Pagina delen

Motie: Zutphen slaafvrije gemeente

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 23 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 12 februari 2018 is de motie "Slaafvrije gemeente" door de fracties van CDA Zutphen Warnsveld en ChristenUnie ingediend.

De motie vraagt aan het college om zich maximaal in te spannen om van Zutphen de eerste slaafvrije gemeente van Nederland te maken en daarbij aandacht te schenken aan de in de motie genoemde aandachtspunten.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Over deze motie heeft het college een memo geschreven dat op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 april 2018 heeft gestaan, zie bijgevoegde link:  memo nr 05.

De agendacommissie heeft aangegeven dat de bespreking van de motie maximaal 15 minuten (dus tot uiterlijk 20.15) mag uitlopen in de pauze tussen Forum en raad. Wanneer wordt ingeschat dat deze uitloop onvoldoende ruimte biedt om tot een advies aan de raad te kunnen komen, kan de vergadering ook om 20.00 uur worden geschorst.

De raadsvergadering van 23 april 2018 start om 20:30 uur.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDM Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering over de motie “Zutphen slaafvrije gemeente” is geopend. Welkom allemaal. Het woord is aan de inspreker, mevrouw Pieffers namens de vereniging A21. Ook mevrouw Baakman is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Mevrouw Pieffers is blij met de aandacht die de gemeenteraad heeft voor het thema slavernij. Het gaat om een wereldwijd probleem. Uit de slachtoffermonitor mensenhandel blijkt dat in Nederland duizenden slachtoffers zijn van deze criminaliteit. Dit zijn vaak vrouwen jonger dan 23 jaar, afkomstig uit landen als Bulgarije, Roemenië, Polen en Nigeria. Meestal gaat het om seksuele uitbuiting. Deze vrouwen zoeken nauwelijks hulp.

Mevrouw Pieffers pleit voor betere voorlichting en preventieve maatregelen. Het is belangrijk te werken aan bewustwording onder de bevolking. Op 20 oktober 2018 is er (ook) in Zutphen een Walk for Freedom om aandacht voor moderne slavernij te vragen. Mevrouw Pieffers steunt het streven van de initiatiefnemers van de motie om van Zutphen een slaafvrije gemeente te maken. (Zie bijlage.)

PvdA: Hoe kunnen we mensenhandel tegengaan? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen niet meer bij Action kopen?

Mevrouw Pieffers: Een oplossing voor dit probleem is erg lastig te vinden. Het begint met bewustwording over het bestaan van deze misstanden.

Voorzitter: Dank aan de inspreker. Het woord is aan het CDA en/of ChristenUnie als initiatiefnemers van deze motie.

CDA: De problematiek van slavernij is nog steeds relevant. Wereldwijd gaat het om 45,8 miljoen slachtoffers van seksuele uitbuiting, dwangarbeid, kinderarbeid. In Europa gaat het om 1,2 miljoen mensen, waarvan 17.500 in Nederland werken. In Zutphen gaat het mogelijk om 50 mensen. We kunnen in deze gemeente een begin maken om slavernij te stoppen.

De motie richt zich op drie punten; het gebruik van natuursteen dat niet uit bedenkelijke steengroeves afkomstig is, aangeschafte kleding die niet gemaakt is door kinderen en de voorlichting rondom zogenaamde loverboys en illegale prostitutie.

Dank aan het college voor het memo dat vooraf is toegezonden, waarin wordt toegelicht wat de gemeente op deze punten al doet. De vraag aan de collega raadsleden is hoe zij aankijken tegen deze motie en problematiek.

GroenLinks: De strekking van de motie is sympathiek, maar wat voegt deze toe aan de bestaande aanpak van de gemeente? Voor wat betreft natuursteen kan aandacht worden besteed aan het inkoopbeleid.

SP: Wat willen de fracties van CDA en ChristenUnie met deze motie bereiken? Welke problemen lossen we hiermee op? De aandacht moet uitgaan naar de fundamentele oorzaken van deze problematiek.

D66: De problematiek is enorm, maar als gemeente kunnen we wel iets doen. Te denken valt aan voorlichting op scholen rondom loverboys en prostitutie en de inkoop van natuursteen.

College: Als het gaat om natuursteen is nog een wereld te winnen. In navolging van het textielconvenant wordt landelijk gesproken over een granietconvenant. In het kader van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen participeert de gemeente in een pilot die zich richt op het duurzaam inkopen van natuursteen door overheden.

De gemeente Zutphen doet mee aan de Fairtraderegeling en voldoet daarmee aan het tweede verzoek in de motie.

Voor de problemen met loverboys bestaat een meldpunt. De vraag is echter of dit meldpunt voldoende bekend is. De gemeente zal dit meldpunt extra in de schijnwerpers gaan zetten.

Daarnaast zegt wethouder de Jonge toe dat het college meeloopt in de Walk of Freedom van 20 oktober 2018.

VVD: De gemeente doet al erg veel. Het gaat er vooral om te werken aan bewustwording en zelf het goede voorbeeld te geven.

Burgerbelang: Wat ontbreekt is een antwoord op de vraag wat de effecten van de voorgestelde aanpak in Zutphen moeten zijn.

College: De effecten van de aanpak rondom loverboys zijn goed te noemen. Het probleem is zeker nog groot en urgent, maar de verschillende instanties en organisaties werken goed samen. Het informeren van burgers kan (nog) beter.

D66: Besteed hierbij ook aandacht aan voorlichting op scholen.

Stadspartij: Het advies- en meldpunt Oost-Veluwe kan mogelijk worden ingezet.

BewustZW: In de aanpak van deze misstanden zijn we nog te veel reactief bezig. Op het gebied van preventie kan meer gedaan worden, ook door de gemeente. Participeren in de pilot natuursteen is een goede stap. Vanuit de Tweede Kamer zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld.

Burgerbelang: In de voorlichting op scholen, basis- en voortgezet onderwijs, valt nog winst te behalen.

CDA: De motie is opgesteld vanuit de gedachte; denk groot, begin klein. De problematiek kan niet in worden opgelost vanuit Zutphen, maar we kunnen hier beginnen. Dank aan de andere fracties voor de suggesties.

College: Het college wil extra aandacht vestigen op het meldpunt maar is van mening dat extra investeren in preventie en toelichting op scholen met betrekking tot de loverboys problematiek op dit moment niet noodzakelijk is. Er gebeurt al heel veel op het gebied van voorlichting en training. Voordat de raad vraagt om meer investeringen, graag goed nadenken en nakijken of dit nodig is.

D66: Zijn de indieners van de motie van mening dat hun punten zijn gehonoreerd? Is de motie hiermee overbodig?

CDA: De fracties van CDA en ChristenUnie zullen zich nog beraden. Vanwege het belang van de thematiek willen wij de motie waarschijnlijk handhaven.

SP: Hiermee is de vraag naar de fundamentele oorzaken van deze problematiek nog niet beantwoord.

CDA: Met mensenhandel wordt ontzettend veel geld verdiend. Dat maakt het moeilijk om deze criminaliteit te beteugelen.

CU: Wat we kunnen doen is werken aan bewustwording bij de bevolking.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken en kan aan de orde komen in de raadsvergadering. Het is aan de indieners af te wegen of zij de motie handhaven.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is aangehouden tot de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden

Reden aanhouding: De stemmen staakten
Deze motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw geagendeerd voor bespreking.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
De motie is verworpen met 14 stemmen tegen en 13 stemmen voor.
Geen amendementen ingediend