Pagina delen

Motie: Zutphen ambachtstad

Toelichting

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 mei 2014 is door het Stadspartij, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA en Burgerbelang de motie Zutphen Ambachtsstad ingediend. De motie draagt het college op zich mede te promoten als stad van ambachtelijke bedrijvigheid en daarvoor diverse activiteiten te ondernemen. Het Reglement van Orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPMathijs ten Broeke
D66Willemijn Voorham
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek
VVDBas van der Veen
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Zutphen Ambachtstad. Het woord is aan de hoofdindiener van de motie, Stadspartij Zutphen Warnsveld, voor een toelichting.

De Stadspartij vraagt samen met de mede indieners van de motie om stimulering van kleinschalige ambachten en meer inzet voor het vakgerichte onderwijs. Zij vraagt om steun van de fracties en is benieuwd naar de reactie van het College.

De Voorzitter geeft het woord aan de fracties om een reactie te geven.

D66 stelt dat zij het eens is met de motie voor wat betreft de aandacht voor het ambacht en voor het vakonderwijs. Zij heeft echter wel vragen en zorgen, de motie kan verstrekkende gevolgen hebben.

De discussie over hoe je je als stad neer wilt zetten komt nog. Deze motie loopt vooruit op die discussie.

De VVD sluit zich aan bij de reactie van D66. Niemand kan tegen het profileren en ondersteunen van kansrijke sectoren zijn. De motie is echter prematuur, omdat die keuze te vroeg komt. De VVD steunt de motie niet.

De SP vraagt zich af hoe het motto ‘ambachtstad’ onderscheidend is van andere steden. En tevens vraagt zij zich af welke verplichtingen voortvloeien uit een aanname van de motie. Gedacht wordt aan subsidie aanvragen die gehonoreerd moeten worden in het verlengde van deze motie.

De Voorzitter geeft de indieners de gelegenheid te reageren.

De Stadspartij verduidelijkt dat zij niet bezig zijn om een slogan te verzinnen, maar kansen willen benutten die zich voordoen nu er een stichting is opgestaan. Het gaat nu niet om financiële steun, maar om het helpen van de stichting ambacht.

De VVD wijst op twee redeneer fouten. Allereerst loopt het traject Zutphen op Olympisch Niveau nog. Daarnaast is onduidelijk hoe de motie zich verhoudt tot de gedachtevorming in de Raad. Is het niet beter om andere lopende projecten op dit vlak eerst af te ronden.

De Voorzitter geeft het woord aan het College.

Het College geeft aan dat de discussie zich met name richt op het eerste punt van de motie. Het College staat er positief tegenover. Zij wil de strekking van de nota integreren in de strategische agenda, zodat er discussie kan volgen over de keuzes die uit de motie volgen.

Het is ook zaak dit te bespreken met de stichting stadspromotie (i.o.). Welke doelgroep ga je bereiken met welke activiteit.

Ook in de overige punten kan het College zich vinden. De motie sluit ook aan bij de acties van het rijk om vakonderwijs te stimuleren.

De VVD stelt dat er processen lopen en deze motie een voorschot neemt op de discussie door op één thema de focus te leggen. Hierdoor worden impliciet andere zaken uitgesloten.

De PvdA duidt dat het karakter van de stad meer is dan één thema. Deze motie kan nu een rol spelen op het gebied van werkgelegenheid. Ambacht is ook een breed begrip. De combinatie met onderwijs is ook waardevol. De PvdA ziet de motie niet als hindernis in de bredere discussie.

D66 licht toe dat het belang van het ambacht niet het probleem is. Zij wil zich nu niet vastleggen in het profiel “ambachtstad”. Zij begrijpt uit de reactie dat het College de motie wil meenemen in de komende brede discussie.

De VVD oppert dat het nu mogelijk is dat er tig moties worden ingediend met andere speerpunten waardoor de discussie wordt bemoeilijkt.

GroenLinks geeft aan dat de motie zich richt op promotie en identiteit. Los van de komende discussie vraagt zij meer aandacht voor het ambacht en onderwijs daarin.

De VVD licht toe dat deze gedachtevorming in diverse gremia is belegd. Het is volgens haar beter om te wachten op de ideeën die daar uit komen en deze daarna eventueel aan te vullen.

De PvdA vraagt of de VVD hier zelf ideeën over heeft.

De VVD antwoordt dat het nu niet aan haar is, er lopen immers diverse trajecten.

GroenLinks herhaalt dat het gaat om promotie en identiteit. Ten aanzien van scholing, huisvesting en subsidies kan er nu wat gebeuren.

De Voorzitter geeft het woord aan het College.

Het College stelt aan de hand van het voorbeeld van Clean Tech dat vakwerk nodig is. Een ambacht kan ook gespecialiseerd vakwerk inhouden. Voorbeeld is de inhoudelijke kennis die is opgedaan over de WKO in De Teuge.

In de discussie wordt gesuggereerd dat er voor één profiel gekozen moet worden. In de beleving van het College zijn er meerdere profielen mogelijk die elk een eigen doelgroep aanspreken.

D66 herhaalt dat het niet nodig is om te overtuigen van het belang van het ambacht. De focus ligt nu op het maken van een keuze. Wellicht is het mogelijk het eerste punt anders te verwoorden.

GroenLinks geeft in reactie op de vraag van de SP aan dat het begrip ambachtstad wellicht niet onderscheidend is, maar het belang is wel groot.

De VVD uit haar waardering voor de poging van het College om thema’s met elkaar te verbinden. Dat mist in deze motie. Wellicht is het mogelijk om informatie te geven over de voortgang van de lopende trajecten, zodat de samenhang meer in beeld komt.

Het CDA vraagt of de motie steunbaar is als punt één herschreven wordt. Het onderwijs is ook een belangrijk onderdeel van de motie.

D66 stelt dat het pijnpunt duidelijk is besproken, de keuze.

De PvdA geeft aan dat in de formulering van het eerste punt een nuancering zit: “mede te promoten”.

De VVD stelt dat de verwoording van het eerste punt geen soelaas kan bieden. De overige punten zijn een uitwerking van het eerste. Zij heeft fundamentele bedenkingen bij deze motie. Er lopen overleggen, de raad zou daar niet doorheen moeten gaan.

Zij wijst nogmaals op de onduidelijkheid die er is over de lopende trajecten.

Het CDA wijst de VVD op een kardinale denkfout. De punten twee tot en met zes zijn best uit te voeren los van het eerste.

De VVD stelt dat het belang van het ambacht niet het probleem is.

De PvdA vraagt zich af hoe iemand tegen punt twee tot en met zes kan zijn.

Burgerbelang geeft aan dat er al veel bekend is over de lopende discussies. De ambachten die verbonden zijn aan Clean Tech zijn hier een voorbeeld van.

De VVD herhaalt haar vraag waarom er niet even afgewacht kan worden.

D66 stelt dat deze discussie belangrijk is, maar vraagt zich af wat het doel er van is.

Is dat het erdoor krijgen van de motie of aandacht voor het ambacht in de huidige processen?

Het College geeft aan dat zij de motie wil meenemen als ondersteuning van de strategische visie 2025.

In het Forum is een presentatie geweest over de voortgang van de lopend trajecten. Dit najaar is er meer beschikbaar. De formatie loopt er overigens ook tussendoor.

Het College stelt dat zij punt één kan meenemen in het traject en punt twee tot en wet zes al kan oppakken in bestaand dan wel nieuw beleid.

Het CDA vraagt of dit een toezegging is van het College.

De VVD geeft aan dat er ongeveer zes weken geleden een procesmatig stuk is gepresenteerd. Het gaat nu om de voortgang op het inhoudelijk vlak.

Het College geeft aan dat dit via het Presidium te agenderen is.

De Stadspartij verduidelijkt dat zij met de motie geen piketpalen wol slaan, maar aan de slag wil met huidige kansen. Zij wil de motie in stemming brengen en nader de formulering van het eerste punt bekijken.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk via het Presidium geagendeerd kan worden voor besluitvorming in de raad. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De SP en VVD stemden tegen
Geen amendementen ingediend