Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2022-0050 Ontslag Forumlid Edward Althoff en benoeming Forumlid Tim ter Steege voor CDA
2022-0049 Raadsbijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in gemeente Zutphen
2022-0048 Overlopende budgetten van 2021 naar 2022
2022-0047 Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Zutphen 2022
2022-0044 Lange Termijn Agenda versie 16 mei 2022
2022-0043 Fractievoorzittersoverleg (openbaar)
2022-0042 Kennismaking Rekenkamercommissie
2022-0041 Vaststellen Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) Landelijk gebied
2022-0040 Aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College
2022-0039 Opheffen reserves 2022
2022-0038 Presentatie in informerend forum over plan van aanpak afwegingskader zonne-energie
2022-0037 Ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen
2022-0036 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-1
2022-0035 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1
2022-0034 Presentatie in Forum over Omgevingswet (verplichte) participatie ruimtelijke initiatieven en structurele effecten Omgevingswet
2022-0033 Forumspecial Omgevingswet: structurele financiële effecten en participatie Omgevingswet
2022-0032 Presentatie Inleiding in de beginselen van de Omgevingswet april 2022
2022-0029 Vaststellen bestemmingsplan Lunette Eiland, eerste herziening
2022-0028 Kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven
2022-0027 Benoeming forumleden, forumvoorzitters, waarnemend voorzitters raad en leden Auditcommissie voor de raadsperiode 2022-2026
2022-0026 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen"
2022-0025 Kredietaanvraag voorbereidingskosten Leesten Schouwbroek
2022-0024 Regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'
2022-0023 Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022
2022-0022 Toelating van nieuwe raadsleden tot de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
2022-0021 Onderzoek naar en oordeel over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
2022-0020 Budget beschikbaar stellen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid
2022-0019 Budget beschikbaar stellen voor verkabeling, subsidieaanvraag en communicatie- en participatieplan verkabeling
2022-0018 3e Wijziging GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
2022-0017 Testvergadering 8 februari
2022-0016 Aanvraag bijdrage Ministerie van BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2021
2022-0015 Hanzehof, aankoop vastgoed, verhuur pand, culturele exploitatie
2022-0014 Reactie op motie ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’ 2021-M0019 en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanpak Paulus Potterstraat en herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o.
2022-0013 Presentatie Informerend Forum over de Wmo
2022-0011 Ontslag Forumleden BewustZW en Kies Lokaal en benoeming Forumleden Kies Bewust Lokaal
2022-0010 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022
2022-0009 Intrekking Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010
2022-0008 Adviesrecht onder de Omgevingswet
2022-0007 Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
2022-0004 Presentatie en gesprek over Jeugd en Veiligheid
2022-0003 Presentatie en gesprek over stand van zaken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2022-0002 Presentatie en gesprek over gemeentebrede benchmark formatie en apparaatskosten