030

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014

2014-0028

Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe

2014-0027

Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014

2014-0026

Bomenverordening gemeente Zutphen 2014

2014-0025

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014

2014-0024

Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"

2014-0023

Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging

2014-0022

Exploitatie en beheer Warnshuus

2014-0019

Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren

2014-0018

Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong

2014-0017

Gewenste verkeerssituatie binnenstad

2014-0016

Verordening paracommercie

2014-0015

Uitgangspunten Voorjaarsnota 2014

2014-0013

Verzoek om raadgevend referendum over het Broederenklooster van Burgerbelang Zutphen Warnsveld

2014-0012

Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

2014-0010

Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014

2014-0009

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

2014-0008

Negen beleidskaders sociaal domein Zutphen

2014-0007

Cultuurhistorische waardenkaart

2014-0006

Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen

2014-0005

Presentatie algemeen beleidskader sociaal domein

2014-0004

Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

2014-0003

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

2014-0002

Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

2014-0001

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl