Pagina delen

Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 4 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De motie "Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen OZB" is door de fractie Burgerbelang Zutphen-Warnsveld in de raadsvergadering van 23 oktober 2017 ingediend.

Het college wordt verzocht om voor de gemeente Zutphen te onderzoeken of vrijstelling van de onroerende zaakbelasting voor sport- en cultuurverenigingen mogelijk is en om in kaart te brengen wat de kosten zijn van een dergelijke vrijstelling.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde zegt dat een motie alvorens in de raad te behandelen, eerst in een Forumvergadering te behandelen. Dat gebeurt in deze Forumvergadering.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. 

Burgerbelang licht de motie toe en geeft aan dat verenigingen door het maatschappelijke en verbindende karakter recht hebben op een financiële tegemoetkoming wat wellicht kan in de vorm van vrijstelling van ozb.

D66 geeft aan niet voor een dergelijke generieke maatregel te zijn die alles en iedereen over dezelfde kam scheert. Het is beter om (meer) gebruik te maken van de Meedoen regeling die voorziet in specifieke regelingen in plaats van deze generieke maatregel waarbij financieel gezonde verenigingen het financiële voordeel 'in the pocket' kunnen steken.

Burgerbelang vindt het te negatief gedacht dat er sprake is van 'in the pocket' kunnen steken van een voordeel. De Meedoen regeling staat los van de strekking van de motie.  

De SP vindt het een goede motie maar heeft ook twijfels bij de generieke werking hiervan. De suggestie wordt gedaan om ook te kijken naar bijvoorbeeld verlaging van de huur omdat daarmee beter maatwerk kan worden geleverd. 

CDA vraagt hoe wordt omgegaan met clubs die geen eigen accommodatie hebben maar die ook een financieel voordeel kunnen gebruiken. De genoemde huurverlaging is dan wellicht een optie. Worden de kosten van lagere ozb voor verenigingen opgebracht door overige ozb betalers?

Burgerbelang licht toe dat de ozb inkomsten stijgen door de waardestijging van onroerend goed en dat die extra inkomsten kunnen worden gebruikt ter compensatie van de lagere opbrengst vanuit de verenigingen.

BewustZW vindt de motie in beginsel sympathiek maar vraagt hoe de motie zich verhoudt tot verenigingen die huurder zijn?

Burgerbelang licht toe dat hurende verenigingen geen onderhoudskosten hebben. Verenigingen met eigendom kunnen de bespaarde ozb bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud.

CDA geeft aan dat hurende verenigingen ook geen inkomsten hebben uit een kantine waar veel verenigingen juist wel op drijven.

BewustZW geeft aan dat degenen die huur betalen feitelijk ook de doorbelasting van de ozb betalen. Er zit een verdiscontering in de kosten die verenigingen maken en het is goed om in beeld te brengen wat dit betekent.

Stadspartij vindt dat er veel haken en ogen aan deze regeling zitten. Ook wordt gevraagd welke culturele instellingen vallen onder de uitvoering van deze motie.

De PvdA wijst erop dat de motie alleen maar een onderzoek behelst. Het kan geen kwaad dit uit te voeren als verenigingen daarmee een duwtje kan worden gegeven. Wel dient dan een aantal aspecten te worden meegegeven waaronder een verbreding van het onderzoek naar buurtsportcoaches.  

De VVD spreekt van een sympathieke motie. Wel zijn er bedenkingen over de motie want verenigingen worden ook op andere wijze gefaciliteerd en de kantine opbrengsten zijn vaak hoog. De Horeca vereniging Zutphen (HVZ) kan nu ook gaan bepleiten geen ozb meer te hoeven betalen. De suggestie wordt gedaan om de motie wat smaller te maken en te beperken tot ideële verenigingen zoals kinderboerderijen.

Burgerbelang antwoordt met betrekking tot kantineopbrengsten dat het beleid is dat de kantine (anderhalf) uur na de wedstrijd dicht moet. Deze beperking heeft financiële consequenties gehad voor verenigingen.

GroenLinks vraagt welk probleem wordt opgelost met deze motie? Verbreding van het onderzoek is geen optie. We moeten wel focus houden.

Burgerbelang licht toe dat de motie bijdraagt aan het op niveau krijgen van de financiële draagkracht van de verenigingen.

GroenLinks denkt dat dit ook op andere manieren kan.

Burgerbelang zegt dat in ieder geval onderzoek kan worden gedaan en wellicht blijkt er een andere oplossing te zijn dan vrijstelling van de ozb.

Stadspartij vindt dat sportverenigingen zichzelf levensvatbaar moeten houden door het aantal leden of door contributie en niet door verlaging/afschaffing van ozb.

De VVD vraagt een toelichting op de culturele instellingen die in de motie zijn genoemd.

Burgerbelang licht toe dat iedere vereniging met een eigen pand in het onderzoek kan worden betrokken, zoals bijvoorbeeld de scouting.

BewustZW wijst erop dat het aantal leden van een vereniging in goede verhouding dient te staan tot de exploitatie van het (verenigings)gebouw. De motie is wellicht goed middel maar het is wel belangrijk de effecten goed in beeld te brengen.

Burgerbelang schat in dat de verenigingen in het algemeen een verenigingsgebouw hebben dat past bij het aantal leden. Iedere vereniging heeft ook niet een eigen gebouw.

BewustZW vindt dat ook gekeken dient te worden naar negatieve effecten.

De SP vraagt hoe de forumleden denken over een toevoeging in de motie waarbij het onderzoek in kaart brengt hoe het verenigingen wat makkelijker kan worden gemaakt.

Het college antwoordt dat al huiswerk is gedaan en al is begonnen met vooronderzoek. Het is wel van belang om onderscheid te maken in verschillende soorten verenigingen. College wil uitvoering geven aan de motie en daarbij ook de kosten in beeld te brengen.

BewustZW merkt op dat de motie overbodig is als het college al aan het onderzoek is begonnen.

Stadspartij vraagt of ook gedacht wordt aan sportcomplexen die bij een derdenpartij in beheer zijn. 

College neemt dit mee.

SP vraagt of het college de mogelijkheid om huur te verlagen ook meeneemt in het onderzoek.

Het College antwoordt dat het nu gaat over ozb en dat verlaging van de huur niet wordt meegenomen.

Burgerbelang merkt op dat het reeds gestarte onderzoek de motie niet overbodig maakt.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat de motie kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 26 maart 2018 (20:00 - 21:30) Naar boven

Datum 26-03-2018 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:30 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De motie "Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen OZB" is door de fractie Burgerbelang Zutphen-Warnsveld in de raadsvergadering van 23 oktober 2017 ingediend.

Het college wordt verzocht om voor de gemeente Zutphen te onderzoeken of vrijstelling van de onroerende zaakbelasting voor sport- en cultuurverenigingen mogelijk is en om in kaart te brengen wat de kosten zijn van een dergelijke vrijstelling.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde zegt dat een motie alvorens in de raad te behandelen, eerst in een Forumvergadering te behandelen. Dat gebeurt in deze Forumvergadering.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support