Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2017-A0012
(20-11-2017)
Amendement: Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019 D66, VVD Het amendement is Aangenomen (20-11-2017)
Er werden 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2017-A0011
(06-11-2017)
Amendement: Blauwboek GroenLinks, PvdA, Stadspartij Het amendement is Verworpen (06-11-2017)
Er werden 9 stemmen voor en 16 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2017-A0010
(06-11-2017)
Amendement: Burgerbegroting D66, GroenLinks, CDA Het amendement is Aangenomen (06-11-2017)
Er werden 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen tegen het amendement uitgebracht.
2017-A0009
(23-10-2017)
Amendement: Huisstijl niet opnieuw stijlen SP Het amendement is Verworpen (06-11-2017)
Er werden 4 stemmen voor en 21 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2017-A0008
(23-10-2017)
Amendement: Budget jongerenwoningen SP, GroenLinks Het amendement is Verworpen (06-11-2017)
Er werden 11 stemmen voor en 14 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2017-A0007
(03-07-2017)
Amendement: Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening - Vervangende besluittekst ChristenUnie, D66, VVD Het amendement is Aangenomen (03-07-2017)
De SP fractie stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
2017-A0006
(19-06-2017)
Amendement: Behoud reserve Verkiezingsfonds D66, SP Het amendement is Verworpen (23-06-2017)
Er werden 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen uitgebracht.
2017-A0005
(10-04-2017)
Amendement: Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting Stadspartij Het amendement is Verworpen (10-04-2017)
Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).
(Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).)
2017-A0004
(10-04-2017)
Amendement: Aanscherpen randvoorwaarden en energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting Stadspartij Het amendement is Verworpen (10-04-2017)
Amendement verworpen met 18 stemmen tegen en 7 stemmen voor (Stadspartij, D66, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).
(Amendement verworpen met 18 stemmen tegen en 7 stemmen voor (Stadspartij, D66, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).)
2017-A0003
(10-04-2017)
Amendement: Aanscherpen voorwaarden Nieuwbouw Masterplan Onderwijshuisvesting Stadspartij Het amendement is Verworpen (10-04-2017)
Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).
(Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).)
2017-A0002
(13-02-2017)
Amendement: Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen - Ook andere opties uitwerken VVD, D66, Burgerbelang, CDA Het amendement is Aangenomen (13-02-2017)
Er werden 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Mevr. Bogerd heeft zich van stemming onthouden.
2017-A0001
(13-02-2017)
Amendement: Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen - Go, No go moment ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, VVD, D66 Het amendement is Aangenomen (13-02-2017)
Mevr. Bogerd heeft zich van stemming onthouden.

Behandeld in

Ook interessant?