Pagina delen

Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 23 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

19.00 uur
Opening door Forumvoorzitter Yvonne ten Holder

19.05- circa 19.10 uur
Spreekrecht - bijdrage inspreker en vragen Forum

19.10-19.40 uur
Toelichting op de motie door de indiener(s); Mart de Ridder (SP), Jasper Bloem (PvdA) en Herman Krans (GroenLinks) en gelegenheid voor meningen, vragen, opmerkingen en aandachtspunten vanuit het Forum

19.40-19.58 uur
Beantwoording en reactie door de indiener(s) van de motie en en het college

19.58-20.00 uur
Afronding door de voorzitter. Kan de motie, vooral ook naar het oordeel van de indieners, worden geagendeerd voor (besluitvorming in) de raad?

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 23-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de de Ridder
PvdAS de de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de initiatiefnemers van het raadsvoorstel voor het beantwoorden van de vragen.

Burgerbelang is wat verbaasd over de motie. Ze vindt het meer een links populistische verkiezingscampagne. De partij is ook voor het verhogen van het minimum loon. Echter een verhoging ervan heeft wel invloed op de loonschalen wat niet wenselijk is, aldus de partij

SP geeft aan dat het zeker geen propaganda is. De partij geeft aan dat de produktiviteit als werkende gemeenschap in Nederland is gestegen echter het deel wat naar arbeid gaat is gedaald. Echter het deel wat naar aandeelhouders gaat het kapitaal, is daarentegen gestegen. Door deze scheve verdeling te stoppen zorgt ervoor dat mensen weer meer kunnen gaan uitgeven. Het helpt daarmee concreet alle inwoners van Zutphen.

GroenLinks geeft aan dat er altijd wel redenen zijn om niet het voortouw middels deze de motie te nemen. Het heeft echter niets met links populisme te maken.

Burgerbelang vraagt zich af wie de kosten van de loonsverhoging gaat betalen. In deze motie wordt niet de dekking weergegeven wat wel zou moeten. Dat is ook een reden om deze motie niet aan te nemen. Daarnaast vindt de partij dat de gemeente niet het voortouw moet nemen bij een verhoging van het minimum loon.

GroenLinks geeft aan dat er pas over dekking van de kosten kan worden gesproken als de hoogte ervan bekend is. Daar zijn nu alleen nog geen gegevens van.

D66 vindt de motie sympathiek echter het moet wel realistisch zijn. En gemeenten gaan hier niet over, mede omdat zij geen inkomenspolitiek mag bedrijven. Landelijk wordt er al over een loonsverhoging gesproken. D66 wil een loonstijging van 10- 20%

GroenLinks geeft aan dat een verbod op inkomenspolitiek niet voor deze motie geldt.

De ChristenUnie vindt dit een sympathieke motie en is er ook een voorstander van. De dekking van de kosten is echter wel een probleem. In de motie staat iets over een inkomensongelijkheid echter volgens de partij gaat het hier om een vermogensongelijkheid.

De VVD is voorstander van de verhoging van het minimum loon echter deze motie dient landelijk geregeld worden. De gemeenteraad gaat hier niet over. Tevens wil de partij weten wat een verhoging van het minimum loon voor invloed heeft op de totale loonkosten van de gemeente.

SP geeft aan dat de gemeente wel over de minimum lonen gaat. Daarnaast kan druk vanuit de gemeenten richting het Rijk wel degelijk invloed hebben op de landelijke besluitvorming. Tevens geeft de gemeente mensen perspectief op een beter landelijk minimum loon door voor hen op te komen.

PvdA vindt de motie een goed signaal naar het Rijk. Gemeenten moeten immers zelf het voorbeeld geven.

VVD vindt dat de gemeente met deze motie een verkeerd beeld geven; net alsof de gemeente iets over de hoogte van het minimumloon te zeggen heeft ! De partij wil weten wat de financiële gevolgen voor de gemeente m.b.t. de lonen en uitkeringen zijn, als wij deze motie aannemen.    

GroenLinks verduidelijkt dat gemeenten wel over de salarissen van de medewerkers gaan en bij een aanpassing daarvan geven wij het goede voorbeeld aan het bedrijfsleven in Zutphen.

De VVD geeft aan dat voorkomen moet worden dat met deze motie het beeld ontstaat dat alle lonen automatisch worden verhoogd.

Het CDA vindt het mooi dat er in de motie ook aangegeven wordt hoe wij er hier in Zutphen uitvoering aan willen geven. Echter niet duidelijk is hoe hoog de kosten voor de gemeente worden. En daarnaast wat we gaan doen met het salaris van ingehuurde personeel ? Tevens vraagt de partij zich af of het minimumloon wel met 30% verhoogd moet worden. Het CPB geeft aan dat 10% loonsverhoging nauwelijks tot een vermindering van de werkgelegenheid leidt. Echter een verhoging tot 14 euro kan al tot forse vermindering van banen leiden ! Dat is een reden voor het CDA om deze motie niet te steunen. Het verminderen van het verschil tussen het netto en het bruto loon vindt de partij veel belangrijker.

SP verduidelijkt dat 10% loonverhoging alleen de inflatiecorrectie betreft. 14% verhoging is echt nodig.

BewustZW vindt het doel van de motie duidelijk echter het minimumloon wordt al landelijk geregeld. Echter met de motie wordt een signaal afgegeven dat er wel degelijk wat aan de hand is. De partij vindt het van belang wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn als de minimumlonen worden verhoogd. De partij vindt het tevens van belang om te weten wat de verhoging van de lonen voor effect hebben op oa de kwijtschelding van schulden. Er kan een soort kanteleffect komen waardoor mensen niet meer in aanmerking komen voor steun. Wat is dan ook het maatschappelijk effect wil de partij weten. Deze informatie moet wel duidelijk worden voordat de motie naar de raad gaat.

KieslokaalZW wil weten wat het effect is op de totale brutoloonsom van de gemeente. Tevens verwacht de partij als het minimumloon landelijk wordt verhoogd dat de kostprijs van de produkten omhoog gaat. Het totaal beeld van wat levert het op en wat zijn de kostenverhoging moeten duidelijk worden.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een verdere toelichting.

Het college meldt dat Nijmegen de enige gemeente is die het goede voorbeeld heeft gegeven. Het college meldt dat er bij de gemeente Zutphen geen enkele werknemers is die minder dan € 14,--/ uur verdient. Wel kunnen er starters zijn die in een aanloopschaal minder ontvangen verdienen. Mocht de raad toch beslissen tot een verhoging van het minimumloon dan heeft dat effect op alle loonschalen. Bij de WSW`érs is de CAO leidend. Echter als daar de lonen worden verhoogd dan heeft dat invloed op de toeslagen die zij ontvangen of op de vermindering van eventuele kwijtschelding. Prima om een signaal naar het Rijk te geven echter houd wel rekening met het feit dat een landelijke loonsverhoging het gemeentelijk loongebouw onder druk kan zetten.

GroenLinks wil weten of het loongebouw onder druk komt te staan zowel bij 10 als 30 % verhoging van het minimumloon. Is Nijmegen tegen hetzelfde probleem aangelopen wil de partij weten.

Het college verduidelijkt met een voorbeeld dat als je het minimum loon van bijvoorbeeld een starter verhoogd, dit van invloed is op het gehele loongebouw van de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat een verhoging van het minimumloon landelijk geregeld moet worden.

Het CDA geeft aan dat het juist de doelstelling van de motie Voor 14 is om van onderaf op landelijk niveau het gehele loongebouw omhoog te krijgen. Dus niet alleen het minimumloon.

SP geeft aan dat de motie Voor 14 juist niet gaat over de aanpassing van het totale loongebouw m.b.t. tot het minimumloon maar vooral betrekking heeft over de mensen die onder de 14 euro zitten.

BurgerBelang geeft aan dat veranderingen in de lagere lonen altijd invloed hebben op de lonen daarboven.

SP verduidelijkt dat in Nijmegen alleen het loon onder de 14 euro met een paar treden zijn verhoogd. Er is daar volgens de partij verder niets gebeurd met het totale loongebouw.

GroenLinks wil eerst onderdelen van de motie verder uitspitten en komt er volgende week in de raad op terug.

VVD denkt ook dat een verhoging van het minimum loon tot een verhoging van de loondruk in het gemeentelijk loongebouw leidt. De motie geeft daar te weinig informatie over.

BewustZW wil dat de indieners nog eens goed naar de motie moeten kijken. De partij vindt dat als we al een statement richting het rijk willen maken dit alleen voor de eerste 2 delen van de motie moeten doen. Van belang is daarbij tevens dat we eensgezindheid met alle gemeenten daarbij moeten uitstralen.

De ChristenUnie wil weten wat de rek is in ons loongebouw, als we het minimumloon oprekken tot 10- 15% verhoging.

Burgerbelang gaat akkoord met de motie als punt 3 er uitgaat.

De SP geeft aan dat de motie ongewijzigd in de raad besproken kan worden. De partij hoopt dat er landelijk beleid komt wat er voor zorgt dat het minimum loon voor iedereen boven de € 14,-- /uur uitkomt.

GroenLinks is tevreden dat alle partijen de eerste 2 punten van de motie ondersteunen. Wat punt 3 betreft hoopt zij dat Zutphen hierin het goede voorbeeld gaat geven. Zelf zal de partij nog nagaan hoe zij punt 3 nog anders kan verwoorden.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden dat het onderwerp verder kan worden besproken in de raad voor eventuele besluitvorming.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er wordt een stemverklaring afgelegd door BurgerBelang en D66. De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend