Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2022-A0027
(12-12-2022)
Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 - Belastingtarief hondenbelasting Kies Bewust Lokaal Het amendement is Verworpen (12-12-2022)
Er zijn 6 stemmen voor en 20 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: KBL, SP, PvdD Tegen: D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD De fractie van KBL heeft een stemverklaring afgelegd.
2022-A0026
(12-12-2022)
Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots Stadspartij, Kies Bewust Lokaal Het amendement is Verworpen (12-12-2022)
Er zijn 11 stemmen voor en 14 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: Stadspartij, SP, PvdD, VVD, KBL, ChristenUnie Tegen: Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66
2022-A0025
(14-11-2022)
Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (14-11-2022)
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA Tegen: VVD
2022-A0024
(14-11-2022)
Amendement: Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Steun voor ondernemers, instellingen en bedrijven Burgerbelang, VVD Het amendement is Aangenomen (14-11-2022)
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdD, PvdA, VVD Tegen: SP
2022-A0023
(14-11-2022)
Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten PvdA Het amendement is Aangenomen (14-11-2022)
Er zijn 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: D66, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, VVD (1 lid) Tegen: KBL, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, VVD (2 leden) De fractie van het CDA heeft een stemverklaring afgelegd.
2022-A0022
(14-11-2022)
Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen GroenLinks, PvdA, D66 Het amendement is Aangenomen (14-11-2022)
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA Tegen: VVD
2022-A0021
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Risico's die een normale plek in de begroting verdienen ChristenUnie, SP Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0020
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden Stadspartij Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0019
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (07-11-2022)
Er zijn 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0018
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven Kies Bewust Lokaal, VVD, Stadspartij, CDA, Partij voor de Dieren Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen het amendement uitgebracht. De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.
2022-A0017
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Partij voor de Dieren, CDA Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0016
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Van nog een Hanzehofonderzoek naar een normaal Hanzejaar SP, VVD, Kies Bewust Lokaal Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0015
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte GroenLinks, Burgerbelang, PvdA, D66, Stadspartij Het amendement is Aangenomen (07-11-2022)
Er zijn 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0014
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie GroenLinks, D66, PvdA Het amendement is Aangenomen (07-11-2022)
Er zijn 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0013
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen sportgala 2023 SP, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0012
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen VVD, Kies Bewust Lokaal Het amendement is Verworpen (07-11-2022)
Er zijn 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
2022-A0011
(07-11-2022)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen buffer extra uitgaven VVD, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren, CDA, Stadspartij Het amendement is Ingetrokken (07-11-2022)
2022-A0010
(12-09-2022)
Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet GroenLinks Het amendement is Aangenomen (12-09-2022)
Aangenomen met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
2022-A0009
(04-07-2022)
Amendement: Vaststelling Omgevingsplan Landelijk Gebied-Bescherming ecologische- waarde bermen in het Omgevingsplan Landelijk Gebied GroenLinks Het amendement is Aangenomen (04-07-2022)
22 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
2022-A0008
(25-04-2022)
Amendement: Regionaal themajaar Leve de Hanze 2023 - Geen evenementen met dieren en geen vuurwerk bij Hanzedagen Partij voor de Dieren Het amendement is Ingetrokken (25-04-2022)
Toezegging: Tijdens de vieringen van het Hanzejaar 2023 die worden geprogrammeerd door de Stichting Zutphen Promotie en Hanzemarketing vinden er geen evenementen met dieren en vuurwerk plaats. In de programmering komt er daarnaast aandacht voor het vergroten van de sociale samenhang. Dit zal blijken uit het programma regionaal Hanzejaar dat in het najaar van 2022 beschikbaar komt.
2022-A0007
(25-04-2022)
Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Leesten Schouwbroek - Kaderstelling nieuwbouw Leesten Schouwbroek GroenLinks, Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, D66 Het amendement is Aangenomen (25-04-2022)
Aangenomen met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
2022-A0006
(25-04-2022)
Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven - Kaderstelling nieuwbouw Noordrand De Hoven GroenLinks, Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, D66 Het amendement is Aangenomen (25-04-2022)
Aangenomen met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
2022-A0005
(21-02-2022)
Amendement: Stop leegeten gemeentebegroting door theater de Hanzehof SP
2022-A0004
(21-02-2022)
Amendement: Handhaving verkeersveiligheid Paulus Potterstraat Burgerbelang
2022-A0003
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht zonnepanelen groter dan 1 ha Stadspartij, SP
2022-A0002
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht kappen bomen en houtopstanden GroenLinks, Stadspartij, D66
2022-A0001
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht woningen buitengebied GroenLinks, Stadspartij, D66