Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2019-A0013
(16-12-2019)
Amendement: Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond GroenLinks Het amendement is Aangenomen (16-12-2019)
Er werden 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen uitgebracht.
2019-A0012
(04-11-2019)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - armoedebeleid PvdA, SP Het amendement is Aangenomen (04-11-2019)
2019-A0011
(04-11-2019)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - stoppen van overeenkomsten met commerciele bedrijven in sociaal domein SP, GroenLinks, PvdA Het amendement is Aangenomen (04-11-2019)
Er werden 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2019-A0010
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Vernieuwend wonen GroenLinks, D66, BewustZW, PvdA Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)
2019-A0009
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Onderzoek woningvoorraad sociale sector ChristenUnie Het amendement is Verworpen (08-07-2019)
Er werden 7 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2019-A0008
(08-07-2019)
Amendement: De toekomst van de Zutphense Kermis: locatie niet wijzigen D66, SP, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA, GroenLinks Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)
2019-A0007
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Invoering woonlastenwaarborg SP Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)
Er werden 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2019-A0006
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Terugdraaien huurverhogingen SP Het amendement is Verworpen (08-07-2019)
Er werden 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2019-A0005
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Stijging loonsom D66, CDA Het amendement is Verworpen (14-06-2019)
Er werden 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2019-A0004
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Verdere besparingsmogelijkheden met begrotingsmodel zero based budgetting D66, CDA Het amendement is Ingetrokken (14-06-2019)
2019-A0003
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Overzicht structurele uitgaven D66, CDA Het amendement is Aangenomen (14-06-2019)
2019-A0002
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Per direct een onafhankelijk onderzoek D66, CDA Het amendement is Ingetrokken (14-06-2019)
2019-A0001
(28-01-2019)
Amendement: Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven - extra doelstellingen GroenLinks, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie Het amendement is Aangenomen (28-01-2019)

Behandeld in

Ook interessant?