Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2021-0040 Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen
2021-0039 Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis
2021-0038 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
2021-0037 Benoeming griffier gemeenteraad Zutphen
2021-0036 Presentatie in forum over het nieuwe grondstoffenplan Zutphen 2021-2025
2021-0035 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen
2021-0034 Concept beleidsplan jeugd Zutphen 2021-2024
2021-0033 Investeringsprogramma transformatie sociaal domein
2021-0032 Forumspecial 25 maart 2021 over Transitievisie warmte en Regionale Energie Strategie
2021-0031 Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld
2021-0030 Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg
2021-0028 Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen
2021-0027 Forumspecial Omgevingswet: OWET-games
2021-0026 Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026
2021-0025 Krediet thuiswerkplekvergoeding
2021-0024 Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7
2021-0023 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen
2021-0022 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021
2021-0021 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020
2021-0020 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)
2021-0019 Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen
2021-0018 Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'
2021-0017 I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023
2021-0015 Advies Auditcommissie aan de raad over de board-letter 2020
2021-0014 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling
2021-0011 Bekrachtiging geheimhouding raadsvergadering 19 januari 2021
2021-0010 Initiatiefvoorstel 'Versterking draagvlak voor verduurzaming'
2021-0009 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen
2021-0008 Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"
2021-0007 Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17
2021-0006 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
2021-0005 Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Jeugd en Wmo
2021-0004 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021
2021-0003 Kadernota VNOG 2022-2025
2021-0002 GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (met zienswijze)
2021-0001 Initiatiefvoorstel 'Kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'

Behandeld in

Ook interessant?