Pagina delen

Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 09 oktober 2017 is de motie "Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven" ingediend door de SP. De motie roept het college op om 'zolang er in de gemeente mensen in armoede leven, het voortbestaan van de voedselbank Zutphen te garanderen'.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-11-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie.

 De SP licht toe dat de aanleiding voor de motie het bericht was dat de voedselbank het huidige pand zou moeten verlaten. Met de motie beoogt de SP echter een principiële discussie te voeren: kunnen we het ons als Zutphen permitteren dat de voedselbank in zijn voortbestaan wordt bedreigd? Zutphen heeft een lange traditie met liefdadigheidsinstellingen, wat ertoe heeft geleid dat hier pas laat armoedebeleid is gevoerd. En nog steeds is er een groot aanbod aan liefdadigheidsinititatieven hetgeen de SP toejuigt. Maar de vraag is we voorzieningen als eten en drinken afhankelijk moeten laten zijn van liefdadigheid of dat we dit als gemeente moeten organiseren en het voortbestaan van de voedselbank dus moeten garanderen.

Het college meldt dat de stand van zaken is dat de eigenaar van het huidige pand van de voedselbank dit pand in ontwikkeling wil nemen en dat de voedselbank op zoek moet naar een andere locatie. De voedselbank kan op dit moment om niet van het pand gebruik kan maken. Er is overleg geweest met de voedselbank over drie onderwerpen: onrust in de omgeving m.b.t. overlast en parkeeraangelegenheden, het vernieuwen van het convenant de mogelijke verhuizing. Met betrekking tot het convenant kan worden gemeld dat de concepttekst klaar is. Over de huisvesting meldt het college dat vijf potentiële locaties in beeld zijn. Waarschijnlijk zal de toekomstige locatie niet meer om niet ter beschikking worden gesteld. Aangezien de voedselbank afhankelijk is van giften zijn structurele huisvestingskosten niet op te brengen dus wordt hier mogelijk een bijdrage van het college verwacht.

Vanuit de principieel oogpunt voegt het college hieraan toe dat het vindt dat in een rijk land als Nederland een voedselbank niet nodig zou moeten zijn. Er gaat iets fout in de verdeling van schaarste, waardoor mensen afhankelijk zijn van een voedselbank. Totdat dit verandert is een voedselbank noodzakelijk. Maar het systeem zou volgens het college anders georganiseerd moeten worden waardoor een voedselbank overbodig wordt. Verder merkt het college op dat Zutphen een van de weinige gemeenten is waar de voedselbank functioneert zonder steun van de gemeente. Dit gaat mogelijk binnenkort veranderen.

De Lijst Van Vliet roept op de motie van de SP te steunen, want het is sociaal gezien schandalig als de voedselbank zou verdwijnen.

GroenLinks vindt dat voedselbanken niet nodig zouden moeten zijn, maar zolang dit wel het geval is zij moeten blijven bestaan. De fractie is blij met wat het college heeft gezegd. Dat de voedselbank op omvallen zou staan is volgens GroenLinks echter niet aan de orde geweest. GroenLinks vindt dat door de motie die indruk wel wordt gewekt en dat daar veel onrust door wordt veroorzaakt. Ook bij mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. GroenLinks vindt dat fracties de verantwoordelijkheid hebben om dat te voorkomen.

Burgerbelang vindt dat armoede in Nederland niet thuis hoort. De fractie schaart zich niet achter de motie.

De VVD vindt dat er geen aanleiding is de motie zo sterk te stellen en vraagt zich af waar de onzekerheid nu in zit. Er wordt een andere locatie gezocht. De gemeente faciliteert dit wel. Het instandhouden van de voedselbank vindt de VVD geen gemeentelijke taak.

De ChristenUnie vindt dat het hier gaat om naastenliefde. Als mens moeten we elkaar ondersteunen. Dit is geen taak voor de gemeente.

D66 hoopt dat de gemeente kan ondersteunen bij het vinden van een nieuw onderkomen en vindt dat hierbij een bijdrage in de verhuiskosten en huisvestigingskosten hoort. De voedselbank heeft echter wel een eigen verantwoordelijkheid en de motie vindt men hierin niet de goede weg.

BewustZW vindt het een volledig overbodig motie. De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van degenen die dit nodig hebben.

Het CDA is het ermee eens dat een voedselbank niet nodig zou moeten zijn, maar heeft niet de illusie dat dit ooit uit te sluiten valt. De fractie steunt de motie niet; er zit vaak een bredere problematiek achter.

De SP vindt dat niet alle fracties erin slagen een principiële discussie te voeren en maakt hierbij de vergelijking met de discussie over Het Dagelijks Bestaan. Welke rol neemt het college: doe je wat je kunt of ga je door totdat het geregeld is? De SP is van mening dat het voortbestaan van de voedselbank gegarandeerd moet worden. De SP is zich wel bewust van de verantwoordelijkheid dat de formulering van de motie het risico in zich heeft dat dit onrust veroorzaakt, maar vindt ook dat er in de raad wel een discussie moet worden gevoerd. Niet alles kan je hierin voorkomen, ook niet gezien de rol van de media en social media.

Het college vraagt wat de SP precies bedoelt met de motie: is dit het garanderen van het voortbestaan zolang de voedselbank nodig is of zolang er armoede is, moet er een voorziening geregeld worden.

De SP geeft aan dat de voedselbank een particuliere instelling is. Nu de locatie ter discussie staat moet de gemeente ervoor zorgen dat de voedselbank blijft voortbestaan. Dit kan ook het geval zijn als er andere problemen zijn. Maar de motie beoogt niet dat de gemeente die taak zelf op zich zou moeten nemen.

 De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Verworpen
Bij de hoofdelijke stemming werden 8 stemmen voor en18 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend