Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2021-0111 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-2
2021-0109 Forumspecial In gesprek met stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg
2021-0107 Geheimhouding 'opbouw reserve civiele kunstwerken'
2021-0106 Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerken
2021-0105 Toelating de heer J. Lok als raadslid en opvolger van mevrouw M. Schriks
2021-0103 Presentatie Huisvesting medewerkers gemeente Zutphen
2021-0102 Memo Inrichting lichte jeugdhulpverlening, optimalisatie inkoop, budgetplafonds
2021-0101 Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Zutphen 2022-2023
2021-0100 Uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
2021-0099 Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 2021
2021-0098 Bomenbeleidsplan, Visie op Zutphense bomen, juli 2021
2021-0097 Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet
2021-0096 Programmabegroting Zutphen 2022-2025
2021-0095 Benoeming Forumlid Henk-Jan Hulleman voor VVD
2021-0094 Bestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan College
2021-0093 Toelating de heer H. Hissink als raadslid en opvolger van de heer G.W. Peteroff
2021-0092 Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen
2021-0091 Forumspecial ontwikkelingen in de gezondheidszorg
2021-0090 Ontslag mevr. M. van Ast als Forumlid van de Stadspartij
2021-0087 Gesprek met Cleantech Regio over perspectief komende jaren
2021-0086 Verklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB
2021-0085 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) en Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)
2021-0084 Voorbereidingsbesluit gebied "Fort de Pol"
2021-0083 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Hoveniersweg 16, Zutphen'
2021-0082 Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
2021-0081 Vaststellen Verordening vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Zutphen 2021
2021-0080 Eindrapportage Raadswerkgroep Financiële kaderstelling
2021-0079 Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024
2021-0078 Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld
2021-0076 Benoeming opvolger voor wethouder Matser
2021-0075 Forumspecial Omgevingswet deel II
2021-0073 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W
2021-0072 Presentatie in forum over structuurbeeld Klein Vaticaan
2021-0071 Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium
2021-0070 Jaarstukken 2020
2021-0068 Herinrichting Schupstoel
2021-0067 Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B
2021-0066 Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen
2021-0065 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021
2021-0064 Budget organisatieontwikkeling en ziektevervanging
2021-0063 Overnemen advies Auditcommissie over Jaarstukken 2020
2021-0062 Burap-1 2021
2021-0061 Voorjaarsnota 2021
2021-0060 Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen
2021-0059 Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek
2021-0058 Cofinanciering packagedeal fiets
2021-0057 Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan
2021-0056 Forum Zutphen Regenbooggemeente
2021-0055 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
2021-0052 Aanwijzing de heer A.V. Dewkalie tot raadsgriffier gemeente Zutphen
2021-0051 Renovatie hockeyvelden
2021-0050 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
2021-0049 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2021-1
2021-0048 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1
2021-0046 Vaststellen beleidsnota Passende schuldhulp, 2021-2024; vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zutphen 2021
2021-0045 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
2021-0044 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021
2021-0040 Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen
2021-0039 Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis
2021-0038 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
2021-0037 Benoeming griffier gemeenteraad Zutphen
2021-0036 Presentatie in forum over het nieuwe grondstoffenplan Zutphen 2021-2025
2021-0035 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen
2021-0034 Concept beleidsplan jeugd Zutphen 2021-2024
2021-0033 Investeringsprogramma transformatie sociaal domein
2021-0032 Forumspecial 25 maart 2021 over Transitievisie warmte en Regionale Energie Strategie
2021-0031 Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld
2021-0030 Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg
2021-0028 Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen
2021-0027 Forumspecial Omgevingswet: OWET-games
2021-0026 Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026
2021-0025 Krediet thuiswerkplekvergoeding
2021-0024 Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7
2021-0023 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen
2021-0022 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021
2021-0021 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020
2021-0020 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)
2021-0019 Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen
2021-0018 Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'
2021-0017 I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023
2021-0015 Advies Auditcommissie aan de raad over de board-letter 2020
2021-0014 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling
2021-0011 Bekrachtiging geheimhouding raadsvergadering 19 januari 2021
2021-0010 Initiatiefvoorstel 'Versterking draagvlak voor verduurzaming'
2021-0009 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen
2021-0008 Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"
2021-0007 Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17
2021-0006 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
2021-0005 Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Jeugd en Wmo
2021-0004 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021
2021-0003 Kadernota VNOG 2022-2025
2021-0002 GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (met zienswijze)
2021-0001 Initiatiefvoorstel 'Kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'

Behandeld in

Ook interessant?