Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2020-0091 Burap-2 2020
2020-0090 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020
2020-0089 Programmabegroting Zutphen 2021-2024
2020-0088 Bekrachtiging Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025
2020-0087 Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
2020-0086 Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice
2020-0085 Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG
2020-0083 Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 30 juli en 26 augustus 2020
2020-0081 Subsidie programma Rivier in de Stad
2020-0080 Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie
2020-0079 Ontslag Forumlid Kees van Toor en benoeming Forumlid Henk Weststrate
2020-0078 Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus
2020-0075 Vuurwerk
2020-0074 Presentatie over diverse communicatieonderwerpen (o.a. openbare elektronische bekendmakingen en website)
2020-0073 Presentatie over de vier sporen als vervolg op rapport Rijnconsult
2020-0072 Presentatie start/visiedocument Emerpark
2020-0071 Presentatie Inkoop Jeugd en Wmo
2020-0069 Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken
2020-0064 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020
2020-0061 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020
2020-0060 Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024
2020-0059 Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek
2020-0058 Benoeming Forumlid voor ChristenUnie
2020-0057 Kaderstelling programmabegroting 2021-2024
2020-0056 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve
2020-0055 Aanvraag Vangnetuitkering 2019
2020-0054 Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020
2020-0053 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019
2020-0052 Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019
2020-0051 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen
2020-0050 Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen
2020-0049 Burap-1 2020
2020-0048 Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023
2020-0047 Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep
2020-0045 Voorstel op burgerinitiatief voor een gezond Zutphen
2020-0044 Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie
2020-0043 2e Wijziging GR Basismobiliteit
2020-0042 Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
2020-0041 Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
2020-0040 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie
2020-0037 Bekrachtiging geheimhouding BZK aanvraag versie 27-03-2020
2020-0036 Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen
2020-0035 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1
2020-0034 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1
2020-0032 Krediet voor investeringen voor vervanging toplagen bij drie kunstgrasvelden en aanpassing van vijf kunstgrasvelden
2020-0031 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020
2020-0030 Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
2020-0029 Vaststellen Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving'
2020-0028 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA en benoeming Forumleden voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld en PVDA
2020-0027 Concept-Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 2020
2020-0026 Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid
2020-0025 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid
2020-0024 Prestatieafspraken Wonen 2021
2020-0023 Memo inzake de Prognosebrief 2020
2020-0022 Memo 4e Kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond
2020-0021 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020
2020-0020 (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020
2020-0019 Vaststelling wijzigingsverordeningen diverse belastingen 2020 Zutphen
2020-0018 'Visie sport en bewegen, gemeente Zutphen'
2020-0016 Presentatie Participatie en Werk Forum 17 februari 2020
2020-0014 Ontslag van de heer J. Pierik als extern lid van de rekenkamercommissie
2020-0013 Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool'
2020-0012 Forumspecial Jeugd
2020-0011 ISV Subsidie Basseroord 16
2020-0010 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB
2020-0009 Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek
2020-0008 GGD Uitgangspuntennota 2021
2020-0007 Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023'
2020-0006 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019
2020-0005 Herijking strategische visie sociaal domein - adviesaanvraag en consultatie
2020-0003 Ontwikkelingen arbeidsmarktregio FactorWerk
2020-0002 Forumspecial Wonen 23 januari 2020

Behandeld in

Ook interessant?